Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad säger forskarna?

Granskad:

Det finns forskare som har studerat effekterna av ett utökat boendeinflytande i samband med ombyggnad av bostäder och utveckling av bostadsområden. Här några nedslag:

Känsla av att vara delaktig kan vara avgörande

Erfarenheter från förnyelsearbete i miljonprogramsområden pekar ganska entydigt på att boendeinflytande och känsla av att vara delaktig kan vara avgörande för ett förnyelseprojekts framgång. Bostadsföretag och förvaltare har här en nyckelroll, till exempel i form av decentraliserad förvaltning med husvärdar som har täta och informella kontakter med de boende. Detta hävdar Johnny Kronvall, professor i byggteknik på Malmö högskola, i uppsatsen "Miljonprogrammet och makten över det förestående förnyelsearbetet" i "Makten över rummet. Tankar om den hållbara staden" (2010).

Stress och oro är vanliga känslor vid ombyggnad

Personlig kontroll – den kontroll som en hyresgäst känner att den har inför en renovering har visat sig ha stor betydelse för hur personen ifråga kommer att hantera situationen. Stress och oro är vanliga känslor som är kopplade till en renovering. Kopplingen mellan personlig kontroll och välmående är tydlig, skriver Allen, T (2000). Beroende på hur förnyelsen planeras och vilka val och möjligheter som ges till hyresgästen kan stressen till viss del förhindras eller förstärkas.

Även Ekström, M (1994) pekar på kopplingen mellan stress och den kontroll individer har över en given situation. Beroende på hur förnyelsen planeras och vilka val och möjligheter de boende har kan stressen till viss del förhindras men även förstärkas. Säkerhet och osäkerhet samt trygghet och otrygghet är andra känslor som är sammankopplade med en renovering. När någon tvingas lämna sitt hem innebär det otrygghet och osäkerhet.

Förnyelse ska ske med hänsyn till områdets karakteristika

Ett av problemen som berör storskaliga renoveringar rör glidningar mellan målsättningarna, menar Eva Öresjö, professor i fysisk planering med inriktning mot sociala aspekter på Malmö Högskola. Det är inte ovanligt att sociala, kulturella och fysiska mål blandas om varandra och står ibland i direkt konflikt med varandra utan att det problematiseras.

För att minimera att vissa hushåll blir utslagna från området och påverkas dåligt av förnyelseprocessen trycker Eva Öresjö på att varje förnyelse ska ske med hänsyn till områdets berättelse och identitetsskapande karakteristika. Då gäller det att inte fastna i gamla synsätt och tankebanor.

Man kan aldrig kopiera att sätt att arbeta från ett område till ett annat. Även om det finns gemensamma karakteristika är varje område unikt med sin egen utveckling och sin egen historia. Varje plats är unik och därför behövs det unika lösningar för varje förnyelseprocess.

"Etiskt är det en fråga om respekt för enskilda människors hem och livssituation", anser Eva Öresjö. För de boende är det viktigt att bli sedd, respekterad och tagen på allvar. Ett utökat boendeinflytande kan också ge intensifierade kontakter och samtal grannar emellan, vilket kan öka trivseln och känslan av trygghet.

Källa: Eva Öresjös uppsats "Teknisk upprustning utan social turbulens" i "Makten över rummet. Tankar om den hållbara staden" (2010)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen