Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändrade föreskrifter om energideklaration för byggnader på remiss

Granskad:
Nyhet

Det pågår arbete med omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EPBD) för att anpassa det till EU:s klimatmål. EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska unionens råd har lagt fram olika förslag på ändringar som förhandlas mellan parterna.

Ändringarna som föreslås syftar bland annat till att öka energieffektiviseringen i befintliga byggnader och minska utsläppen av växthusgaser från byggnadsbeståndet. Boverket stödjer Regeringskansliet i de pågående förhandlingarna om direktivet.

Harmonisering av energiklassningen

Som en följd av den pågående omarbetningen av direktivet förbereder Boverket på uppdrag av regeringen ändringar i skalan för energiklassning av byggnader A-G för att den ska stämma bättre överens med de energiklasser som andra medlemsstater i EU har. Boverkets förslag till ändrade föreskrifter kommer eventuellt inte att genomföras, det beror på hur EU-direktivet slutligen utformas. 

Undvika att Sverige får skarpare krav

Skälet till att Boverket föreslår ändring i energiklassningen är att EU:s energiprestandakrav för befintliga byggnader kan komma att baseras på varje medlemsstats nationella energiklassning. Det kan innebära att Sverige får mer långtgående eller skarpare krav på att genomföra energieffektiviseringsåtgärder jämfört med många andra medlemsstater.

Sverige har en skala som är olik andra medlemsstaters skala. Den har relativt sett en högre andel byggnader i energiklasserna D, E och F. I klass A finns de mest energieffektiva byggnaderna och i klass G finns de byggnader som har lägst energieffektivitet. Andra medlemsstater i EU har en skala med en större andel av byggnaderna i klasserna B, C och D.

Boverket föreslår därför en ändring av föreskrifterna så att Sverige inte får skarpare krav än övriga medlemsstater. Om föreskrifterna införs får Sverige likvärdiga konkurrensvillkor vad gäller energiprestandakrav på befintliga byggnader jämfört med andra medlemsstater.

Inte säkert att föreskrifter införs

Om förslaget till ändrade föreskrifter som Boverket nu skickar på remiss kommer att införas beror på när det omarbetade direktivet beslutas och på vilket sätt energiprestandakrav ställs på befintlig bebyggelse. Om energiprestandakraven inte kommer att baseras på ländernas befintliga energiklassning så behöver inte Boverkets förslag till ändring av föreskrifter genomföras.

Boverket har utgått ifrån att rådet och EU-parlamentet godkänner förhandlingsresultatet tidigast den 31 december 2023. Det innebär att Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader kan träda i kraft tidigast den 20 februari 2024. Remissvar ska ha inkommit till Boverket senast den 6 december 2023.

Mer information kommer

Boverket kommer att informera om det kommande arbetet med implementeringen av det omarbetade direktivet så snart förhandlingarna inom EU är avslutade.

Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader (på Boverkets webbplats)

Uppdrag att utreda och vid behov genomföra ändringar i regelverket för energideklarationer (på Boverkets webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen