Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Altaner, uteplatser och uterum

Granskad:

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

Kräver altaner bygglov?

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Exempel på altaner

Här beskrivs exempel på olika altaner och vad som gäller för dem.

Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras minst 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs aldrig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

  •  byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  •  inte är högre än 1,8 meter
  •  placeras minst 4,5 meter från gräns

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området.

Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras närmare 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs aldrig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

  •  byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  •  inte är högre än 1,8 meter
  •  placeras mindre än 4,5 meter från gräns och du har din grannes medgivande

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området.

Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras närmare 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. Illustration: Altefur Development / Boverket

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv bör du fråga din kommun om det krävs bygglov om altanen:

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • placeras mindre än 4,5 meter från gräns och du inte har din grannes medgivande

Om altanen inte kräver bygglov kräver den inte heller anmälan och den behöver heller inte följa bestämmelserna i detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller för området.

Altan som byggs till ett en- eller tvåbostadshus och byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. (PBL 8:13) Altefur Development / Boverket

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det gäller oavsett hur stor eller hög altanen är tänkt att bli och oavsett var på tomten den byggs.

Altan som byggs till ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus och altanen sträcker sig ut längre än 3,6 meter. Altefur Development / Boverket

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadhus och altanen ska sträcka sig ut längre än 3,6 meter från bostadshuset bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det gäller oavsett hur hög altanen är tänkt att bli. Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov.

En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.

Om du ska bygga en altan till någon annan byggnad än till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadshus bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det kan till exempel vara om du vill bygga en altan till ditt garage på tomten. Det gäller oavsett hur hög eller stor altanen är. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov.

En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.

Om du ska bygga en friliggande altan på din tomt så bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. En hög friliggande altan kan kräva bygglov som nybyggnad. Det kan till exempel vara om du ska bygga din altan i en sluttning där ena sidan blir hög. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå på tomten krävs oftast inte bygglov.

En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.

Hur vet du hur hög din altan är?

I många fall är höjden på din altan avgörande för om den kräver bygglov eller anmälan. Du mäter höjden på din altan från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om marknivån ska ändras i samband med att altanen byggs ska höjden mätas från den nya marknivån.

Staket, räcke eller plank på din altan

Altan till ett en- och tvåbostadshus där höjden mäts från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida. På altanen finns ett staket som inte ska räknas med i höjden. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen.

Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank. Plankets höjd räknas från marken. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Om du däremot vill bygga ett plank uppe på din altan så kan det krävas bygglov för planket.

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter. Om muren eller planket byggs närmare gräns än 4,5 meter så krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter. Om altanen och planket tillsammans är högre än 1,8 meter krävs alltid bygglov för planket. Detsamma gäller om du vill bygga en mur uppe på din altan.

Hur vet du om din byggnad eller det bebyggelseområde du bor i är särskilt värdefullt?

För att veta om din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv är det alltid bäst att fråga din kommun.

Vem gör vad?

Kommunen

Det är byggnadsnämnden i kommunen som bedömer om bygglov krävs utifrån plan- och bygglagstiftningen.

Du som vill bygga en altan

Om du ska bygga en altan behöver du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov. Om du bygger utan att ha något bygglov kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Boverket

Boverket kan bara ge dig allmän information om de regler som gäller altaner. Vi kan inte säga något om ditt specifika fall. Det beror bland annat på att vi är en expertmyndighet och kan bli ombedda att yttra oss om ditt ärende blir överklagat.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen