På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets klimatdatabas

Granskad:

Boverket tillhandahåller en databas för användning i klimatdeklarationer. I de fall byggherren vill använda generiska klimatdata ska uppgifterna hämtas därifrån.

Testperiod av klimatdatabasen till 7 maj

Klimatdatabasen kommer att vara öppen för synpunkter fram till den 7 maj. Boverket ser gärna att ni lämnar synpunkter via e-post, se kontaktuppgifter i ”Relaterad Information”.

Den 1 juni kommer klimatdatabasen att låsas och det är den versionen som får användas när en klimatdeklaration ska göras.

Boverkets klimatdatabas finns också på engelska, se ”Relaterad information”.

Generiska data i Boverkets klimatdatabas

Om du använder generiska klimatdata i din klimatdeklaration måste du använda data ur Boverkets klimatdatabas.

Värdena i databasen är konservativt satta, med ett visst påslag på det värde som beräknats för produktgruppen. Värdet är baserat på ett medelvärde från befintliga miljövarudeklarationer (EPD:er). Syftet är att stimulera till användning av byggprodukter med så låg klimatpåverkan som möjligt och som verifieras med EPD:er i den slutliga klimatdeklarationen. Det ska inte vara en fördel att använda generiska klimatdata istället för produktspecifika data för de byggprodukter som har hög klimatpåverkan Konservativt satta data stimulerar även byggprodukttillverkare att ta fram EPD:er. Läs mer om metoden för konservativa data i avsnittet längre ner på sidan.

Klimatdatabasens innehåll

Boverkets klimatdatabas innehåller generiska klimatdata för:

  • produktskedet (modul A1-A3)
  • klimatpåverkan för transporter för de generiska byggprodukter som ingår i klimatdatabasen (A4)
  • spillmängder för byggprodukter (A5)
  • olika typer av energi- och bränsleanvändning (A5).

I klimatdatabasen finns också uppgifter om den konservativa faktorn som använts för att beräkna det konservativa värdet på klimatdata. I tidiga skeden, för att jämföra material och välja material med lägre klimatpåverkan, kan det vara mer relevant att använda genomsnittsvärden. Detta värde kan beräknas genom att dividera det konservativa värdet med den konservativa faktorn. 

Boverkets klimatdatabas finns på både svenska och engelska.

Alternativet är att använda specifika data

En klimatdeklaration kan göras helt och hållet med generiska värden från Boverkets klimatdatabas utom för de tre byggprodukter som står för de största mängderna i vikt.

Specifika klimatdata visar mer precist klimatpåverkan från byggnaden. Specifika klimatdata för en byggprodukt visar klimatpåverkan vid tillverkningen av produkten, under produktens särskilda tillverkningsförhållanden. Boverket uppmuntrar därför till att produktspecifika klimatdata (EPD:er) används och premieras i styrningen så att klimatdeklarationen i så hög grad som möjligt speglar byggnadens faktiska klimatpåverkan.

Specifika klimatdata ska vara från en miljövarudeklaration som är framtagen enligt en beräkningsmetod som följer produktspecifika beräkningsregler med inventeringsdata ur ett livscykelperspektiv. Miljövarudeklarationen ska vara tredjepartsgranskad eller motsvarande. Här avses huvudsakligen så kallad EPD (Environmental Product Declaration), det vill säga en miljövarudeklaration som följer beräkningsreglerna i standarden SS-EN 15804. Standarden har fastställts av SIS (Svenska Institutet för standarder).

Att hämta klimatdata från klimatdatabasen

Boverket kommer att tillhandahålla klimatdata i ett webbgränssnitt och i filformaten Json och xml. 

I webbgränssnittet finns en sökfunktion som gör det enkelt att hitta klimatdata. Klimatdata för en produktgrupp finns i ett produktdatablad och kan skrivas ut. Möjlighet att exportera klimatdata till en excel-fil finns också.

För de som önskar hämta data digitalt finns en Json-fil och en xml-fil, se "Relaterad information". Till filerna finns en filspecifikation framtagen så att programvaruutvecklarna kan anpassa sina programvaror.

Metod för framtagandet av klimatdata

Målet är att basera klimatdata i klimatdatabasen på ett medelvärde för en produktgrupp utifrån byggprodukters marknadsandelar och EPD:er för de byggprodukter som används på den svenska marknaden. Det har inte varit möjligt utan klimatdata har tagits fram enligt beskrivning nedan.

Vi har utgått ifrån giltiga miljövarudeklarationer (EPD:er) för byggprodukter som används på den svenska marknaden. Först kontrolleras spridningen av klimatpåverkan inom produktgruppen och i de fall det finns en stor spridning mellan produkterna (mer än 25 procent), så delas produktgruppen in i minst två produkttyper. Produktgrupper med en känd stor spridning är metallbaserade produkter där inblandning av återvunnet material från uttjänta produkter påverkar byggproduktens klimatpåverkan på ett betydande sätt. Materialåtervinning saknar miljöpåverkan från tidigare produkters livscykel enligt den europeiska standarden för miljövarudeklarationer SS-EN 15804.

Därefter tillämpas följande steg för att bestämma ett medelvärdesbaserat värde inom en produktgrupp.

  1. Medelvärdesdata baserat på kännedom eller skattning av de olika byggprodukternas marknadsandelar samt dessa byggprodukters EPD:er eller motsvarande.
  2. Om marknadsandelarna inte är känd för byggprodukterna används ett medelvärde av de produkter som används på marknaden, i kombination med dessa byggprodukters EPD:er eller motsvarande.
  3. Om EPD:er eller motsvarande inte finns används istället generella datakällor som kan anses representativa för de produkter som används på den svenska marknaden.
  4. I de fall klimatdata inte går att bestämma enligt steg 1–3 ansätts ett värde. Det är ett värde som inte kan valideras.

Metod för konservativa data i klimatdatabasen

Värdena i databasen är konservativt satta med ett visst påslag på det värde som beräknats för produktgruppen. Värdet är baserat på ett medelvärde för befintliga EPD:er.

Om underlag enligt steg 1 ovan finns för en produktgrupp så kan ett konservativt värde beräknas utifrån en 75 percentil. Detta konservativa värde kan då teoretiskt sett definiera ett ”exakt konservativt beräknat” värde. I de flesta fall är detta inte möjligt att få fram det underlag som krävs för att beräkna ett medelvärde samt en 75 percentil. Därför behövs en förenklad metod baserat på denna princip, men som går att tillämpa med det underlag som finns tillgängligt. Ett konservativt värde för klimatdata i Boverkets databas sätts enligt följande stegvisa procedur. 

  1. Konservativa data sätts som en 75 percentil av de produkter och dess specifika klimatdata när detta är möjligt att beräkna, i första hand enligt steg 1 och i andra hand enligt steg 2 ovan för medelvärdesdata.
  2. I övriga fall så används en generisk faktor på 1,25, för att utifrån medelvärdet erhålla ett konservativt värde. En kontroll görs först om steg 2 till 3 tillämpas för medelvärdesdata, för att kontrollera att det beräknade konservativa värdet med faktorn 1,25 inte är högre än den högsta miljöpåverkan som identifierats inom produkten/-gruppen. Om så är fallet sätts det konservativa data till detta högsta identifierade värdet på miljöprestanda.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen