Samarbete gynnar inventeringsarbetet

I inventeringsarbetet är det bra om kommunen har ett brett samarbete, både internt mellan olika förvaltningar, och med externa aktörer. Samarbetet gynnar normalt alla aktörer som bidrar.

Fastighetsägare och bostadsföreningar är viktiga samarbetsparter. Under inventeringen kan det också bli aktuellt att samarbeta med högskolor, intresseorganisationer eller andra parter som har intresse av tillgänglighet. Man kan även ha nytta av andra inventeringar och annat liknande arbete som tidigare har utförts inom kommunen eller i andra kommuner.

Det är viktigt att hantera de förväntningar som följer på inventeringen av tillgängligheten. Man kan behöva förtydliga att det i första hand rör sig om att få fram ett kunskapsunderlag, som först därefter och på sikt kan ge bättre planering, förmedling och tillgänglighet. För att undvika missnöje bör man arbeta efter ett tydligt mål och syfte och ha en löpande dialog med alla berörda om arbetet och planerna.

Nyttan för kommunen

Nyttan för kommunen med att samarbeta kan vara är att man sprider arbetsbördan på fler aktörer och på så vis totalt kan an-vända mer resurser. Samtidigt gynnas delaktigheten och medborgarinflytandet av att kommunen samarbetar med andra aktörer.

Genom samarbete med högskolor får kommunen tillgång till personer med kunskap om den senaste forskningen på området. Om en student bidrar i form av ett examensarbete innebär det en form av kvalitetsstämplat underlag, eftersom resultatet då förhålls till relevant forskning.

Ett samarbete med funktionshindersförbunden kan ge en tydligare behovsbild i nulägesanalysen, och även stärka det framtida samarbetet med förbunden.

Nyttan för offentliga och privata fastighetsägare

Nyttan för offentliga och privata fastighetsägare kan vara möjligheten att prioritera rätt investeringar i förvaltandet efter en inventering. Det kan på sikt leda till en lägre omflyttning och därmed mindre slitage.

Nyttan för högskolor

Nyttan för högskolor kan beröra forskning, men även kontakter med arbetslivet. Studenter kan få möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning, arbetspraktik eller ett examensarbete.

Nyttan för intresseorganisationer

Nyttan för funktionshindersförbunden och andra intresseorganisationer kan vara inflytandet som deltagandet kan innebära, samt möjligheten att bidra med användarperspektivet.

Nyttan för kommunförbund och liknande

Det kan även finnas kommunförbund och liknande arenor där kommuner med liknande bostadsmarknad och förutsättningar kan gynnas av att samverka om tillgänglighetsinventeringar. Om kommunen redan har ett etablerat nätverk för bostadsfrågor kan det vara ett lämpligt forum för att driva inventeringen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej