Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Värmebölja

Granskad:

Det är svårt att i samband med en värmebölja genomföra byggnadsåtgärder som direkt leder till en hälsosammare inomhustemperatur. Här kan du läsa om några saker du kan göra på kort och lång sikt för att undvika höga inomhustemperaturer.

Värmeböljors påverkan på människors hälsa

Även om det i byggregelverket ställs krav som ska säkerställa människors hälsa är dessa krav endast utformade som funktionskrav som den valda utformningen av en byggnad ska kunna uppfylla. Dessa krav säkerställer dock inte att inomhustemperaturen alltid är lämplig för alla människor. Det är också svårt att omedelbart, i samband med en värmebölja, genomföra åtgärder som leder till en hälsosammare inomhustemperatur.

Det är i huvudsak andra myndigheter som kan informera om hur man kan minimera värmeböljors påverkan på människor. Nedan finns länkar för goda råd och information om vad man kan göra.

Åtgärder för att undvika höga inomhustemperaturer på kort sikt

Öppna fönster

Även om det är varmt utomhus på dagen är det oftast svalare på natten. Att ventilera nattetid genom att ha fönster och dörrar öppna bidrar till att sänka inomhustemperaturen. Om man bor i en bostad med två eller flera plan är det bäst att sova på det lägst liggande planet om det är möjligt. Detta eftersom kall utomhusluft vanligtvis kommer in i byggnaden genom öppna fönster på bottenvåningen och varm inomhusluft strömmar ut genom öppna fönster på ovanvåningen när det är relativt vindstilla ute. Om man ändå har sitt sovrum på ovanvåningen bör man stänga dörren in till sovrummet nattetid. Då kommer kall utomhusluft att i högre grad strömma in i rummet genom fönstrets undre halva och varm luft strömma ut ur rummet genom fönstrets övre halva. Har man sovrummen på nedre våningen är det bäst att låta dörrarna till sovrummen stå helt öppna eftersom det leder till störst flöden av kall utomhusluft in i sovrummen.

Solavskärmning

Det kan vara möjligt att komplettera byggnadens solavskärmning genom att installera invändig solavskärmning såsom persienner och rullgardiner.

Åtgärder för att undvika höga inomhustemperaturer på längre sikt

Även om det i byggregelverket ställs krav som ska säkerställa människors hälsa är dessa krav endast utformade som funktionskrav som den valda utformningen av en byggnad ska kunna uppfylla. Dessa krav säkerställer dock inte att inomhustemperaturen alltid är lämplig för alla människor. Det är också svårt att omedelbart, i samband med en värmebölja, genomföra åtgärder som leder till en hälsosammare inomhustemperatur. Det finns dock åtgärder för att få en byggnad som fungerar bra vid varmare väder.

Solavskärmning

För att minimera solinstrålningen kan utvändig solavskärmning såsom markiser, fasadlameller eller invändig solavskärmning såsom persienner och rullgardiner installeras. Vid uppförande av ny byggnad kan man också välja fönsterglas som minimerar värme från solen utan att ljusinsläppet reduceras i alltför stor utsträckning. Det är också möjligt att installera solceller som samtidigt fungerar som solavskärmning. Utvändig solavskärmning kan kräva bygglov. Kontrollera vad som gäller för din byggnad innan du förändrar den. 

Placera byggnaden och fönster på rätt sätt

Enligt kraven i Boverkets byggregler ska behovet av kyla minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder. När man bygger nytt finns störst möjlighet att påverka kylbehovet. Beroende på hur byggnaden orienteras krävs olika mycket kyl- och värmebehov. Orienteringen blir särskilt viktig då fönstren är stora och byggnaden är välisolerad. Även planlösningen kan bidra till mindre behov av komfortkyla. Sovrum kan till exempel med fördel orienteras mot norr så att dessa är svala om kvällen då man ska gå och lägga sig.

Andra åtgärder för att undvika höga inomhustemperaturer

Om man har en markvärmepump i sitt hus kan vätskan i kollektorslangen cirkuleras genom en fläktkonvektor för att kyla inomhusluften. Då krävs endast pump- och fläktenergi för att erhålla kyla, samtidigt som värme återförs till marken vilket är positivt för den tid på året då värme hämtas från marken.

Det är i många fall även möjligt att använda en luft-luftvärmepump för att kyla sin bostad om man har en sådan installerad i sin bostad, men det kostar något mer i energi jämfört med att bara cirkulera vätska i kollektorslangen genom en fläktkonvektor.

Byggregelverket

I plan- och bygglagen (2010:900) ställs bland annat krav på byggnaders tekniska egenskaper. Ett av kraven handlar om energihushållning och ett annat krav handlar om hygien, hälsa och miljö. Dessa krav gäller bland annat egenskaper som en byggnad ska ha för att inte alltför mycket energi ska användas för att hålla en viss inomhustemperatur.

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6) preciseras de tekniska egenskapskraven. I en föreskrift anges att "byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas".

Beträffande temperatur ställs endast krav på vilka lägsta inomhustemperaturer som ska kunna upprätthållas i en byggnad. I ett allmänt råd anges att byggnader bör utformas så att de även vid mycket låga utomhustemperaturer minst kan hålla en riktad operativ temperatur i vistelsezonen på 18 ºC i bostads- och arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus och dylikt. Något krav på en högsta tillåten temperatur ställs inte i reglerna.

När det gäller krav på energihushållning anges bland annat i föreskrift att "behovet av kylning ska minimeras genom bygg- och installationstekniska åtgärder". Och i ett allmänt råd till föreskriften anges att "för att minska behovet av kylning i byggnaden bör man pröva åtgärder så som val av fönsterstorlek och placering av fönster, solavskärmning, solskyddande glas, eleffektiv belysning och utrustning för att minska interna värmelaster, nattkyla och kylackumulering i byggnadsstommen".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen