På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nu gällande konstruktionsregler EKS 11

Granskad:

Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS, som börjar gälla den 1 juli 2019.

Berörda områden

De ändrade reglerna, BFS 2019:1 (EKS 11), är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen. Ändringarna syftar också till att minska den ökade byggkostnad som införande av eurokoderna medförde. Huvudsakligen omfattar ändringarna följande:

 • Ändrade regler om kontroller
 • Ändrade regler om lastkombinationer
 • Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
 • Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
 • Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
 • Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
 • Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
 • Ändrade regler om snölast
 • Ändrade regler om vindlast
 • Nya och ändrade regler om olyckslast
 • Ny regel för utförande av stålkonstruktioner
 • Ändrade regler om cisterner

Ändrade regler om lastkombinationer

Partialkoefficienten för säkerhetsklass tas bort ur lastkombinationen för statisk jämnvikt (EQU). Anledningen är att partialkoefficienten för ogynnsam permanent last leder till för låg säkerhet i lastfall där permanent last både är en pådrivande och en stabiliserande faktor. Ändringen medför att en mer rimlig säkerhetsnivå erhålls för lastfallet i en situation där endast permanenta laster förekommer.

Variabla laster har tagits bort från lastfall 6.10a (STR) så att det är tillåtet att endast inkludera permanenta laster i lastkombinationen. Det leder till en mer relevant säkerhetsnivå motsvarande tidigare konstruktionsregler och att onödigt kostsamma konstruktioner undviks utan att säkerheten äventyras.

Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader

Reglerna om brandskydd för byggnader i brandskyddsklass Br0 har kompletterats med krav på att en särskild bedömning av bärverksdelarnas skyddsbehov ska göras. Om ett utökat skyddsbehov finns ställs det krav på ett högre brandskydd om minst ett steg högre brandteknisk klass. Det blir därmed tydligare att högre krav på brandskyddet kan vara aktuellt för Br0-byggnader och utifrån vilka kriterier behovet av ett högre brandskydd ska analyseras.

Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg

Trapphus som utgör den enda utrymningsvägen i en byggnad där varken stadsgas eller explosionsfarlig verksamhet förekommer ska ha tillräcklig bärförmåga för att säkerställa utrymning. I byggnader med stadsgas eller verksamhet där risk för explosion finns ska sådana trapphus även dimensioneras för en gasexplosion i byggnaden. En ny modell för att ta hänsyn till ett reducerat explosionstryck införs i EKS som komplement till eurokodens modell för gasexplosion.

Ändrade regler om olyckslast

Det finns fyra olika modeller att hantera när man dimensionerar för olyckslast. Det är att begränsa kollapsad area vid ett lokalt brott, förhindra eller reducera lasten, dimensionera bärverksdelen som väsentlig bärverksdel för olyckslasten och sammanhållning av bärverksdelar.

Ny föreskrift införs som förtydligar storleken på tillåten kollapsad area vid begränsning av lokalt brott. Det har tidigare varit oklart om den tillåtna kollapsade arean omfattade ett eller två våningsplan. Kollapsad arean omfattar arean i vardera av två angränsande våningsplan.

Ny alternativ modell för påkörning av vägfordon på byggnader intill väg införs. Modellen innehåller en parameter som tar hänsyn till att påkörningskraften minskar relativt avståndet mellan vägen och byggnaden. Ändringen medför mer nyanserade påkörningskrafter som undviker onödigt stora laster på byggnader som befinner sig på större avstånd från vägen.

För väggar och bjälklag ska en last på 34 kN/m2 användas när väsentlig bärverksdel dimensioneras. För pelare, balkar och takstolar införs en förenklad dimensioneringsmodell. Motivet är att en utbredd last per m2 inte passar för pelare, balkar och takstolar. Det blir också tydligare när modellen kan tillämpas.

Ändrade regler om sammanhållning och duktilitet där det tydligare framgår att både regler om sammanhållning för okänd olyckslast och regler om sammanhållande armering alltid ska tillämpas. Det är särskilt viktigt för prefabricerade betongkonstruktioner för att förhindra fortskridande ras.

Fakta om EKS

Europeiska konstruktionsstandarder (EKS), eller eurokoder, är europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadsverk vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet.

Till eurokoderna ska nationella val göras som utgår från medlemsstaternas olika förutsättningar avseende geologi, klimat och kulturella förutsättningar. Dessa nationella val anges i Boverkets konstruktionsstandarder, EKS. I EKS finns även övergripande regler om säkerhet, kontroll, dokumentation och ändring av byggnader.

De ändrade reglerna finns att ladda hem på Boverkets webbsida, se i "Relaterad information".

Övergångsbestämmelser

 1. Denna författning BFS 2019:1 träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. Äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten som:    
 • kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 juli 2020,
 • kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2020,
 • varken kräver bygglov eller anmälan och arbeten påbörjas före den 1 juli 2020.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen