Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Blir du störd av buller?

Granskad:

Buller kan påverka människors hälsa och möjlighet till god livskvalitet. Om du blir störd av buller bör du i första hand vända dig till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Olika regler gäller beroende på vad det är som orsakar bullerstörningen.

Vänd dig i första hand till den som orsakar bullret

Om du blir störd av buller bör du i första hand vända dig till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Det kan till exempel vara industriägaren, väghållaren eller en granne. Du kan även kontakta fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Om inte det hjälper kan du kontakta miljökontoret eller motsvarande i din kommun. Det är kommunen som bedömer situationen och fattar beslut om eventuella åtgärder. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Vidare kan länsstyrelsens beslut överklagas till mark- och miljödomstolen.

Vilka regler kan tillämpas när det gäller störning av buller?

En upplevd störning av buller måste alltid bedömas från fall till fall. Olika regler gäller beroende på vad det är som orsakar bullerstörningen och den aktuella situationen. Utgångspunkten vid klagomål på buller bör vara att bedöma om det finns en olägenhet för människors hälsa. Om det är en verksamhet eller privatperson som orsakar störningen kan det också handla om en ordningsfråga och i vissa fall kan det finnas anledning att kontrollera om gällande byggregler uppfylls.

Det finns ett flertal myndigheter som ger ut regler om skydd mot buller. De myndigheter som har mest omfattande regler om skydd mot buller i bostäder och lokaler är Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Boverket.

Boverket har regler som främst är tillämpliga vid ärenden som gäller planläggning och bygglov enligt plan- och bygglagen medan övriga myndigheter tillhandahåller regler som även är tillämpliga i befintlig miljö.

Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet i frågor som gäller hälsoskydd enligt miljöbalken och har bland annat gett ut allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13.

Mer information om andra myndigheters regler och vägledningar i frågor som gäller hälsoskydd i samband med buller hittar du i relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen