På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Du som är byggentreprenör

Granskad:
Byggkran och bygghjälm.
Illustration: Infab

Som byggentreprenör kommer du att behöva lämna detaljerade och korrekta uppgifter till byggherren eller huvudentreprenören om de byggprodukter och mängder som använts i byggprocessen. Du behöver även ange uppgifter om byggspill och energikrävande processer på byggarbetsplatsen. Därför är det bra om du som byggentreprenör sätter dig in i de nya reglerna om klimatdeklaration av byggnader.

Byggentreprenörens ansvar

Det är byggherren som har ansvar för att deklarationen görs och att den lämnas in till Boverket. Många byggherrar kommer att ge byggentreprenören i uppdrag att ta fram underlag eller genomföra hela klimatdeklarationen. Du som byggentreprenör kan beröras av tre av de sju processtegen – ta fram data, beräkna och redovisa.

Process byggskede. Del 2 ta fram data, del 3 beräkna och del 4 redovisa är markerade.
De olika stegen i processen att ta fram en klimatdeklaration och vilka steg som särskilt berör byggentreprenören. Illustration: Infab

För att göra en klimatdeklaration behövs en sammanställning av de byggprodukter samt den energi­ och bränsleåtgång som krävts för byggnaden under byggskedet fram till att byggnaden är färdigställd. Denna sammanställning brukar kallas resurssammanställning.

Det är ofta byggentreprenören som har bäst kunskap om vilka byggprodukter som använts, i vilka mängder och varifrån de transporterats, hur mycket spill som uppstått under produktionen samt energi- och bränsleanvändning på byggarbetsplatsen. Många aktörer som har genomfört klimatberäkningar vittnar om att den största utmaningen är att säkerställa underlag av god kvalitet, som speglar den färdiga byggnaden och den faktiska byggprocessen.

Observera att klimatdeklarationen, och därmed sammanställning av underlagsdata i resurssammanställning, ska ske per byggnad. För ett projekt som omfattar flera byggnader kommer det krävas information för respektive byggnad. Läs mer om LCA-baserade krav vid upphandling i Boverkets vägledning om LCA i byggnader, se länk i "Relaterad information".

Framtagande av underlag till klimatdeklarationen

I de klimatberäkningar som görs idag hämtas ofta mängder för ingående byggprodukter från en kostnadskalkyl eller en BIM-modell. Innan dessa används som underlag i en klimatdeklaration måste du säkerställa att dessa sammanställningar motsvarar mängder och byggprodukter i den färdiga byggnaden. Sammanställningarna måste vara kompletta och innehålla byggprodukter för de delar av byggnaden som omfattas av klimatdeklarationen. Inget får saknas. Mer information om resurssammanställningen och krav på underlagsdata finns i sidan Beräkna klimatpåverkan. Boverkets klimatdatabas hittar du på sidan Klimatdatabasen.

I många fall finns information om mängder och byggprodukter hos underentreprenörer. För att säkerställa tillgång till informationen bör den efterfrågas redan vid entreprenörens upphandling av underentreprenör. Tänk på att byggherren behöver ett underlag som verifierar uppgifterna i klimatdeklarationen. Byggherren måste spara dessa i fem år för eventuell tillsyn av Boverket.

Klimatdeklarationen ska utöver byggprodukter även innehålla klimatpåverkan från transporter till byggarbetsplatsen samt klimatpåverkan som uppstår på byggarbetsplatsen från spill, energianvändning samt användning av drivmedel. 

Boverket kan i sin tillsyn begära ut underlaget för klimatberäkningen för att kontrollera att rätt underlagsdata använts.

Hur kan jag förbereda mig redan nu?

Det finns en del arbetsuppgifter som du som entreprenör kan behöva förbereda dig för redan nu, både i det enskilda byggprojektet och i din verksamhet. En utmaning är att på ett effektivt sätt sammanställa underlagsdata till beräkningen. Att pröva att göra en klimatdeklaration i ett pilotprojekt kan ge dig insikt i hur väl dina nuvarande arbetssätt fungerar och vilka förändringar du kan behöva göra. Pröva gärna att göra en klimatdeklaration i samarbete med byggherre, underentreprenörer och byggprodukttillverkare. Ett exempel på ett större pilotprojekt som genomförts där ett flertal byggherrar och entreprenörer deltagit är projektet Klimatkrav till rimlig kostnad, som genomförts av Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och IVL. Projektet resulterade bland annat i en vägledning för klimatkrav i upphandling av nyproduktion som kan användas som inspiration och stöd. Du hittar en länk till projektet under Relaterad information.

Syftet med den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader är att minska klimatpåverkan. Den svenska byggsektorn har tagit fram ambitiösa färdplaner för att minska klimatpåverkan och flera entreprenörer arbetar redan aktivt med frågan genom att till exempel sätta upp företagsmål om hur stor klimatpåverkan olika projekt får ha. Som entreprenör har du möjlighet att påverka klimatpåverkan i det enskilda projektet. För att öka kunskapen kan du titta på de byggprodukter som du ofta använder och jämföra deras klimatpåverkan med andra, motsvarande produkter. Det spelar också roll varifrån du köper produkterna då klimatpåverkan från transporter ska räknas med.  Ett annat viktigt område som du som entreprenör kan påverka är byggarbetsplatsens klimatpåverkan. Även om det inledningsvis finns möjlighet för byggherren att arbeta med generiska klimatdata för spill, kan det på sikt vara en bra idé att undersöka hur du som entreprenör kan minska klimatpåverkan genom att effektivisera resurshantering och minska spillmängder. Du behöver även mäta och dokumentera den energi och de drivmedel som används på byggarbetsplatsen i de projekt som ska klimatdeklareras.

Arbetet med klimatdeklarationer och att minska klimatpåverkan är en läroprocess. Många entreprenörer som redan idag gör klimatberäkningar använder lärdomar från tidigare projekt för att minska klimatpåverkan i framtida.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen