Ändrade krav för vedspisar, kaminer och pannor

I denna fördjupning har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi fått om regeländringarna. I fliken Allmänt finns mer information om de ändrade reglerna.

Hur har Boverket arbetat fram de ändrade reglerna?

Boverket har i sitt arbete även utgått från EU:s ekodesignkrav som börjar tillämpas från år 2020 och 2022, då ställer EU krav att vedpannor och rumsvärmare ska ge mindre utsläpp. Boverket har i en rapport undersökt möjligheterna att införa kravnivåerna tidigare i Sverige. Utifrån slutsatserna i den rapporten har Boverket tagit fram regeländringar, dessa har Boverket skickat på remiss vilket Boverket har skyldighet att göra.

Frisk luft är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade om i slutet av 1990-talet. Regeländringarna är en del av ett allmänt arbete för att förbättra luften. Boverket ska i arbetet med sina byggregler involvera miljökvalitetsmålen.

Ekodesignkraven gäller bara för nytillverkade produkter, varför påverkas då begagnade också?

Boverket har i sitt arbete med att ändra reglerna mycket riktigt utgått från EU:s ekodesignkravnivåer som börjar tillämpas från år 2020 och 2022, då ställer EU krav att vedpannor och rumsvärmare ska ge mindre utsläpp. Men sedan har detta anpassats till svenska förutsättningar. I Sverige är det plan- och bygglagen, dess förordning och följdförfattningar som ställer krav på svenska byggnadsverk. Enligt svenska regler får endast lämpliga byggprodukter användas i svenska byggnadsverk. Byggprodukter är lämpliga om de har sådana egenskaper att byggnadsverket kommer att uppfylla de tekniska egenskapskraven.

Plan-och byggsystemet i Sverige ställer krav på svenska byggnadsverk. Därför görs ingen skillnad på nya och gamla produkter utan det är utsläppen från byggnaden som det finns kravnivåer för. Gamla pannor och kaminer kan alltså installeras om de uppfyller kraven.

Andra länder i Europa har också börjat införa kraven och Sverige kan därför riskera bli en andrahandsmarknad för deras uttjänta vedspisar och kaminer.

Vilket underlag har Boverket haft?

Slutsatserna i rapporten Småskalig vedeldning har varit underlag för regeländringarna. Den rapporten togs fram efter samråd med Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Som underlag för beslutet har vi använt ett antal olika källor, bland annat direktiv, rapporter, analyser och beräkningar. Bland annat studier gjorda av WHO och av Umeå Universitet och IVL, på uppdrag av Naturvårdsverket. Resultaten i dessa har sedan vägts samman, så det går inte att säga att beslutet endast grundats på en studie. Samtliga källor som vi använt oss av, bland annat andra svenska myndigheter och internationell forskning, ser vi som trovärdiga och tillförlitliga. Har du frågor eller funderingar kring materialet i våra källor kan du vända dig till ursprungskällan.

På Boverkets webbplats finns underlag publicerat, se länkar i "Relaterad information"

  • Konsekvensutredning till BBR 25
  • Småskalig vedeldning

Hur stor är marknaden för rumsvärmare?

I våra utredningar finns beräkningar för bland annat utvecklingen för rumsvärmare på marknaden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har statistik som visar att antalet rumsvärmare ökar. Hur stor andrahandsmarknaden är finns inga säkra siffror på.

Hur vet man att nyproducerat släpper ut mindre än äldre produkter gör, har ni gjort analyser av utsläpp och livscykler?

De ändrade reglerna innebär varken ett förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre produkter. Därför har sådana detaljerade utsläpps- och livscykelanalyser inte gjorts.

Energimyndigheten har gjort jämförelser mellan äldre och moderna braskaminer. Den visar att det finns mycket att vinna med en modern braskamin. Se länk i "Relaterad information".

Det har även utvecklats moderna vedspisar på marknaden som uppfyller kraven.

Varför har undantag gjorts för öppna spisar och kakelugnar? 

Ändringarna gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det inte finns någon mätmetod för utsläppen. Uppmurade öppna spisar omfattas inte av ekodesigndirektivet.

Boverket har inte heller ändrat på kraven för kakelugnar. Det beror på en sammantagen bedömning av att kakelugnar ibland monteras upp på plats och att vissa kakelugnar bedöms inte omfattas av ekodesign.

Varför ska man vända sig till sin kommun, är det inte risk att det blir väldigt olika bedömningar?

Plan- och byggfrågor är en kommunal angelägenhet, enligt lag. Då reglerna förutsätter att man tar hänsyn till förhållandena i den enskilda situationen så innehåller de ett bedömningsutrymme. Det är byggnadsnämnden som handlägger lov- och anmälningsärenden, utövar tillsyn och svarar på frågor om enskilda fall. Boverket ger vägledning och följer upp att lagarna följs. Du kan läsa mer om de olika rollerna under rubriken Vem gör vad.

Påverkas krisberedskapen av regeländringarna?

Eftersom det finns nytillverkade vedspisar som uppfyller kraven och redan installerade vedspisar inte berörs så påverkas inte krisberedskapen i Sverige av regeländringarna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap instämmer i denna bedömning. De har information på sin webbplats om krisberedskap se länk i "Relaterad information".

Vilken påverkan på luften har vedeldning?

Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning. Sättet man eldar på har stor påverkan på utsläppen. Genom att använda en bra kamin eller vedspis blir det enklare att elda med mindre utsläpp. En effektivare kamin eller panna ger mer värme och mindre utsläpp.

Det finns många studier om vedeldningens påverkan. Vedeldning är enligt Naturvårdsverket en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att ändra reglerna kan vi bidra till att utsläppen blir så ofarliga som möjligt.

Naturvårdsverket informerar på sin webbplats om hur vedeldning påverkar hälsa och miljö, se länk i "Relaterad information".

Varför arbetar Boverket med detta, vedeldning kan väl inte ha så stor påverkan om man jämför med till exempel flygtrafik och vad som händer i övriga världen?

Det finns internationella samarbeten, både inom EU och FN. EU:s ekodesigndirektiv omfattar redan många produkter såsom glödlampor, kylar och frysar och syftar främst till att spara energi men också att minska påverkan på miljön. När alla kylar och frysar i hela EU är mindre energislösande får det stor effekt eftersom reglerna gäller för så många.

Frisk luft är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade om i slutet av 1990-talet. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är att "luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." Syftet med de ändrade reglerna är att minska utsläppen från vedeldning genom att underlätta eldning som inte skadar miljö och hälsa. Genom att använda en bra kamin eller vedspis blir det enklare att elda med mindre utsläpp. Med en effektivare kamin, vedspis eller panna går det åt mindre ved och pellets för att uppnå samma värmeeffekt.

Boverket arbetar med målet inom sitt verksamhetsområde, nämligen att skriva regler för byggnadsverk. Andra myndigheter arbetar också med miljömålen inom sina verksamhetsområden, bland annat med utsläpp från bil- och flygtrafiken.

Varför har Boverket förslagit anmälningsplikt och skrotningspremie?

Det är viktigt att känna till att dessa förslag inte är kopplade till regeländringarna som redan är beslutade av Boverket.

Boverket fick i uppdrag av regeringen att analysera hur man kan se till att utsläppskraven följs bättre när kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ska bytas ut. Uppdragets utgångspunkt är att det finns en relativt stor andrahandsmarknad för sådana produkter. Syftet är att se till så de produkter som släpper ut mest rökgaser inte finns på andrahandsmarknaden, utan i stället ska de bytas ut mot bättre produkter som ger mindre utsläpp.

I rapporten lämnas förslag på två möjliga åtgärder:

  • Utökning av den existerande anmälningsplikten i plan- och byggförordningen så att alla byten av pannor och rumsvärmare ska anmälas till kommunen. Det innebär att kommunen får kontroll över alla byten och att reglerna följs.
  • En skrotningspremie utbetalas för pannor eller rumsvärmare tillverkade år 2007 eller tidigare och som har ett utfärdat skrotningsintyg. Skrotningspremien skulle förhindra att anordningarna säljs på andrahandsmarknaden. Stödet ska vara ett fast belopp som kan motivera den som ändå tänkt byta ut sin anordning att inte sälja sin gamla vidare. Men det ska inte leda till ökad utbytestakt eller vara en så stor bonus att det bidrar till att fullt fungerade kaminer eller pannor byts ut. Regeringen beslutar om premiens budget.

Förslagen kan genomföras var för sig eller tillsammans.

Uppdraget levererades i december 2017 och det är regeringen som ska ta ställning till förslagen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej