På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändrade krav för kaminer och pannor

Granskad:

Från den 1 oktober 2019 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer som eldas med pellets och ved. Du som redan har till exempel en kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna. Övergångsperioden för de ändrade reglerna för byggnader med pannor löpte ut 1 juli 2018. Här får du information om vad du ska tänka på och vad som gäller när du ska byta ut, renovera eller installera till exempel kamin.

Inledning

Denna information är en förenklad version av de ändrade reglerna. Den fullständiga informationen hittar du i Boverkets byggregler och vägledningen till kommunerna i PBL kunskapsbanken. Länkar finns i "Relaterad information".

Vilka kaminer och pannor berörs av de ändrade reglerna?

De ändrade reglerna gäller för utsläpp och verkningsgrad, det vill säga hur mycket energi du kan få ut från mängden pellets eller ved. Reglerna gäller för:

 • Fastbränsleeldade pannor

De ändrade reglerna gäller även för rumsvärmare:

 • Braskaminer
 • Pelletseldade kaminer
 • Insatser
 • Kökspannor

Reglerna för pannor och rumsvärmare i sin helhet finns i Boverkets byggregler, länk finns i "Relaterad information".

Reglerna har inte ändrats för köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning), kakelugnar och öppna spisar. Liksom tidigare gäller inga utsläppskrav för dessa typer av rumsvärmare. Även om utsläppskraven inte gäller för köksspisar och kakelugnar är det ändå viktigt att tänka på andra krav såsom brandsäkerheten, att byggnaden ska kunna bära dessa konstruktioner och att nya eller ändrade installationer ska anmälas till kommunen.

Var hittar jag reglerna?

I "Relaterad information" hittar du länk till Boverkets byggregler (BBR). Där kan du läsa om vilka utsläppsnivåer som gäller efter den 1 juli 2018 i avsnitt 6:7411 för pannor Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, (BBR 25).

Du kan läsa mer om vilka utsläppsnivåer som gäller efter 1 oktober 2019 i avsnitt 6:7412 för rumsvärmare i Boverkets föreskrifter (2019:2) om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, (BBR 28)

I BBR finns även vad som gäller vid ändring av byggnad, se avsnitt 6:974 Förbränningsgaser.

Vad gäller för mig som redan har en sådan panna eller kamin installerad?

Du berörs inte alls av ändringarna. Om du redan har en kamin som eldas med pellets eller ved berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort. Kraven gäller alltså inte retroaktivt. Kraven blir däremot aktuella den dag du behöver till exempel byta din kamin.

Vad gäller i nya byggnader?

I Boverkets byggregler finns kraven för utsläppsnivåer och verkningsgrad vid uppförande av nya byggnader. I dessa fall är det viktigt att utsläppen minimeras redan från början eftersom dessa rumsvärmare och pannor kommer att användas en lång tid framöver. Men det innebär inte att det är förbjudet att återanvända äldre kaminer, så länge som kraven uppfylls.

Vi har tagit fram stöd till kommunernas bedömningar och exempel på vilka situationer som kan uppstå i anmälningar som kommer in till kommunen efter den 1 oktober 2019, se länk i "Relaterad information". Observera att vi i dessa exempelfall fokuserar på vedeldade braskaminer,här kallade kaminer.

Grundkarta
Illustration: Sweco

De ändrade kraven gäller när man uppför nya byggnader. De gäller alltså för sådana kaminer som installeras i samband med att man bygger helt nya hus. Kraven för utsläppsnivåer finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.

Vid uppförande av ny byggnad gäller de ändrade kraven. Du får sätta in en gammal kamin om den uppfyller kraven.

Vad gäller när jag vill sätta in, renovera eller byta ut kamin i byggnader som redan finns?

För ändring av byggnad som redan finns, till exempel nyinstallation eller byte av rumsvärmare, gäller reglerna för ändring av byggnader. I dessa fall är reglerna flexibla och går att anpassa beroende på hur stor ändringen är, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förbudet mot förvanskning.

Det är byggnadsnämnden som handlägger lov- och anmälningsärenden, utövar tillsyn och svarar på frågor om enskilda fall. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Vi har tagit fram stöd till kommunernas bedömningar och exempel på vilka situationer som kan uppstå i anmälningar som kommer in till kommunen efter den 1 oktober 2019, se länk i Relaterad information. Observera att vi i dessa exempelfall fokuserar på vedeldade braskaminer, här kallade kaminer.

Avser man att installera en kamin i en byggnad som tidigare har haft en sådan och man vill välja en kamin som till ålder och karaktär är anpassad till byggnadens, så är det ett skäl att anpassa kraven med hänsyn till varsamhetskravet och byggnadens kulturvärden.

Torp
Illustration: Boverket / Jenny Lilja

Vad som menas med anpassad till byggnadens ålder och karaktär får bedömas i det enskilda fallet utifrån vad som tidigare rimligen hade kunnat finnas i byggnaden. För att kaminen ska bidra till byggnadens kulturhistoriska värde ska de passa in i den aktuella byggnaden - tidstypiska är ett bra ledord. Det finns alltså ingen specifik åldersgräns. Kontakta din kommun om du vill veta vad som gäller i just ditt fall.

Exempel på hur du som byggherre kan tänka:

 • Har en byggnad tidigare haft en kamin som under en tid har varit undanställd och man vill återinstallera den, så är det ett starkt skäl för att anpassa kraven.
 • För att en kamin ska anses vara anpassad till en byggnads ålder och karaktär så behöver den inte nödvändigtvis vara samtida med byggnaden. Det går till exempel att argumentera för att en kamin från sent 1800-tal bättre tillvaratar karaktären hos en byggnad från tidigt 1800-tal än andra tillgängliga alternativ.
  Det behöver inte enbart vara byggnadens ålder utan som är avgörande, utan det kan även vara karaktären på det rum som kaminen ska placeras i.
 • En kamin ska även vara anpassad till byggnadens karaktär. En kamin avsedd för en kyrka eller annan större lokal är inte särskilt väl lämpad till karaktären hos ett torp, även om kaminen är av samma ålder som byggnaden.
 • Önskar man installera en 1800-talskamin i en sportstuga från 1930-talet kan det vara svårt att argumentera för att den skulle vara speciellt väl anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Däremot kan det gå bra att installera en kamin från 1930-talet.
Modernt hus
Illustration: Boverket / Jenny Lilja

Vilka byggnader som är av den karaktären att de inte var tänkta att ha någon kamin måste bedömas utifrån den enskilda byggnaden och dess förutsättningar. Förekomsten av eldstäder har varierat över tid men även varit olika på landsbygden respektive tätorter. Under 1920-talet kom centralvärmen att bli det dominerande uppvärmningssättet i nya byggnader och kaminer blev mera sällsynta. Detta gäller särskilt städerna medan kaminer levde kvar längre på landsbygden.

När du installerar en kamin i ett befintligt hus som aldrig haft kamin så är det svårt att finna skäl att frångå kraven som gäller vid uppförande av ny byggnad. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

 

När man byter ut en kamin mot en annan likvärdig är reglerna flexibla och det kan finnas skäl att anpassa kraven. Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska byta ut din kamin.

Två exempel på hur du som byggherre kan tänka:

 • I ett torp från 1900-talets början finns en kamin från samma tid. Kaminen har gått sönder och ägaren vill byta till en snarlik kamin från samma tid. Därmed finns det skäl att sänka kravnivån med hänvisning till varsamhetskravet.
 • 1970-talsvilla
  Illustration: Boverket / Jenny Lilja
  I en enplansvilla från 1970-talet finns det en kamin från 1990-talet. Ägaren vill byta ut kaminen mot en som är såpass lik den förra att ändringen inte blir anmälningspliktigt. Kravnivån kan därmed sänkas med hänvisning till ändringens omfattning och kraven vid icke-anmälningspliktiga åtgärder får anpassas.

Se informationen i "Jag har hus som haft en kamin tidigare och nu vill jag sätta in en igen".

Att renovera en befintlig kamin får anses vara en mycket begränsad ändring. Detta gäller även om kaminen har varit tagen ur bruk under en längre tid.

Kraven kan då anses sammanfalla med de krav som finns om att byggnader ska underhållas så att dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Renoveringen får dock inte leda till att kaminens egenskaper försämras. Ett undantag kan dock vara om renoveringen syftar till att återställa kaminens kulturhistoriska värden.

 

Hur gör jag när jag ska byta ut eller installera en kamin?

Vid uppförande av ny byggnad gäller de ändrade reglerna i Boverkets byggregler.

I befintliga byggnader är reglerna däremot flexibla och det finns möjlighet att anpassa kraven. Kraven ska då fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden. Det är byggherren som ansvarar för att kraven uppfylls och att reglerna uppfylls även om åtgärden inte kräver anmälan eller lov. Det är byggherrens ansvar att söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen om det behövs. I en anmälningsprocess kan kommunen begära in underlag för att se till att kraven uppfylls. På Boverkets webbplats finns information om lov- och byggprocessen i PBL kunskapsbanken, se länk i "Relaterad information". Kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen?

Du behöver inte bygglov när du bara ska nyinstallera eller ändra en kamin eller panna.

Däremot behöver du göra en anmälan till kommunen när du nyinstallerar en panna eller kamin.

Det krävs också en anmälan om du ska göra en väsentlig ändring. Att göra mindre ändringar eller byta ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig kräver inte någon anmälan. Vägledning om vad som betraktas som väsentlig ändring finns i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS 3.

Hur vet jag om min nyinköpta kamin uppfyller kraven?

När du köper en nyproducerad kamin ska den vara CE-märkt och därmed åtföljas av en prestandadeklaration. I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen. Du kan jämföra värdena i prestandadeklarationen med de högsta tillåtna värden för utsläpp av koloxid och nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.

Måste den vara CE-märkt?

Nej, det är inte CE-märkningen i sig som styr om utsläppskraven uppfylls utan det är kravnivåerna som finns för utsläppen i Boverkets byggregler. CE-märkningen är inte ett märke som innebär ett automatiskt godkännande av byggprodukten. Informationen i prestandadeklarationen kan du använda för att se om de nationella kraven uppfylls. EU:s byggproduktförordning styr CE-märkning av byggprodukter.

Varför ändras reglerna?

I sammanhanget kan det vara bra att känna till att regeländringarna inte innebär förbud mot varken vedeldning eller återbruk av kaminer.

I Boverkets byggregler har det länge funnits utsläppskrav på rumsvärmare. Boverkets byggregler har till syfte att tydliggöra de tekniska egenskapskraven, som finns i plan- och bygglagen. Ett av de tekniska egenskapskraven är skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön (8 kap. 4 §). Det tekniska egenskapskravet förtydligas sedan i plan- och byggförordningen (3 kap. 9 §). Lagkraven är alltså beslutade av riksdagen i plan- och bygglagen och av regeringen i plan- och byggförordningen.

Syftet med de ändrade reglerna är att minska utsläppen från vedeldning. Genom att ändra reglerna kan vi bidra till att utsläppen blir så låga och därmed ofarliga som möjligt. Det blir enklare att elda med mindre utsläpp när du använder en bra kamin. En effektivare kamin eller panna ger mer värme och mindre utsläpp, sett till mängden ved eller pellets som används. Naturvårdsverket vägleder i hur man kan elda på sätt som gynnar både miljö och hälsa.

Boverket är en av flera svenska myndigheter som arbetar för en friskare luft inom sitt verksamhetsområde, baserat på miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen. Regeländringarna är en del av ett allmänt arbete för att förbättra miljön, både nationellt och internationellt. Inom de närmaste åren ställer EU:s kommande ekodesignkrav krav att kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ska ge mindre utsläpp.

För dig som vill veta mer om bakgrunden och Boverkets arbete finns fliken "Fördjupning" längst upp på sidan där vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna vi fått.

Vem gör vad?

Kommunen

Plan- och byggfrågor ska hanteras av kommunen. Det är byggnadsnämnden som handlägger lov- och anmälningsärenden, utövar tillsyn och svarar på frågor om enskilda fall. Det kommunala planmonopolet står i plan- och bygglagen som riksdagen beslutat om. Kommunen har enligt lagen både skyldigheter och rättigheter i sitt arbete, men det är de som ska tolka och använda reglerna. I sammanhanget är det värt att notera skillnaden mellan plan- och bygglagen som gäller inom Boverkets verksamhetsområde samt miljöbalken som är andra regler som kan styra vedeldningens påverkan på luften.

Kommunen ansvarar även för den lokala luftkvaliteten. Om det behövs kan kommunen via sin miljötillsyn ställa krav på att enskilda fastighetsägare ska begränsa störningar från vedeldning, detta regleras i miljöbalken.

Boverket

Boverket är den statliga myndighet som har ansvar för planering och byggande i Sverige. Bygglagstiftningen inklusive byggreglerna är krav på en miniminivå på det som byggs. Kommunen beslutar om själva åtgärden. Boverket kan inte ändra kommunernas beslut eller tala om för dem hur de ska agera i ett enskilt fall. Boverket kan därför inte säga något om ditt specifika ärende.

Boverket tar fram föreskrifter, till exempel Boverkets byggregler, som preciserar vad som gäller i plan- och bygglagen från riksdagen och plan- och byggförordningen från regeringen. I Boverkets byggregler, BBR, finns både föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter ska följas medan ett allmänt råd anger ett sätt att uppfylla en bindande regel, till exempel föreskrift.

Boverket ska vara ett stöd och ge råd till kommunerna när de ska använda lagarna och reglerna. Boverket gör även regelbundna uppföljningar över hur reglerna följs och vad som kan behöva förtydligas.

Sotaren

Skorstensfejarteknikern utför brandskyddskontroll av eldstäder. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bestämmer hur ofta kontrollen ska göras, och du kan läsa om det i deras föreskrifter och allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll.

Eldstäder ska dessutom rengöras (sotas) med jämna mellanrum. Kommunen beslutar egna föreskrifter om hur ofta sotning ska göras. Precis som kravet på brandskyddskontroll så utgår kraven på sotning från lagen om skydd mot olyckor, LSO. Sotaren kontrollerar inte att utsläppskraven i BBR uppfylls vid den regelbundna sotningen och brandskyddskontrollen.

Du som fastighetsägare

När du installerar en kamin eller vidtar annan byggåtgärd agerar du som byggherre och har därmed ansvar för att kraven uppfylls.

Som ägare av en fastighet ansvarar du för att se till så det finns rimligt brandskydd, bland annat genom att se till så risken är minimal för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder. Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av miljöbalken.

Riksdagen

Riksdagen beslutar om lagar, både nya lagar och ändring av befintliga. Som till exempel plan- och bygglagen. I slutet av 1990-talet beslutade riksdagen om ett antal miljökvalitetsmål, Frisk luft är ett av dessa.

Regeringen

Sveriges förordningar beslutas av regeringen. Ett exempel är plan- och byggförordningen som ger Boverket tillåtelse att skriva vissa regler (föreskrifter) och ta vissa beslut. Regeringen kan även ge uppdrag till Boverket att utreda och analysera saker inom myndighetens verksamhetsområde.

EU

EU:s byggproduktförordning styr att vissa byggprodukter ska ha CE-märkning för att få säljas i medlemsländer. EU har även beslutat om ekodesigndirektivet som ställer krav på energirelaterade produkter såsom kaminer och vedspisar för att de ska få säljas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB skriver regler om bland annat sotning och tar fram informationsmaterial om
brandskydd. De ansvarar även för krisberedskapen i Sverige. MSB har statistik om beståndet av rumsvärmare och pannor.

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor på MSBs webbplats

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket vägleder i hur man kan elda på sätt som gynnar både miljö och hälsa. De har även statistik över utsläppen i Sverige. Uppgiften om att vedeldning beräknas orsaka cirka 1000 förtida dödsfall per år i Sverige kommer från en studie, gjord av Umeå Universitet och IVL, på uppdrag av Naturvårdsverket. På deras webbplats kan du läsa den rapporten och mer om vedeldningens påverkan.

Vedeldning på Naturvårdsverkets webbplats

Energimyndigheten

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen. Detta innebär att Energimyndigheten genomför provningar och utfärdar vitesförelägganden för produkter som inte uppfyller lagkraven. De har även gjort jämförelser mellan äldre och moderna braskaminer. Den visar att det finns mycket att vinna med en modern braskamin. På deras webbplats hittar man statistiken, information om energimärkning av ved- och pelletspannor samt mer information om deras tester.

Om energimärkning av pannor på Energimyndighetens webbplats

Stöd till kommunernas arbete

Boverket har publicerat en vägledning till kommunerna som förtydligar hur reglerna ska användas i praktiken när det gäller rumsvärmare, som till exempel kaminer. Vägledningen finns publicerad i PBL kunskapsbanken.

Vi kommer även att informera ytterligare genom ett planerat webbseminarium i månadsskiftet juni/juli.

Observera att Boverket inte kan tala om för kommunerna hur de ska bedöma i enskilda fall, vi ger endast stöd och råd. Mer om kommunens och Boverkets roll kan du läsa under rubriken "Vem gör vad.

Så kan du elda mer effektivt

Hur man eldar har stor påverkan på utsläppen. Naturvårdsverket informerar om hur man kan elda på sätt som gynnar både miljö och hälsa. Vedeldningsråden finns i en film, på webben och i en broschyr. Kommuner har erbjudits att sprida råden och de har även skickats ut till cirka 130 000 vedeldande hushåll runt om i landet. De medverkande kommunerna sprider också råden digitalt i sina sociala kanaler, tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare, och riktar sig främst till hushåll som eldar i lokaleldstäder. Länk finns i "Relaterad information".

Andra regler som styr eldningen

Miljöbalken anger regler för eldning i redan installerade eldstäder. Det händer att utsläpp från eldning leder till besvär för personer som bor nära hushåll där eldning sker. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Utsläppen påverkas av hur och vad du eldar.

Kommunens miljönämnd kan ställa krav på åtgärder för att begränsa störningarna från vedeldningen, enligt miljöbalken. I vissa besvärliga fall kan det leda till eldningsförbud.

I motsats till kraven i Boverkets byggregler, BBR, kan sådana krav även riktas mot befintliga eldstäder. En eldstad som i och för sig uppfyller kraven i BBR kan brukas på ett sådant sätt att användningen är otillåten enligt miljöbalken.

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, ställer krav på brandskyddskontroll.

Tänk på brandsäkerheten!

I varje bostad ska det finnas brandskydd, för din och dina grannars säkerhet. I alla bostäder ska det finnas brandvarnare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om brandsäkerhet och sotning på sin webbplats, se länk i "Relaterad information".

Mer information

I fliken "Fördjupning" som du hittar längst upp på sidan har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi fått om regeländringarna.

I "Relaterad information" hittar du länkar till Boverkets byggregler och annan information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen