På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd för en förändring av projektkulturen

Granskad:

Bristande motivation och bristande engagemang är viktiga orsaker till att fel, brister och skador uppstår i byggsektorn, och det finns en stor potential att minska förekomsten av detta. Här får du läsa mer om Boverkets initiativ om hur man kan förändra projektkulturen i byggprojekt.

Bakgrund

Brister i motivation och engagemang är en avgörande faktor när det kommer till risken för fel, brister och skador i byggsektorn. Det framgår av Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador i byggsektorn” från 2018. Rapporten är ett resultat av det regeringsuppdrag som Boverket fick 2017, som innebar att kartlägga omfattningen av fel, brister och skador samt de bakomliggande orsakerna.

Läs Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador i byggsektorn”, se länk i ”Relaterad information”.

Kultur och värderingar påverkar projektkulturen

I december 2017 fick Boverket även i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö. En undersökning från 2019 visade att många fel och brister beror på bristande motivation och engagemang, vilket i sin tur hänger samman med den kultur och de värderingar som råder i många byggprojekt. En viktig slutsats från den undersökningen är att det finns stora möjligheter att påverka projektkulturen i byggprojekt genom medvetet arbete.

Dialog med olika branschaktörer har också visat att man tycker det är svårt att påverka och att ställa krav vad gäller projektkultur, och dialogerna indikerar tydligt att beställare i dag inte arbetar med eller ställer krav på kulturen i sina byggprojekt.

Läs mer om regeringsuppdraget om god inomhusmiljö, se länk i ”Relaterad information”.

Läs mer om undersökningen och den rapport som skrevs i samband med densamma under fliken ”Fördjupning”.

Hur formas en projektkultur?

Ledningar i olika byggprojekt behöver arbeta systematiskt och metodiskt för att skapa en god projektkultur, och en väg till förändring är att arbeta med kravställning. Boverket har därför i detta initiativ ett samarbete med Upphandlingsmyndigheten.

En god projektkultur formas av värden och attityder

Projektkultur formas både av de värden och värderingar som tillsammans utgör
en grund för hur projektets ledning och personal agerar utåt gentemot kunder
och andra externa intressenter och av de handlingar och attityder som
chefer och medarbetare utför respektive uppvisar mot varandra. I en god projektkultur råder en samsyn om vad man vill uppnå och skapa; det finns en hög grad av värderingsgemenskap.

Värdebaserat ledarskap är en framgångsfaktor

En väg att åstadkomma en god projektkultur är att införa en värdebaserad styrning. Kunskap om ett värdebaserat ledarskap är därför avgörande. Genom att förändra projektkulturen vill Boverket öka byggbranschens fokus på sociala värden och bidra till att den kraft och kompetens som finns hos branschens medarbetare verkligen tas till vara.

Upphandlingskriterier för en god projektkultur tas fram

Upphandlingsmyndigheten har i dag ett etablerat beställarstöd inom flera olika områden. I detta initiativ så tar Boverket och Upphandlingsmyndigheten tillsammans med en arbetsgrupp med aktörer från branschen fram upphandlingskriterier som ska vara stöd för engagerade beställare som vill ställa krav på en god projektkultur. De nya upphandlingskriterierna kommer att finnas tillgängliga via Upphandlingsmyndighetens webbplats och förväntas vara klara hösten 2021.

Läs mer om Upphandlingsmyndighetens beställarstöd inom bygg och anläggning, se länk i ”Relaterad information”.

En vägledning för god projektkultur tas fram

Inom initiativet och tillsammans med arbetsgruppen så tar Boverket fram en vägledning som är tänkt att vara ett metodstöd för beställare, byggherrar, entreprenörer, arbetsledare och chefer. I vägledningen ska de kunna inhämta kunskap och få praktiska förslag på hur man kan gå till väga för att skapa en god projektkultur. Vägledningen förväntas vara klar hösten 2021.

Kommunikation

Hösten 2021 startar Boverket en kampanj som är tänkt att inspirera och väcka intresse för den kommande vägledningen samt upphandlingskriterierna och möjligheterna att arbeta medvetet för en god projektkultur i byggbran¬schen.

År 2020 inleddes ett samarbete mellan Boverket, Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) och The Swedish Centre for Innovation and Quality in the Built Environment (IQ Samhällsbyggnad). Syftet är att sprida kunskap om hur projektkultur och ledarskap kan leda till att minska förekomsten av fel, brister och skador. Inom detta samarbete har tre webbinarier hållits 2020–2021 med fokus på ledarskap.

På CMB:s webbplats finns en samlingssida där producerat material inom samarbetet finns samlat, så länk i ”Relaterad information”.

Webbinarium: Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!

Diskussionen under webbinariet tog avstamp i siffran 100 miljarder kronor som varje år som går till spillo i byggbranschen. En av de viktigaste orsakerna som pekades ut av branschens aktörer själva är brist på motivation och engagemang. Är det den rådande kulturen i byggsektorn som bidrar till detta?

Webbinarium - Nästa steg: Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri! 

1
När hållbarhet står högst på agendan, samtidigt som byggskador och slöseri kostar miljarder varje år, behöver byggsektorn agera. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet?

Webbinarium: Strategidagen 2021; Ledarskap för minskat slöseri och färre byggskador.

Nu är det dags för oss i branschen att skapa en positiv utveckling! Men hur gör vi för att skapa bättre kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed ett bättre slutresultat?
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen