På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor om BEN och innetemperatur

Boverket har fått frågor om vad som gäller för projekt där startbesked ännu inte har hunnit meddelas men där projektering har gjorts utan att tillämpa BEN.

Boverket svarar här på två frågor om beräkning och innetemperatur enligt BEN, Boverkets föreskrifter och allmänna råd för fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

Jag har räknat med innetemperatur om 21 grader vid projekteringen men enligt BEN ska innetemperaturen vara 22 grader. Måste jag planera om?

Boverkets byggregler, BBR, (BFS 2011:6) har ändrats (genom BFS 2016:13) och det har införts krav på att verifiera byggnadens specifika energianvändning i BBR 9:25. Vid verifieringen ska byggnadens energianvändning fastställas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BFS 2016:12, BEN).

Regeländringarna har sin grund i ett överträdelseärende gällande direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. När BBR ändras brukar det infö-ras en övergångsbestämmelse som innebär att de tidigare reglerna gäller under en övergångstid. Eftersom ändringen i BBR rör ett överträdelseärende har det inte införts någon övergångsbestämmelse utan reglerna gäller direkt. Reglerna gäller då startbesked beslutats den 15 december 2016 eller senare. Då planering av byggprojekt och energiberäkningar görs före beslut om startbesked så får det konsekvenser att reglerna gäller utan övergångstid. I praktiken innebär det att reglerna ändras retroaktivt. Retroaktiv reglering får normalt inte ha negativ verkan för den enskilde.

Före ikraftträdandet av BEN reglerades det inte vilken innetemperatur som ska användas i energiberäkningar. Boverket rekommenderade tidigare att den innetemperatur som normalt kommer att användas när byggnaden brukas används vid beräkningen. I ett allmänt råd i BBR avsnitt 9:2 framgick det tidigare dock att om innetemperaturen var okänd vid projekteringen så borde 22 grader användas som genomsnittlig innetemperatur för bostäder vid energiberäkningar. Det är dock vanligt att 21 grader används då det är vad som anges i branschstandarden Sveby för både småhus och flerbostadshus.

I BEN anges att innetemperatur för flerbostadshus ska räknas som 22 grader. Om byggherren i planeringsstadiet har räknat med en innetemperatur om 21 grader så kan det leda till att den förväntade energianvändningen inte motsvarar den energianvändning som fastställs enligt BEN när byggnaden är färdig. Att räkna med en innetemperatur som är en grad högre påverkar byggnadens energianvändning. Om byggherren har projekterat utifrån en innetemperatur om 21 grader så kan det innebära att den färdiga byggnaden inte uppfyller de energikrav som ställs i BBR 9:2 när innetemperaturen då ska räknas med 22 grader. Enligt Boverkets uppfattning är det inte rimligt att byggherren ska behöva planera om på grund av detta. Det skulle innebära stora kostnader för byggherren.

Tidigare kunde innetemperaturen sättas till 21 grader vid energiberäkning även om 22 grader rekommenderades. I normala fallet skulle en övergångsbestämmelse ha gjort att byggherren kunde välja att tillämpa de tidigare reglerna. Denna situation bör ses i ljuset av detta och med beaktande av att retroaktiv reglering som innebär negativ verkan för den enskilde normalt inte ska tillämpas. Det bör även beaktas att kommunen kan meddela slutbesked trots att byggnaden inte uppfyller alla krav om bristerna är försumbara enligt 10 kap. 35 § PBL.

Vad är normal innetemperatur i bostäder enligt BEN?

BEN beskriver två metoder för bestämning av byggnadens energianvändning knutet till normalt brukande, dels beräkning dels mätning. Normal innetemperatur anges till 21 grader för småhus och 22 grader för flerbostadshus. Här skiljer sig BEN från branschstandarden Sveby som anger 21 grader för flerbostadshus.

Vid bestämning av energianvändningen genom mätning ingår att beakta vilken innetemperatur som varit fallet i bostaden under perioden som man har mätvärden för. Energi till uppvärmning ska sedan korrigeras om den genomsnittliga innetemperaturen avviker med mer än en grad från det normala.

Boverket rekommenderar mätning som metod i Boverkets byggregler, BBR. Mätning är också huvudregeln i energideklarationerna. Vi vill att vad som regleras i föreskriften som normal innetemperatur ska överensstämma så väl som möjligt med den faktiska innetemperatur som hålls i bostäder eftersom det minimerar de fall då korrigeringar av uppmätt energi till uppvärmning behöver genomföras. Bland annat undersökningen BETSI (Boverket) ger att genomsnittlig innetemperatur i småhus är cirka 21 grader och i flerbostadshus cirka 22 grader.

BEN anger att en beräkning, i de fall denna metod används, ska genomföras så att den uppmätta och normaliserade energianvändningen avspeglas. Även om beräkning används så läggs alltså vikten vid den energianvändning som blir fallet i drift och vad som kommer att mätas upp i den färdiga byggnaden. Indatan i beräkningen ska därför överensstämma med byggnadens och installationerna egenskaper i den färdiga byggnaden, inklusive faktiska driftsförhållanden med mera.

22 grader är den innetemperatur som oftast hålls i flerbostadshus och som påverkar uppmätt energianvändning. För att beräkningen ska avspegla uppmätt energianvändning anges därför i BEN att 22 grader ska användas även vid beräkning som innetemperatur i flerbostadshus. Om en lägre innetemperatur används kan det till exempel leda till att det bli lättare att uppfylla energikraven i BBR genom beräkning än genom mätning.

Vad som är normalt brukande enligt reglerna i BEN behöver vara detsamma oberoende av den metod som används för att bestämma byggnadens energian-vändningen. I annat fall får byggnadens energianvändning olika innebörd beroende på val av metod. Mot bakgrund av det måste samma innetemperaturer anges i metoden för beräkning och för mätning. Med utgångspunkt i mätning av energianvändningen har därför innetemperaturen bestämts till 21 grader för småhus och 22 grader för flerbostadshus för både beräkning och mätning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej