På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på individuell mätning och debitering i flerbostadshus

Granskad:
Nyhet

Den 1 juli 2021 träder nya krav i kraft på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.

Regeringen beslutade i november 2019 om en förordningsändring som innebär att nya krav ställs på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Dessa krav börjar gälla den 1 juli 2021. Boverket har nu beslutat om tillämpningsföreskrifter till förordningen och dessa börjar också gälla den 1 juli 2021.

Individuell mätning och debitering av värme

Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Kraven kommer att ställas på de byggnader som har sämst energiprestanda. Men det kommer också att ges tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder istället för att installera mätare. De alternativa åtgärderna som genomförs, antingen som separata åtgärder eller i samband med en större renovering eller om en större renovering, ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD. 

Det kommer också att finnas möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten

Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad av flerbostadshus om ombyggnaden innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten.

Även här kommer det att finnas möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Kraven i korthet för flerbostadshus

Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.

Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.

För den som avser att utföra andra energieffektiviserande åtgärder som inte sker i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2023.

För den som avser att genomföra energieffektiviserande åtgärder i samband med ombyggnad så ska dessa vara genomförda senast den 1 juli 2026.

Den som äger ett flerbostadshus och som efter den 1 juli 2021 tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av tappvarmvatten.

Ansökan om undantag före 1 juli 2021

Den som vill undantas kraven på grund av att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt ska kunna redovisa det för tillsynsmyndigheten senast den 1 juli 2021. Kriteriet för att det ska vara olönsamt är att investeringen ger en avkastning, internränta, som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar, kalkylräntan.

Boverket kommer under hösten, tillsammans med Energimyndigheten, att informera närmare om vilka byggnader som omfattas av kraven, vilka alternativa energieffektiviseringsåtgärder som byggnadsägaren kan genomföra och hur byggnadsägaren bör göra för att kunna visa på undantag om att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt.

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice, 0455-353170.

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen