Underskott i de flesta storstadskommunerna

Storstadsregionernas bostadsmarknader har underskott på bostäder, både inom centralorterna och i övriga delar. Alla kommuner har gjort bedömningen att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet.

Enligt kommunernas förväntningar kommer det att påbörjas ett stort antal bostäder även under 2018 och 2019.

Storstockholm – underskott i alla 26 kommuner

Storstockholm omfattar Stockholms läns samtliga 26 kommuner.
Bostadsmarknadsläget har varit ansträngt under flera år. I årets enkät
rapporterar samtliga 26 kommuner i Storstockholm att det är underskott på bostäder i kommunen som helhet. Flera kommuner rapporterar dessutom om underskott på bostäder i alla delar av beståndet.

Underskott även utanför centralorterna

Alla kommuner i Storstockholm som har svarat på enkäten uppger att de har underskott på bostäder i centralorterna. Det är rimligt att anta att underskottet är större och mer alarmerande i de centrala delarna än i kommunen som helhet. I årets enkät uppger dock samtliga kommuner som har svarat att det råder underskott på bostäder även i delarna utanför centralorten.

Läget Storstockholm
Läget på bostadsmarknaden i Storstockholms kommuner, januari år 2018. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Små hyreslägenheter behöver tillkomma

Samtliga kommuner i regionen har svarat att det behöver tillkomma bostäder under de kommande tre åren. Sett till både storlek och upplåtelseform är det ettor och tvåor i hyresrätt som flest kommuner bedömer behöver tillkomma. Sett till enbart storlek är det större bostäder (4 rum och kök eller större) som flest kommuner i regionen anger behöver tillkomma. Vad gäller enbart upplåtelseform är det hyresrätter och bostadsrätter som flest kommuner ser ett behov av.

Många kommuner kommenterar dock sina svar med att behovet av bostäder är stort oavsett upplåtelseform och storlek. Flera kommuner lyfter också att de ser ett särskilt behov av små lägenheter samt stora lägenheter. Den stora efterfrågan på mindre lägenhetsstorlekar förklaras av flera kommuner bero på höga hyresnivåer och bostadasrättspriser.

Tre kommuner bedömer balans om tre år

Nästan alla kommuner bedömer att underskottet kommer att bestå i kommunen som helhet under de kommande tre åren. Salem och Nacka bedömer att det på tre års sikt kommer vara balans i kommunen både på centralorten och utanför. När det gäller kommunen utanför centralorten bedömer också Vaxholm att det kommer vara balans på bostadsmarknaden inom de närmaste tre åren.

Byggandet i Storstockholm förväntas öka

Statistik från SCB tyder på att det påbörjades cirka 20 000 bostäder i Storstockholm under 2017, varav drygt 19 000 genom nybyggnad. Det är ungefär samma nivå som ett år tidigare. Det påbörjades cirka 16 procent färre bostäder i nyproduktion än vad kommunerna uppskattade i 2017 års bostadsmarknadsenkät.

I årets enkät förväntar sig kommunerna att bostadsbyggandet ökar under de kommande två åren. Under 2018 bedömer kommunerna att det kommer att påbörjas drygt 21 500 bostäder, vilket är cirka 5 procent färre än bedömningarna för år 2017. Under 2019 förväntas byggandet öka med drygt 20 procent jämfört med 2018, till cirka 26 200 påbörjade bostäder. Vid sidan om nybyggnationen tillkommer också ett visst nettotillskott av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Konflikter med allmänna intressen bromsar byggandet

Bostadsbyggandet under 2016 och 2017 är historiskt sett högt i Storstockholm. Samtidigt är det underskott i samtliga kommuner. Vad är det då som begränsar bostadsbyggandet bland Storstockholms kommuner? Flest kommuner anger att konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL hindrar bostadsbyggandet. I landet som helhet är det höga produktionskostnader som sammanlagt flest kommuner uppger. Storstockholm avviker därmed från bedömningen i genomsnitt.

Andra förklaringar som kommunerna ger är

  • svårigheter för privatpersoner att få lån, eller hårda lånevillkor
  • brist på byggarbetskraft
  • överklaganden av detaljplaner.

Flera kommuner lyfter dessutom i sina fritextsvar att brist på personalresurser, exempelvis planarkitekter, begränsar bostadsbyggandet.

Begränsningar Storstockholm
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storstockholms kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storgöteborg – underskott i alla 13 kommuner

Storgöteborgs bostadsmarknad är i obalans, precis som Storstockholms. Kommungruppen Storgöteborg består av 13 kommuner geografiskt belägna runt Göteborgs stad, och ska inte förväxlas med Västra Götalands län. Samtliga 13 kommuner uppger att det råder obalans på marknaden med underskott på bostäder, både i kommunen som helhet och på centralorten. Utanför centralorten gör Alingsås och Lilla Edet bedömningen att det råder balans på bostäder.

Läget Storgöteborg
Läget på bostadsmarknaden i Storgöteborgs kommuner, januari år 2018. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Bostäder i olika former behöver tillkomma

De flesta kommuner uppskattar att det behöver tillkomma både hyresrätter och bostadsrätter i flera storlekar, främst tvåor och treor, inom de tre närmsta åren. Kommunerna ser även ett behov av att fler större äganderätter tillkommer.

Endast en kommun bedömer balans inom tre år

Kommungruppens behov av bostäder förväntas inte kunna mötas, eftersom 12 av 13 kommuner i Storgöteborg bedömer att det kommer att råda underskott på bostäder även om tre år. På tre års sikt är Lilla Edet ensam kommun om att ange balans i kommunen som helhet. Lilla Edet bedömer till och med att det inom en treårsperiod kommer att finnas ett överskott på bostäder i kommunens övriga delar. När det gäller kommunens delar utanför centralorten bedömer Alingsås balans om tre år.

Ökat förväntat byggande i Storgöteborg de närmaste åren

Statistik från SCB tyder på att det påbörjades cirka 7 000 bostäder i Storgöteborg under 2017, varav 6 600 genom nybyggnad. Under de kommande två åren förväntar sig kommunerna att bostadsbyggandet kommer att öka.

År 2018 är bedömningen att det kommer att påbörjas cirka 9 700 bostäder. Under 2019 ökar siffran ytterligare till drygt 11 000. Förväntningarna för 2018 är nästan 17 procent högre än inför 2017. Vid sidan om nybyggnationen tillkommer dessutom ett nettotillskott av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Brist på attraktiv mark bromsar byggandet

Även om byggandet har tagit fart de senaste åren behövs fler bostäder. Av Storgöteborgs 13 kommuner anger 7 att det är brist på attraktiv detaljplanelagd mark som begränsar bostadsbyggandet i regionen. Andra förklaringar är överklaganden av detaljplaner respektive svag infrastruktur eller osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar.

Begränsningar Storgöteborg
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Storgöteborgs kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stormalmö – underskott i alla 12 kommuner

Regionen Stormalmö har ett bostadsmarknadsläge som liknar de andra två storstadsregionernas. Alla 12 kommuner i Stormalmö bedömer att det är underskott på bostäder. Kommunerna har gjort samma bedömning tre år i rad.

Samtliga 12 kommuner anger att det råder underskott på bostäder i kommunernas centrala delar. När det gäller läget på bostadsmarknaden i kommunens övriga delar är det endast 2 som anger balans. Det är en minskning jämfört med förra året då 5 kommuner svarade att det råder balans på bostäder utanför centralorten.

Läget Stormalmö
Läget på bostadsmarknaden i Stormalmös kommuner, januari år 2018. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Byggandet i Stormalmö förväntas öka de närmaste åren

Boverket bedömer att det påbörjades cirka 7 000 bostäder i Stormalmö under 2017, varav 6 200 genom nybyggnad. Det innebär att det påbörjades cirka 300 fler bostäder än kommunernas ursprungliga bedömning från inledningen av 2017.

För 2018 respektive 2019 bedömer kommunerna att det kommer att påbörjas cirka 7 700 respektive 7 100 bostäder i regionen. Utöver nyproduktionen kan vi räkna med ett visst nettotillskott av bostäder från ombyggnad av befintliga byggnader.

Endast en kommun räknar med balans inom tre år

Trots att bostadsbyggandet ökar bedömer 11 av 12 kommuner i Stormalmö att underskottet kommer att bestå om tre år. Endast Staffanstorp förväntar sig att marknaden kommer vara i balans inom de kommande åren. Staffanstorp är också enda kommunen som räknar med balans på centralorten om tre år. När det gäller bostadsläget utanför kommunernas centrala delar bedömer 5 kommuner att det kommer vara balans på bostäder de närmaste tre åren, däribland Lund kommun.

Höga produktionskostnader bromsar byggandet

Den faktor som överlägset flest kommuner i Stormalmö anger som främsta hindret för bostadsbyggande är höga produktionskostnader. En tredjedel av kommunerna svarar även att brist på byggarbetskraft är en begränsande faktor.

Begränsningar Stormalmö
Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i Stormalmös kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2018, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av
frågorna från enkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej