På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets klimatdatabas

När en klimatdeklaration ska upprättas får data från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata för byggprodukter användas. Klimatdata för byggprodukterna i Boverkets databas är konservativt satta, det vill säga cirka 25 procent högre än genomsnittet för att stimulera användning av specifika klimatdata. Klimatdata för energi och bränsle måste hämtas från Boverkets klimatdatabas. Dessa klimatdata är inte konservativt satta.

Illustration: Infab

Generiska klimatdata för byggprodukter i Boverkets klimatdatabas

Klimatdatabasen är ett viktigt verktyg i Boverkets stöd till byggbranschen för att kunna uppfylla reglerna om klimatdeklarationer. Dessutom gör den det enklare att göra klimatberäkningar med bättre kvalitet. Boverkets klimatdatabas innehåller klimatdata för klimatpåverkan från byggprodukter och ska representera svenska förhållanden. Den finns på både svenska och engelska.

Om du använder generiska klimatdata i klimatdeklarationen måste du använda data från Boverkets klimatdatabas.

Klimatdata för byggprodukterna baseras på underlag från IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL har tagit fram värdena genom att beräkna ett medelvärde från befintliga miljövarudeklarationer (EPD:er) för byggproduktgruppen och som används på den svenska marknaden. Värdena är konservativt satta vilket betyder att de ligger cirka 25 procent högre än medelvärdet. Syftet är att stimulera till användning av byggprodukter med så låg klimatpåverkan som möjligt. Tanken är att det aldrig ska vara en fördel att använda generiska klimatdata i stället för specifika klimatdata för de byggprodukter som har hög klimatpåverkan. Konservativt satta klimatdata stimulerar även byggprodukttillverkare att tillhandahålla produktspecifika klimatdata.

Klimatdata för energi och bränslen i Boverkets klimatdatabas

Klimatdatabasen innehåller också klimatdata för energi och bränsle. Dessa värden är inte konservativt satta.

Klimatdata för fjärrvärme baseras på Naturvårdsverkets beräkningar för ett svenskt medelvärde, se rapport under Relaterad information. Naturvårdsverket inhämtar statistik från Energiföretagen. Utnyttjade av spillvärme anses inte orsaka några växthusgasutsläpp.

Klimatdata för svensk elmix baseras på underlag från IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL har tagit fram värdet genom beräkningarna som följer både EN 15804 och Energimyndighetens sätt för redovisning miljöpåverkan från elproduktion och användning av olika bränslen och andra energibärare. Klimatdata är framtagen med hänsyn taget till export och import. För mer information om metoden se rapport från IVL med nr C433 under Relaterad information.

Klimatdata för bränsle baseras också på underlag från IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL baserar värdet på Energimyndighetens uppgifter om utsläpp av växthusgaser från drivmedel. Utsläpp från utvinning, transport, omvandling och förbränning av bränslen ingår. Även biobränslen orsakar därmed en viss mängd utsläpp. Vid beräkningen av utsläppen från bensin och diesel utgår man ifrån de standardvärden för de fossila drivmedlen som fastställts om reduktionsplikten i ett tilläggsdirektiv till bränslekvalitetsdirektivet 2015/652/EU.

Specifika klimatdata för byggprodukter ger en mer korrekt redovisning

För att klimatdeklarationen i så hög grad som möjligt ska spegla byggnadens faktiska klimatpåverkan bör specifika klimatdata användas, om tillverkaren tagit fram detta. Den beräknade klimatpåverkan blir generellt lägre om specifika klimatdata används. Specifika klimatdata för en byggprodukt visar klimatpåverkan vid tillverkningen av produkten, under produktens särskilda tillverkningsförhållanden.

Om specifika klimatdata ska användas ska det vara i form av en miljövarudeklaration som följer beräkningsreglerna i SS-EN 15804 och vara tredjepartsgranskad eller motsvarande. En miljövarudeklaration kallas även för EPD från engelskans Environmental Product Declaration.

För mer vägledning om specifika klimatdata, se sidan Underlag till beräkning av klimatpåverkan.

Klimatdatabasens innehåll

Boverkets klimatdatabas innehåller generiska klimatdata för följande klimatindikatorer:

  • A1-A3 produktskedet med konservativt värde
  • A4 transport
  • A5 byggspill med konservativt värde
  • Energi och bränslen med typiskt värde (för användning i modul A4 och modul A5 energi)

Databasen innehåller även övriga data enligt följande:

  • A1-A3 byggproduktens klimatpåverkan med typiskt värde
  • A1-A3 faktor för konservativa värden
  • A5 faktor för byggspill
  • Teknisk livslängd
  • Omräkningsfaktor

I klimatdata för modul A5 byggspill ingår även transport av byggprodukten. Förutom klimatdata för A5 byggspill finns även uppgift om faktorn för byggspill.

I klimatdatabasen finns också uppgifter om den konservativa faktor som använts för att beräkna det konservativa värdet på klimatdata för byggprodukter. För att jämföra material och välja material med lägre klimatpåverkan kan det vara mer relevant att använda genomsnittsvärden. De finns också i

klimatdatabasen och anges som ”typiska” värden. Eftersom genomsnittsvärden är baserade på EPD:er för produkter som används i Sverige och dessa vanligtvis är något lägre än genomsnittet för produktgruppen på den svenska marknaden, förtydligas detta genom begreppet ”typiska”.

Övriga data som finns i klimatdatabasen är uppgift om teknisk livslängd och omräkningsfaktor från enheten i klimatdatabasen till enheten som vanligtvis används i resurssammanställningar, oftast densitet.

Att hämta information från klimatdatabasen

Boverket tillhandahåller informationen i klimatdatabasen via ett webbgränssnitt och via ett API i filformaten Excel, JSON och XML.

I webbgränssnittet finns en sökfunktion som gör det enkelt att hitta klimatdata. Klimatdata för en produktgrupp finns i ett produktdatablad och kan skrivas ut. Det går också att exportera all klimatdata till en Excelfil eller delar av den.

Till filerna finns en filspecifikation framtagen för att programvaruutvecklarna ska kunna anpassa deras programvaror.

Du hittar API:et för klimatdata under ”Öppna data” i Relaterad information.

Utvecklad i samverkan med flera aktörer

Databasen är utvecklad av Boverket i samverkan med Trafikverket, Naturvårdsverket samt Miljöministeriet i Finland som en del i de nordiska ländernas samarbete för att minska klimatutsläppen från den byggda miljön.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen