På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beräkna klimatpåverkan

Granskad:
En dator där det står på skärmen vanliga begrepp i en klimatdeklarationer - kvadratmeter, kilogram, koldioxidekvivalenter.

Det är byggherren som ansvarar för att upprätta och se till att klimatdeklarationen lämnas in till Boverket. Byggherren ansvarar också för att klimatdeklarationen är gjord på rätt sätt. Här får du mer information om vad som behövs för att ta fram underlag och genomföra beräkning.

Ingen certifiering krävs för att göra klimatdeklarationer

Du som tar fram underlag till eller upprättar en klimatdeklaration behöver inte ha en speciell certifiering eller ackreditering men bör ha relevant kompetens inom området. Du kan arbeta för byggherren som anställd, hos entreprenören eller som konsult.

Påbörja klimatberäkning i ett tidigt skede

För att kunna ta de beslut som krävs för att minska klimatpåverkan i ett byggprojekt är det viktigt att påbörja klimatberäkningar i ett tidigt skede. Då är valmöjligheterna som störst och därmed också möjligheten att minska klimatpåverkan genom alternativ utformning och byggteknik.

Att påbörja arbetet med klimatdeklarationen i ett tidigt skede underlättar även möjligheterna att ta fram de uppgifter som behövs i klimatdeklarationen. Det blir också bättre kvalitet på innehållet i klimatdeklarationen.

Arbetet med klimatdeklarationer och att minska klimatpåverkan är en läroprocess. Många byggherrar som redan idag gör klimatberäkningar använder lärdomar från tidigare projekt för att minska klimatpåverkan i framtida.

Säkerställ tillgång till underlagsdata

Det är byggskedet, det vill säga modul A1-A5, som ska beräknas i en klimatdeklaration. På denna sida beskrivs hur underlagsdata kan tas fram. 

Mer vägledning om underlagsdata kommer i handboken om klimatdeklarationer som Boverket publicerar hösten 2021.

Byggskede i fem delar. Tre delar visar produktskedet och två delar visar byggproduktionsskedet.
Illustration: Infab

För att göra en klimatberäkning behövs en sammanställning av de material samt den energi­ och bränsleåtgång som behövs för att uppföra byggnaden. Den brukar kallas för resurssammanställning och ska sparas som dokumentation i minst fem år (inför eventuell tillsyn).

Eftersom det är ett omfattande underlag som ska sammanställas är det viktigt att ha en tydlig strategi tidigt i byggprocessen för hur underlagsdata ska tas fram, användas och sparas.

Modul Data att sammanställa Var data kan hittas
A1-A3 Samtliga inbyggda byggprodukter och dess mängder för de delar av byggnaden som omfattas av klimatdeklarationen.

Resurssammanställning baserat på till exempel på BIM-modeller och kostnadskalkyler.

Byggprodukter och mängder ska motsvara den uppförda byggnaden.

A1-A3 Klimatdata för inbyggda byggprodukter. Specifika klimatdata (EPD:er eller motsvarande) eller generiska klimatdata. Generiska klimatdata ska vara data ur Boverkets klimatdatabas för klimatdeklarationer.
A4 Transportavstånd, transportslag och bränsleslag för de byggprodukter som levereras till byggarbetsplatsen.

Boverkets klimatdatabas med klimatdata för bränsle och energi om projektspecifika transportuppgifter används alternativt Boverkets klimatdatabas med generiska klimatdata för modul A4.

A5 Uppgifter om spill

Generiska  klimatdata ska vara ur Boverkets klimatdatabas för klimatdeklarationer, klimatdata för energi och bränslen.

A5

Uppgifter om energikrävande processer kopplade till själva uppförandet av byggnaden, det vill säga användning av el, värme och bränslen på byggarbetsplatsen.   Specifika klimatdata eller generiska klimatdata. Generiska klimatdata ska vara data ur Boverkets klimatdatabas för klimatdeklarationer.

Resurssammanställning

En resurssammanställning kan se ut på olika sätt mellan olika beräkningsverktyg. Det som är väsentligt för klimatdeklarationen är att alla byggprodukter som kopplas till vissa klimatdata ska anges i samma enhet. Illustrationen nedan är ett exempel på hur specifika resurser räknas om från olika enheter till kilogram samt summeras till generiska resurser.

Visualisering av ekonomisk kalkyl med byggprodukter som räknas om till mängd i kilo och sedan till generiska data.
Illustration: Altefur

Boverket kommer att ge mer vägledning om lämpligt format på resurssammanställning i den handbok för klimatdeklarationer som publiceras hösten 2021.

Generiska klimatdata finns i Boverkets klimatdatabas

Klimatdeklarationen kan baseras på antingen generiska eller specifika klimatdata.

Generiska klimatdata

Genomsnittliga klimatdata för resurs (material och energi) som är representativa för svenska förhållanden.

Specifika klimatdata

Produkt- och leverantörsspecifika klimatdata

Femton fönster. Alla utgör en produktgrupp och omfattar generiska data. Ett fönster omfattar produktspecifika data, EPD:er.
Exempel som visar förhållandet mellan generiska klimatdata baserade på en produktgrupp och specifika klimatdata för en byggprodukt, så kallad tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD). Illustration: Infab

Beräkning av produktskedet

En del byggherrar och byggentreprenörer kommer att vilja använda specifika klimatdata för att möta kundkrav och interna mål om minskad klimatpåverkan. En ökad efterfrågan på specifika klimatdata kan stimulera byggprodukttillverkare att ta fram produkter med lägre klimatpåverkan.

I ett tidigt skede går det inte att avgöra vilka produkter som faktiskt ska användas. Då är det bästa alternativet att använda så kallad generiska data i klimatberäkningen. Men testa gärna att byta till specifika klimatdata för de viktigaste produkterna (ur ett klimatperspektiv) – för att få ett grepp om förbättringspotentialen tidigt i byggprojektet.

Generiska klimatdata för byggprodukters klimatpåverkan samt energi och bränslen finns i Boverkets klimatdatabas. Mer information om hur värdena har tagits fram finns på sidan Om Boverkets klimatdatabas. Om byggherren väljer att basera beräkningen på generiska data måste Boverkets databas användas. För mer information, se sidan Boverkets klimatdatabas.

Klimatdeklarationen ska registreras när du faktiskt vet vilka produkter som har använts. Om det saknas produktspecifika klimatdata går det bra att använda generiska data.

Beräkning av byggproduktionsskedet

Klimatdeklarationen ska utöver klimatberäkningar av byggprodukter även innehålla information om klimatpåverkan från transporter av byggprodukter till byggarbetsplatsen, klimatpåverkan från spill samt energianvändning inklusive drivmedel på byggarbetsplatsen.

Boverkets klimatdatabas kommer innehålla generiska klimatdata för klimatpåverkan från transporter. Klimatdatabasen kommer också att innehålla generiska klimatdata för avstånd och transportslag för de byggprodukter som ingår i klimatdatabasen. Även klimatdata för energi- och bränsleanvändning under bygg- och installationsprocessen kommer att finnas.

Genomföra beräkning

Det finns flera olika verktyg för att underlätta klimatberäkningar. En del är ganska enkla och kan användas utan särskilda förkunskaper. Andra är mer avancerade. Det finns särskilda LCA-program eller klimatberäkningsfunktioner i BIM-program och i kostnadskalkylprogram. Boverket tillhandahåller en öppen klimatdatabas som företag kan använda i sina interna klimatberäkningsverktyg. Det kommer vara fritt att välja verktyg så länge alla efterfrågade uppgifter finns med i deklarationen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen