Några specifika frågor om BBR

I Boverkets bygg- och konstruktionsregler BBR och EKS utvecklar Boverket de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL, respektive i plan- och byggförordningen, PBF.

Genom föreskrifter och allmänna råd i BBR och EKS preciserar Boverket PBL:s och PBF:s krav. Dessa överordnade krav kan exempelvis vara utformade som att "oacceptabel risk" för hälsan inte får uppstå eller att en viss funktion ska finnas "i skälig utsträckning".

Andra krav på byggnader följer direkt av PBL eller PBF och regleras därför inte i BBR. Ett exempel på detta är kravet på hiss i byggnader.

I promemorian "Några specifika frågor om BBR" behandlas tillgänglighet, bostadsutformning, putsade enstegstätade ytterväggar, utrustning för fastbränsleeldning samt brandskyddskrav, bullerkrav och energihushållningskrav i BBR. Du hittar promemorian under Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej