På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad innebär det omarbetade EU-direktivet EPBD?

Granskad:
Nyhet

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD, har funnits sedan 2002. Det omarbetades 2010 och har nu omarbetats ytterligare en gång under våren 2018. I Sverige har EPBD implementerats i regelverket för energihushållning och i regelverket för energideklarationer. Det finns regler på olika nivåer – i lag, förordning och föreskrifter – i de båda systemen. Boverket ansvarar för föreskrifterna i BBR när det gäller energihushållning och i BED när det gäller energideklarationer. Det är viktigt att regelverken fungerar tillsammans och talar samma språk. Sverige har 20 månader på sig att införa direktivets krav i svenska regler.

Några relevanta ändringar i det omarbetade direktivet

Några av de viktigaste ändringarna i EPBD är att ramen för fastställande av energiprestanda har justerats. Hur energiprestanda definieras i EPBD påverkar reglerna om energihushållning och reglerna om energideklarationer. Det har också införts en ny artikel i direktivet som handlar om laddstolpar i anslutning till byggnader. Artikeln har införts för att länderna inom EU gemensamt ska möjliggöra elektrifiering av fordonsflottan. Det har också införts en frivillig artikel i EPBD om smarthetsindikator för byggnader. Smarthetsindikatorn ska visa hur bra en byggnad är t.ex. på att reglera effektbehov och liknande. Eftersom artikeln är frivillig kommer det i dagsläget inte införas några krav på smarthetsindikator. Det kan ändå vara bra att känna till att det pågår arbete på området inom EU inför framtiden.

Det finns en länk till det omarbetade direktivet i sin helhet under Relaterad information.

Boverkets föreslagna föreskriftsändringar i BED och avsnitt 9 BBR

Under våren har Boverket haft förslag om föreskriftsändringar i både BED och BBR ute på remiss. Nedan sammanfattas det fortsatta arbetet med detta. Du kan också läsa mer under rubriken Regelarbete inom energiområdet.

Energideklarationer - BED

Boverket har under våren haft en remiss ute om ändring av föreskriften om energideklarationer, BED. Förslaget rör huvudsakligen metoden för att fastställa en byggnads energiprestanda som ändras från specifik energianvändning till primärenergital. Ändringen är en direkt anpassning till reglerna som infördes i BBR 25 förra sommaren och görs för att systemen ska stämma överens. Planen är att ändringarna ska träda i kraft 1 januari 2019. Beslut om detta kommer att fattas under hösten. Boverket planerar utbildnings- och informationsinsatser i samband med föreskriftsändringarna. Du kan också följa uppdateringar kring arbetet på denna sida.

Energihushållning - avsnitt 9 BBR

Samtidigt som ovanstående remiss hade Boverket också en remiss ute om ändringar av energihushållningsreglerna i avsnitt 9 BBR. Förslaget innebar i huvudsak skärpta kravnivåer och ändrade primärenergifaktorer. Enligt Boverkets tidigare plan skulle beslut fattas i början av 2019 med ikraftträdande januari 2020. Den tidsplanen måste nu revideras med anledning av de remissvar Boverket fått in och med anledning av det omarbetade EPBD. Information om det fortsatta arbetet och ny tidsplan för arbetet kommer löpande att publiceras på denna sida.

Vad händer nu?

Boverket analyserar hur det omarbetade EPBD påverkar det pågående regelarbetet, vad det innebär och hur vi kan hantera ändringarna i direktivet. I arbetet med detta har Boverket samråd med externa aktörer för att gemensamt hitta den bästa lösningen för hur vi ska gå framåt i arbetet och hur det omarbetade EPBD ska hanteras i de svenska regelverken. Ändringarna i EPBD kan komma att resultera i en justerad version av energihushållningsreglerna i avsnitt 9 BBR som då eventuellt behöver skickas ut på ny remiss. Följ det fortsatta arbetet via denna nyhetssida.  

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen