Senast ändrade konstruktionsregler - 2016

Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

I de ändrade reglerna, BFS 2015:6 (EKS 10), har fem nya konstruktionsstandarder tillkommit och dessutom görs ändringar i befintliga regler. Det senare är bland annat bärförmåga vid brand, snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. Reglerna har även kompletterats och förtydligats vad gäller ändring av befintliga byggnader, dimensioneringskontroll, utförandekontroll och konstruktionsdokumentation.

Krav på dokumentation

En ny regel är krav på konstruktionsdokumentation. Det är en övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga som ska finnas i ett särskilt dokument. Syftet med detta dokument är att byggnadsägaren får en samlad kunskap om förutsättningarna för byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet.

Enklare och tydligare

Målsättningen med ändringarna är att skapa ett tydligare regelverk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna i praktiken och att rättssäkerheten därmed ökar. Ändringarna syftar också till att minska kostnaderna i de delar där införande av eurokoderna kan ha lett till fördyringar utan att det har varit avsikten.

 

Fakta om EKS

Fakta om EKS

Europeiska konstruktionsstandarder (EKS), eller eurokoder, är europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadsverk vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet.

Till eurokoderna ska nationella val göras som utgår från medlemsstaternas olika förutsättningar avseende geologi, klimat och kulturella förutsättningar. Dessa nationella val anges i Boverkets konstruktionsstandarder, EKS. I EKS finns även övergripande regler om säkerhet, kontroll, dokumentation och ändring av byggnader.
De ändrade reglerna finns att ladda hem på Boverkets webbsida, se i "Relaterad information".

Nya eurokoder i EKS

I denna ändring införlivas följande fem eurokoddelar:

 • SS-EN 1993-3-1:2006 Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 3-1: Torn och master,
 • SS-EN 1993-3-2:2006 Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 3-2: Skorstenar,
 • SS-EN 1993-5:2008 Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 5: Pålar och spont,
 • SS-EN 1996-1-2:2005 Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering och
 • SS-EN 1996-3 Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk.

Därmed har samtliga eurokoddelar som behövs för svenskt vidkommande införlivats i det svenska byggregelsystemet.

Övergångsbestämmelser

 1. Denna författning BFS 2015:6 träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. De nya bestämmelserna gäller för byggnadsverk som inte är järnvägar, tunnelbannor, spårvägar, vägar och gator samt anordningar som hör till dessa.
 3. Äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten som:
 • kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 januari 2017,
 • kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari 2017.
 • varken kräver bygglov eller anmälan och arbeten påbörjas före den 1 januari 2017.

Regler för bland annat järnvägsbroar

Föreskriftsrätten om järnvägar och järnvägsbroar har övergått till Transportstyrelsen. I EKS 10 har därför dessa regler tagits bort. För sådana anläggningar ska man tillämpa Boverkets tidigare konstruktionsregler EKS 9, tills Transportstyrelsen tagit fram egna regler.

Transportstyrelsen har beslutat och publicerat nya regler om tillämpningen av eurokoder för bland annat järnvägar och järnvägsbroar som träder ikraft den 1 november 2018. Boverkets motsvarande regler i EKS 9 upphävs då. Transportstyrelsens nya regler är följande:

 • TSFS 2018:57 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tilllämpning av eurokoder.
 • TSFS 2018:58 Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:31) om bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk vid byggande av vägar och gator.
 • TSFS 2018:59 Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej