På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beräkning och mätning

Mätning och beräkning av byggnadens energianvändning görs vid verifiering av energikrav i Boverkets byggregler BBR och vid upprättande av energideklarationer. Mätning rekommenderas vid verifiering av energikraven i BBR, och mätning är huvudregel vid upprättande av energideklarationer. Beräkning av energianvändning kan göras vid verifiering av kraven i BBR men för energideklarationer kan det enbart göras då mätdata saknas. Normalt brukande ska beaktas både vid beräkning och mätning av byggnadens energianvändning.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd för fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN (2016:12) innehåller regler för hur normalt brukande ska hanteras vid beräkning och mätning av byggnadens energianvändning.

Normalt brukande

För att en byggnad ska bedömas rättvist och inte påverkas av om användarna har varit snåla eller slösaktiga med energi så ska den bedömas utifrån ett normalt brukande. Energianvändning knutet till användarnas beteende och brukande är till exempel tappvarmvatten och innetemperatur. Boverkets föreskrifter BEN innehåller regler för hur normalt brukande ska hanteras vid beräkning och mätning av byggnadens energianvändning.

Normalt brukande beaktas i beräkningar genom att fastställda värden används för tappvarmvatten och innetemperatur. I samband med mätning ersätts energianvändning för onormalt liten eller stor tappvarmvattenanvändning med ett standardiserat värde, uppvärmningsbehovet justeras utifrån en dokumenterad avvikelse från standardiserad innetemperatur osv.

Beräkning

Noggrannheten i en beräkning av byggnadens energianvändning måste vara så god att den verkliga energianvändningen, som mäts när byggnaden senare är i drift, uppfyller kraven i BBR. BEN anger kriterier på vad som ska beaktas i ett beräkningsprogram.

Behovet av energi för uppvärmning varierar beroende på var i Sverige huset är beläget. När energibehovet ska beräknas måste kunskap finnas om ortens klimat. I energiberäkningen ska också hänsyn tas till byggnadens alla energitekniska egenskaper som påverkar byggnadens energianvändning. Det innebär till exempel att byggnadens värmetröghet och interna värmetillskott från personvärme, hushållsmaskiner, solinstrålning med mera som minskar behovet av levererad energi (köpt energi) ska beaktas i beräkningen. Regler för hur beräkningar av energianvändningen ska göras och indata för normalt brukande finns i BEN.

Länk till en sida med beräknings- och normaliseringsexempel finns i "Relaterad information".

Mätning

Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. Vid uppförande av flerbostadshus och lokaler bör energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi kunna mätas separat. För energislag som inte erhålls direkt i kWh, t.ex. olja och biobränsle, kan uppmätta volymer räknas om till energi (kWh) med hjälp av bränsletypernas effektiva värmevärde.

I en byggnad som har installerad eleffekt som överstiger 10 W/m2 för uppvärmning och tappvarmvatten bör hushållsenergi eller verksamhetsenergi vara möjliga att avläsa separat. En byggnad som har installerad eleffekt som understiger 10 W/m2 för uppvärmning och tappvarmvatten och har elektrisk kylmaskin bör också förses med möjlighet till separat avläsning av kylmaskinens elanvändning.

Mätning av byggnadens energianvändning kan ske med olika metoder som byggherren väljer. I BBR anges för verifiering av att energikraven är uppfyllda att byggnadens energianvändning bör mätas under en tolvmånadersperiod. Detta ska vara färdigt senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. Mätvärdena ska korrigeras för avvikelser i normalt brukande och avvikelser från normalt klimat. Korrigeringen ska följa reglerna i BEN.

Vid upprättande av energideklarationer är situationen ofta sådan att detaljerade värden inte är tillgängliga. BEN anger olika vägar att lösa detta, till exempel olika metoder att bestämma energin till den verkliga tappvarmvattenanvändningen. Denna kan sedan korrigeras till normalt brukande.

Länk till en sida med beräknings- och normaliseringsexempel finns i "Relaterad information".

Det är krav att använda BEN från den 15 december 2016 vid upprättande av energideklarationer och vid verifiering av energikrav i BBR genom beräkning eller mätning. Det innebär inga problem att använda metoderna i föreskriften i dessa sammanhang även före detta datum.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej