På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn över takkonstruktioner med underspända takstolar

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. För att underlätta byggnadsnämndernas tillsynsarbete har Boverket på denna sida samlat information, regler och vägledning som kan vara användbar för de som utför tillsynen.

Statens haverikommission, SHK, utreder ett allvarligt takras på idrottshallen Tarfalahallen som skedde i Kiruna den 7 mars 2020. Haverikommissionens utredning är inte avslutad, men redan nu har möjliga säkerhetsrisker med takkonstruktionen identifierats. SHK har konstaterat att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Dessa byggnader bör enligt SHK utvärderas ur säkerhetssynpunkt och detta bör ske innan vintern 2020/2021. På grund av detta har SHK gjort en anmälan med säkerhetsrekommendationer till byggnadsnämnderna i alla Sveriges kommuner. Syftet med anmälan är att undvika att en liknande händelse inträffar igen. (17 § Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor)

Vilken sorts takkonstruktion gäller anmälan?

Anmälan gäller generellt takkonstruktioner med limträ av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Dessa konstruktionstyper har ofta känslig stabilitet, vilket kan fodra särskilt beaktande. Anmälan avser således inte enbart den specifika konstruktionstyp som fanns i Tarfalahallen.

Av den rapport som Lunds Tekniska Högskola tagit fram om Tarfalhallens kollaps framgår underspända limträkonstruktioners känsliga stabilitet generellt.

Rapporten samt Haverikommissionens anmälan finner du under ”Relaterad information”.​

Vad ska byggnadsnämnden göra?

SHK rekommenderar byggnadsnämnden eller motsvarande kommunal nämnd att inom ramen för sitt tillsynsuppdrag och inför kommande vinter 2020/2021:

Undersöka om byggnader med underspända limträtakstolar, finns, byggs eller projekteras i verksamhetsområdet. Om sådana byggnader finns i verksamhetsområdet:

  • Tillse att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på identifierade sådana byggnader.
  • Tillse att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Tillse att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Kontrollera att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snöskottning av taken på identifierade byggnader.

Svara SHK senast den 15 oktober 2020 om de åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna.

Upprätta ett tillsynsärende

När anmälan från SHK kommit in till förvaltningen ska anmälan registreras och den bör hanteras i ett eget tillsynsärende. Det bör även planeras hur tillsynsarbetet ska gå till och vem eller vilka som ska handlägga ärendet. Byggnadsnämndens förtroendevalda bör informeras om tillsynsärendet.

Byggnader med riskkonstruktion ska identifieras

Byggnadsnämnden ska undersöka om det finns befintliga byggnader med liknande takkonstruktion i kommunen. Det handlar i många fall om idrottshallar eller andra byggnader dit allmänheten har tillträde. Men det kan även vara andra byggnader som till exempel mässhallar, köpcentrum, industrilokaler eller lagerlokaler. Byggnader med denna takkonstruktion kan vara under projektering eller uppförande och det är viktigt att identifiera även dessa.

Hur undersökningen går till kan variera från kommun till kommun och nämnden kan behöva använda flera olika informationskällor. Information kan finnas till exempel i bygglovsarkivet, i ärendehanteringssystemet, hos kommunens fastighetskontor och på kommunkartor. Även kommunens register över lokaler som går att hyra såsom idrottshallar, simhallar, ishallar, gymnastiksalar, mässhallar, ridhallar, arenor och aktivitetshus kan vara en informationskälla. Även lokalkännedom hos tjänstemän och förtroendevalda är en viktig källa för att kunna hitta byggnader som kan ha berörd takkonstruktion. Det kan finnas anledning att kontakta ägare och att göra tillsynsbesök på plats för att ta reda på vilken takkonstruktion olika byggnader i kommunen har.

Om byggnadsnämnden vid sin undersökning kommer fram till att det inte finns några byggnader med liknande takkonstruktion i kommunen kan tillsynsärendet avslutas och nämnden rapporterar då detta till SHK.

Takkonstruktionens bärförmåga ska bedömas

Om det finns byggnader med liknande takkonstruktion ska byggnadsnämnden se till att det görs en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga på dessa byggnader. Nämnden bör kontakta byggnadens ägare snarast möjligt och informera om att byggnaden har en riskkonstruktion och att en undersökning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, behöver göras.

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet. (PBL 8 kap. 4 §)

Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till

  • att byggnadsverket helt eller delvis rasar,
  • oacceptabla större deformationer,
  • skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller
  • skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan.

Ett byggnadsverk ska uppfylla de regler som gällde då det uppfördes.

Om undersökningen kommer fram till att byggnadens takkonstruktion har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av det får byggnadsnämnden förbjuda användningen av hela eller delar av ett byggnaden. Förbudet får dock inte göras mer omfattande än vad säkerheten kräver. Kan bristerna hänföras till en viss del av en byggnad ska förbudet begränsas till att avse den bristfälliga delen. Ett användningsförbud får förenas med vite. (PBL 11 kap. 33 § och 37 §)

Möjliga brottsmekanismer ska åtgärdas

Om det vid en undersökning av en takkonstruktions bärförmåga identifieras möjliga brottsmekanismer i byggnader med denna takkonstruktion ska nämnden ingripa med tillsyn och se till att det åtgärdas.

Om det visar sig att en byggnad inte uppfyller kravet på bärförmåga, stadga och beständighet får byggnadsnämnden besluta om rättelseföreläggande. Ett rättelseföreläggande riktas till fastighetsägaren eller byggnadens ägare och kan förenas med vite. Om ett rättelseföreläggande inte följs kan byggnadsnämnden begära handräckning hos kronofogdemyndigheten. Byggnadsnämnden har också en möjlighet att förena ett rättelseföreläggande med beslut om att rättelse ska ske på den försumliges bekostnad. På dessa sätt kan byggnadsnämnden säkerställa att rättelse sker även i de fall som ägaren inte självmant vidtar en rättelse. (PBL 11 kap 20, 27, 28, 37 och 39 §)

Om de ändringar av konstruktionen som ska göras avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende kan åtgärden kräva bygglov. (PBL 9 kap. 2 §)

I de flesta fall kommer det krävas en anmälan för åtgärderna eftersom det är en ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs. (PBF 6 kap. 5 §)

Rapportering till SHK ska ske

Senast den 15 oktober 2020 ska byggnadsnämnden rapportera till SHK vilka åtgärder som har gjorts med anledning av de rekommendationer som framgår av anmälan.

Måste byggnadsnämnden följa SHK:s säkerhetsrekommendationer?

Byggnadsnämnden ska som tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL och i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av PBL. Takraset i Kiruna beror på en bristfällig takkonstruktion och enligt SHK finns det fler byggnader med liknande takkonstruktioner i landet. Enligt Boverkets uppfattning innebär det att det finns starka skäl för landets byggnadsnämnder att inom ramen för sitt tillsynsansvar genomföra de undersökningar som SHK rekommenderar och att ingripa med användningsförbud och rättelseföreläggande när det finns skäl till det. (PBL 11 kap. 5 §)

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej