Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller inomhus

Granskad:

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bullerskydd. Reglerna preciserar de grundläggande kraven på skydd mot buller som finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

PBL och PBF ställer krav på skydd mot buller

Plan- och bygglagen, PBL, ställer krav på ett antal väsentliga tekniska egenskaper för en byggnad, varav skydd mot buller är ett. Av Plan- och byggförordningen, PBF, framgår att byggnadsverk ska projekteras och utföras så att buller inte medför en oacceptabel hälsorisk för användare eller för personer i närheten av byggnadsverket. Det ska vara möjligt att sova, vila och arbeta under tillfredsställande förhållanden. Denna nivå preciseras ytterligare i Boverkets byggregler, BBR.

BBR preciserar PBL och PBF

Byggnader som innehåller bostäder eller lokaler ska vara utformade så att de begränsar att störande ljud uppkommer och sprids. På så sätt undviks olägenhet för människors hälsa. Som lokaler räknas

  • vårdlokaler
  • förskolor
  • fritidshem
  • undervisningsrum i skolor
  • arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller liknande.

BBR innehåller rekommenderade ljudnivåer för bostäder

Boverkets Byggregler, BBR, beskriver i allmänna råd vilka ljudnivåer som rekommenderas för att uppfylla föreskriften för bostäder (avsnitt 7:21). Råden handlar bland annat om ljudnivåskillnader mellan olika utrymmen, ljudnivåer från installationer och hissar samt dimensionering av byggnadens isolering mot yttre ljudkällor. För flerbostadshus finns även regler om efterklangstider i trapphus och korridorer.

Bättre ljudförhållanden finns i standarder för ljudklassning

Den som vill bygga bostäder efter en högre standard än Boverkets byggregler kan utgå från ljudklass A och B i svensk standard SS 25267 "Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder".

Bättre ljudklass än BBR

När det gäller lokaler hänvisar BBR till svensk standard, SS 25268, "Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell". Den som uppfyller ljudklass C i den standarden uppfyller också kraven i BBR. Om bättre ljudförhållanden önskas finns möjligheten att välja ljudklass A eller B i SS 25268 för sådana lokaler.

Blir du störd av buller?

Om du upplever störningar av buller finns information om vad du kan göra och vilka regler som kan tillämpas på sidan Blir du störd av buller? 

Blir du störd av buller?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen