På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskydd

Granskad:

Här hittar du sådant material som Boverket tagit fram som underlag för ändring av byggreglerna. Materialet är dels sådant som Boverket själv har producerat dels utredningar som Boverket beställt och låtit andra utföra. Dokumenten kan läsas av alla som vill ha en förståelse för bakgrunden till regelverken.

2015

Nattis

Boverket hade ett förslag om hur nattis (förskola på obekväm arbetstid) skulle kunna regleras i BBR. Efter remissen valde Boverket att inte reglera nattis så som förslaget såg ut. I stället lovade Boverket att undersöka vilka förutsättningarna var på befintliga nattis. Sommaren 2015 hade därför Boverket en brandingenjörsstudent anställd för att göra denna undersökning. Detta redovisas i rapporten "Brandsäkerhet på nattisverksamhet".

2013

Kablar

Kablar är numer byggprodukter och då det finns ett stort antal brandklasser att välja mellan lät Sverige, Norge och Danmark det göras en förstudie om val av lämpliga klasser i norden.

Förstudie om gemensamhetsboenden, Vk3B

Inför införandet av verksamhetsklass 3B i Boverkets byggregler föregicks av en utredning.

2012

Remissvarssammanställning till BBR 19

Efter att revideringen av avsnitt 5 om brandskydd i BBR var klar den 1 januari 2012 så publicerade vi en remissvarssammanställningen av remissarbetet. Observera att sammanställningen är ca 300 sidor i A3-format.

2009

Förstudie för verksamhetsklass 5B

Ett underlag till de krav som ställs i verksamhetsklass 5B utgörs av en rapport som särskilt har fokuserat på brandskyddsnivån i särskilda boenden för personer med vårdbehov.

2008

Rapport om brandspridning mellan småhus

Med anledning av revideringsarbetet i BBR har Johanna Björnfot i ett studentprojekt sommaren 2008 tagit fram en rapport, som beskriver modeller för brandspridning med fokus på brandspridning mellan småhus. Rapporten heter Brandspridning mellan småhus.

2007

Förstudie om brandskydd för personer med funktionsnedsättningar

Hösten 2007 genomförde Staffan Bengtsson på Brandskyddslaget en förstudie som behandlar den särskilda problematiken inom brandskydd för personer med funktionsnedsättningar. Förstudien innehåller bland annat en genomgång av gällande bestämmelser, en internationell jämförelse samt en sammanställning av de utmaningar som finns på området. Förstudie heter om brandskydd för personer med funktionsnedsättningar

Brandtekniska alternativ till stegutrymning

Brandingenjörsstuderande Michael Strömgren utförde under sommarpraktik vid Boverket 2007 ett projektarbete som presenterar olika alternativ till stegutrymning av bostäder. Rapporten visar också hur alternativen påverkar säkerheten samt deras kostnader räknat under byggnadens hela livslängd. Rapporten heter: Brandtekniska alternativ till stegutrymning

Byggnadsklassificering utifrån brandaspekter

Förstudien visade på att det nuvarande systemet med indelning av byggnader i brandtekniska klasser (Br1-Br3) är för oklart. Boverket uppdrog åt Brandkonsulten AB och Bengt Dahlgren AB att ta fram ett förslag på hur ett nytt sådant system skulle kunna se ut. Förstudien heter: Förslag på nytt system för byggnadsklassificering.

2006

Rättsutredningar

Boverket har gjort ett antal rättsutredningar för att klarlägga de juridiska förutsättningarna inför revideringen av brandavsnittet i byggreglerna. Utredningarna visar på dagsläget. Om det fortsatta revideringsarbetet visar att ändringar i lagar och förordningar bör göras har Boverket möjlighet att lyfta en sådan fråga till departement och regering. Rapporten heter Rättsutredning om Miljöskydd/Värdeskydd/Organisatoriska krav.

Förstudie inför brandrevideringen

Förstudien utfördes av Lunds tekniska högskola tillsammans med Bengt Dahlgren AB och var klar i februari-06.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen