Boverkets regelarbete inom energiområdet

Det är många förändringar på gång inom energiområdet. På denna sida presenteras en överblick av Boverkets föreskriftsarbete på energiområdet och tidsplaner för arbetet.

Boverket arbetar med olika ändringar av de föreskrifter som rör energi och energideklarationer som Boverket ansvarar för. EU har också omarbetat det direktiv som ligger till grund för många av de svenska energireglerna. Nyheter om regelarbetet publiceras löpande på webbsidan "Nyheter inom energiområdet". Nedan presenteras en översiktlig sammanfattning av regelarbetet inom energiområdet.

Vilka regler gäller?

Energihushållningsregler som gäller vid nybyggnation finns i avsnitt 9 BBR. Från den 1 januari 2019 måste primärenergital användas för att bestämma en byggnads energiprestanda. Metoden att bedöma en byggnads energiprestanda har ändrats från specifik energianvändning till primärenergital. Ändringen infördes i BBR den 1 juli 2017 med ett års övergångstid. Boverket har beslutat att förlänga övergångstiden fram till årsskiftet 2018/2019. Fram till dess får man välja om man vill använda primärenergital (enligt BFS 2017:5 - BBR 25) eller specifik energianvändning (enligt BFS 2016:13 - BBR 24).  Det är främst metoden att beskriva energiprestanda som skiljer sig mellan de olika versionerna, kravnivån är ungefär densamma. Vid ändringen till primärenergital valdes primärenergifaktorer för olika energislag så att de skulle motsvara de krav som gällde enligt metoden för specifik energianvändning. Beslutet att förlänga övergångstiden för avsnitt 9 BBR framgår av BFS 2018:4 - BBR 26.  Alla versioner av BBR hittar du via länken under Relaterad information.

Vad händer framöver?

Boverket har beslutat om ändringar i föreskriften om energideklarationer, BED, för att anpassa reglerna till metoden att fastställa byggnaders energiprestanda i primärenergital. Ändringarna börja gälla den 1 januari 2019.

Under våren 2018 hade Boverket ett förslag om ändringar av avsnitt 9 BBR ute på remiss. Förslaget måste arbetas om, både med anledning av remissynpunkter och med anledning av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda arbetats om. Boverkets nuvarande tidsplan är att ett omarbetat förslag kommer att skickas ut under våren 2019 för att kunna börja gälla i mars 2020.

Nedan finns mer detaljerad förklaring och bakgrund till regelarbetet inom energiområdet.

Bakgrund till energireglerna

De energikrav som ställs på byggnader liksom regler om energideklarationer för byggnader har till stor del sin grund i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU), som ibland förkortas EPBD. Direktivet är infört i olika regler på olika nivåer i lag, förordning och föreskrifter. I plan- och byggreglerna som finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF och i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, regleras bl.a. krav på byggnaders energiprestanda. Krav på energideklarationer för byggnader regleras i lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. Därtill finns en föreskrift för hur man ska normalisera energianvändning i byggnader när energiprestandan ska bestämmas, Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN. Dessa regelsystem ska överensstämma och kunna tillämpas parallellt.

Schematisk illustration som visar att EU-direktivet EPBD implementerats i svenska regler i PBL, PBF, BBR respektive lagen om energideklaration, förordningen om energideklaration och BED och BEN. Regelsystemen ska fungera parallellt med varandra.
Schematisk översikt över regelsystemen där EPBD införts. Tillsammans uppfyller regelverken direktivets krav. Boverket ansvarar för föreskrifterna BBR, BED och BEN. Illustration: Boverket/Altefur Development AB

 

EU har antagit en omarbetad version av direktivet ((EU) 2018/844). Omarbetningen medför att de svenska reglerna måste ses över och anpassas till de krav som ställs i den omarbetade versionen av direktivet. Direktivets krav måste vara införda i svenska regler senast den 10 mars 2020.

Boverkets olika energiregler

Boverkets energiregler finns i olika föreskrifter:

 • Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – BBR, avsnitt 9 Energihushållning
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader – BED
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår – BEN

Nedan presenteras vilka förändringar som är på gång i de föreskrifter gällande energi som Boverket ansvarar för och ungefärliga tidsplaner för de olika föreskrifterna. Under rubriken Nyheter inom energiområdet presenteras löpande regeländringar och annan relaterad information inom energiområdet.

Energihushållningsregler i avsnitt 9 BBR

Övergångstiden förlängs och en tabell kompletteras

Boverket har beslutat att förlänga övergångsbestämmelserna för energihushållningsreglerna i avsnitt 9 BBR till den 1 januari 2019. Metoden för att fastställa en byggnads energiprestanda ändrades den 1 juli 2017 från specifik energianvändning till primärenergital. Ändringen infördes genom BFS 2017:5 - BBR 25 med ett års övergångstid som innebar att fram till den 1 juli 2018 fick man välja att använda specifik energianvändning (enligt BFS 2016:13 - BBR 24) eller primärenergital (enligt BFS 2017:5 - BBR 25) för att bestämma en byggnads energiprestanda. Den förlängning av övergångsbestämmelserna Boverket nu beslutat innebär att man får fortsätta att använda antingen primärenergital eller specifik energianvändning för att bestämma en byggnads energiprestanda fram till årsskiftet. Från den 1 januari 2019 ska primärenergital användas för att bestämma en byggnads energiprestanda.

Samtidigt som övergångstiden förlängs kompletterades också en fotnot till tabell 9:2a BBR. Kompletteringen rör ventilationstillägget för en viss typ av flerbostadshus med övervägande del små lägenheter.

Förslagen att förlänga övergångsbestämmelserna och att komplettera tabellen i 9:2a BBR var ute på remiss tillsammans med andra ändringsförslag i BBR med möjlighet att lämna synpunkter senast den 12 januari 2018. Beslut att förlänga övergångsperioden fattades tillsammans med andra förändringar i BBR den 12 juni 2018. Ändringsföreskriften BFS 2018:4 - BBR 26 hittar du via länken till Boverkets byggregler under Relaterad information.

Sammanfattning

 • Boverket har fattat beslut att förlänga övergångstiden för avsnitt 9 till den 1 januari 2019.
 • Beslutet innebär att fram till den 31 december 2018 får antingen primärenergital eller specifik energianvändning användas för att bestämma en byggnads energiprestanda.
 • Från den 1 januari 2019 måste primärenergital användas för att bestämma en byggnads energiprestanda.
 • Ändringen av övergångsbestämmelserna framgår av BFS 2018:4 - BBR 26.

Övergångstiden för BEN förlängs också

Samtidigt som förändringarna i avsnitt 9 BBR från specifik energianvändning till primärenergital infördes gjordes också förändringar i BEN (genom BFS 2017:6 - BEN 2). Ändringarna infördes med samma övergångstid som för BBR, till den 1 juli 2018. I samband med att övergångstiden för avsnitt 9 BBR förlängs har Boverket också beslutat att förlänga övergångstiden för BEN så att föreskrifterna överensstämmer med varandra och kan tillämpas tillsammans. Övergångstiden förlängdes lika länge, till den 1 januari 2019. Fram till dess får grundförfattningen av BEN (BFS 2016:12) användas. Förslaget till förlängning togs fram utan remissförfarande eftersom det endast är en följdändring av att övergångsbestämmelserna för avsnitt 9 BBR förlängs. Beslut om förlängningen är fattades den 12 juni 2018, samtidigt som förlängningen av övergångstiden för BBR. Ändringen av övergångsbestämmelserna framgår av BFS 2018:5 - BEN 3.

Skärpningar av kravnivåer i BBR?

Boverket har föreslagit skärpningar av kravnivåerna och justerade primärenergifaktorer för olika energislag i BBR. Förslaget var ute på remiss under våren 2018. Boverket arbetar med att utreda förslaget vidare utifrån de remissvar som kommit in. Samtidigt utreder Boverket hur det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda kommer att påverka de svenska reglerna. Med anledning av att mer utredning kommer att krävas kommer de föreslagna skärpningarna inte att träda i kraft den 1 januari 2020 som föreslogs i remissen. Direktivets ändringar måste vara införda i svenska regler senast mars 2020. Boverket planerar i nuläget att skicka ut ett ändrat förslag på remiss i början av 2019.

 • Boverket planerar att skicka ut ett nytt förslag om ändringar i avsnitt 9 BBR på remiss i början av 2019.
 • Ändringarna i avsnitt 9 BBR planeras börja gälla i mars 2020.

Energideklarationer

Reglerna om energideklarationer för byggnader har nära samband med energihushållningskraven i BBR. För att anpassa föreskriften om energideklarationer, BED, till reglerna i BBR har Boverket beslutat om en ändring. Det följer också direkt av energiprestandadirektivet att byggnaders energiprestanda ska fastställas enligt samma metod i energideklarationer som vid krav på nya byggnader. Ändringen i BED innebär att energiprestanda i energideklarationer kommer att uttryckas i primärenergital istället för i specifik energianvändning.  Energiklassen i deklarationen kommer att baseras på primärenergital. Specifik energianvändning kommer dock finnas med som tilläggsinformation i deklarationens sammanfattning. Föreskriften om ändring i BED har fått beteckningen BFS 2018:11 - BED 10. Du hittar ändringsföreskriften och konsekvensutredningen till ändringen via länken under relaterad information.

Boverket kommer också att ta fram en webbhandbok om energideklarationer. I handboken kommer bland annat att finnas en omvandlingsfunktion för att kunna omvandla tidigare mått på energiprestanda, specifik energianvändning, till primärenergital. Webbhandboken planeras finnas tillgänglig på Boverkets hemsida i början av januari 2019.

 • Boverket har beslutat om ändringar i BED som träder i kraft 1 januari 2019
 • Energiklassen i energideklarationen kommer att baseras på primärenergital
 • Specifik energianvändning kommer att finnas kvar som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning
 • Boverket arbetar med att ta fram en webbhandbok om energideklarationer

Direktivet om byggnaders energiprestanda

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har i huvudsak som syfte att förbättra energiprestandan i byggnadsbeståndet i hela unionen. Direktivet kallas också för energiprestandadirektivet eller EPBD. I direktivet finns bland annat krav på nära-nollenergibyggnader och hur energiprestanda ska fastställas. Kraven i direktivet måste enligt EU-rätten införas i de svenska reglerna. I maj 2018 beslutade EU om en omarbetning av direktivet. Ändringsdirektivet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 19 juni 2018 och har fått beteckningen (EU) 2018/844. Du hittar en länk till direktivet under Relaterad information. Boverket utreder hur det omarbetade direktivet ska införas i svenska regler och vilka ändringar det kommer att medföra. Arbetet med detta görs i samråd med Regeringskansliet och Energimyndigheten. Det är viktigt att titta på ändringarna i relation till alla föreskrifter på energiområdet. Det nya direktivet kan få konsekvenser för såväl BBR, som för BED och BEN. Direktivets krav måste vara införda i svenska regler senast den 10 mars 2020.

Nära-nollenergibyggnad?

Begreppet nära-nollenergibyggnad kommer från energiprestandadirektivet. Begreppet är infört i svenska regler genom 3 kap. 14 § PBF. Både regelverket för nya byggnader i PBL, PBF och BBR och regelverket om energideklarationer i lag, förordning och föreskrift är anpassat efter energiprestandadirektivets krav. Genom att följa svenska regler uppfyller man alltså EU:s krav på nära-nollenergibyggnader. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej