På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny lag om klimatdeklaration

Domarklubba som är på väg att slå för beslut.
Illustration: Infab

Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader börjar gälla den 1 januari 2022. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med det datumet berörs. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggandet. Information på denna sida tar utgångspunkt i beslutad lag och förordning om klimatdeklarationer för byggnader samt Boverkets förslag till föreskrifter.

Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet

Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid byggskedet. Lagstiftningen innehåller inget krav på maximalt tillåten klimatpåverkan, det vill säga ett gränsvärde. Men den ökade kunskapen som en beräkning av klimatpåverkan tillför gör det lättare för aktörerna i byggprocessen att vidta åtgärder som minskar klimatpåverkan. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan för byggnader som uppförs.

De största utsläppen av växthusgaser från en byggnad ur ett livscykelperspektiv uppstår i byggskedet och från driftenergin under användningsskedet, se figur nedan. Utsläppen från driftenergin begränsas av energihushållningskraven i Boverkets byggregler (BBR). Däremot har det inte funnits regler som begränsar utsläppen av växthusgaser från byggskedet. Införandet av krav på en klimatdeklaration är ett första steg att minska utsläppen i byggskedet vilket i förlängningen kan bidra till att de totala utsläppen under byggnadens livscykel minskas. Läs mer på sidan Klimatdeklarationens omfattning.

Visualisering av byggprocessens skeden och att de kan ha olika klimatpåverkan.
Exempel på en livscykelanalys av klimatpåverkan med en beräkningsperiod på 50 år. Källa: Malmqvist, T, Erlandsson, M, Francart, N, Kellner, J. (2018). Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus – LCA av fem byggsystem. Källa: IVL-Rapport C 344. Stockholm: Sveriges Byggindustrier. Illustration: Infab

Bygg- och fastighetssektorn utsläpp av växthusgaser i Sverige ligger på cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter och står för cirka en femtedel av landets klimatpåverkan. Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp kommer från uppförandet av nya byggnader. Läs mer i Boverkets miljöindikatorer, se Relaterad information.

För mer information om bakgrunden till varför lagen införs, se sidan Boverkets arbete med klimatdeklarationer.

Byggherren är ansvarig

Laptop och bygghjälm.
Illustration: Infab

Det är byggherren som har ansvar för att deklarationen görs och att den lämnas in till Boverket.

Du som byggherre måste visa kommunen att du lämnat in en klimatdeklaration för att kommunen ska kunna utfärda slutbesked.

Du som byggherre måste spara underlaget som ligger till grund för klimatdeklarationen och som verifierar uppgifterna i den inlämnade klimatdeklarationen i fem år. Boverket kan, som en del i sin tillsyn, begära att få ta del av detta underlag för att kunna kontrollera registrerad klimatpåverkan. För mer information om tillsynen se avsnittet Tillsyn nedan.

För mer information om hur arbetet med klimatdeklarationen kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen, se sidan Viktiga aktörer.

Vilka byggnader omfattas av lagen?

Kravet på klimatdeklaration kommer att gälla för nya byggnader som uppförs och som kräver bygglov. Kravet kommer att gälla för byggprojekt som söker bygglov från och med den 1 januari 2022. Det finns några undantag där klimatdeklaration inte behövs.

  • Byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år.
  • Byggnader för industri- eller verkstadsändamål.
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
  • Byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter.
  • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret.
  • Byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet.
  • Byggnader där byggherren är Affärsverket svenska kraftnät, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Specialfastigheter Sverige AB eller Trafikverket.
  • Byggnader där byggherren är privatperson och denne uppför byggnaden privat.

Krav på klimatdeklaration gäller enbart när en ny byggnad uppförs, inte vid om- eller tillbyggnader. Läs mer om vilka byggnader som omfattas på sidorna Byggnader som ska klimatdeklareras och Byggnader som inte behöver klimatdeklareras, länkar till sidorna finns i "Relaterad information".

Varje byggnad ska ha en egen klimatdeklaration. Ett projekt där flera byggnader ingår kommer att resultera i flera klimatdeklarationer. Om det vid uppförande av ett flerbostadshus även uppförs till exempel ett fristående garage behöver det fristående garaget inte klimatdeklareras om garagets bruttoarea är 100,0 kvadratmeter eller mindre. Det beror på undantaget för mindre byggnader. Däremot, om garaget är större så ska det klimatdeklareras. Det ska då göras i form av en separat klimatdeklaration för garaget.

Att ta fram en klimatdeklaration

Det är lämpligt att arbetet med att göra klimatdeklarationen påbörjas tidigt i byggprocessen eftersom det underlättar att få fram de uppgifter som behövs och säkerställer kvaliteten på klimatdeklarationen. Nedan ges ett förslag på hur arbetet kan läggas upp.

1 Planera. 2 Ta fram data. 3 Beräkna. 4 Redovisa. 5 Slutbesked. 6 Lagra. 7 Tillsyn.
Illustration: Infab

Förslaget beskriver de steg som behöver tas i arbetet med klimatdeklarationen. Arbetsprocessen, samt hur olika aktörer kan komma att påverkas i processens olika skeden, beskrivs på sidan Viktiga aktörer.

Tillsyn av klimatdeklarationer

Förstoringsglas som zoomar in på ifyllda checkboxar.
Illustration: Infab

Kommunen ansvarar för att kontrollera att en klimatdeklaration har registrerats hos Boverket innan slutbesked kan meddelas. Boverket kommer ha ansvar för tillsyn av kvaliteten i klimatdeklarationen det vill säga att uppgifterna är tillförlitliga.

Du som byggherre måste spara underlaget som ligger till grund för klimatdeklarationen och som verifierar uppgifterna i den inlämnade klimatdeklarationen i fem år. Boverket kan begära att få ta del av detta underlag för att kunna kontrollera registrerad klimatpåverkan.

Om Boverket i sin granskning kommer fram till ett resultat som är väsentligt avvikande mot det som du redovisat i klimatdeklarationen, behöver du kunna motivera hur du gjort dina beräkningar. Om du inte kan lämna en skälig förklaring till avvikelsen kan du bli skyldig att betala en sanktionsavgift.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen