Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus

Granskad:

Tillgänglighet är en förutsättning för att alla invånare ska kunna delta i samhället på jämlika villkor. Bostadsmarknadsenkäten 2022 visar att hälften av landets kommuner har tillgänglighetsinventerat hela eller delar av det kommunala beståndet av flerbostadshus.

Åldrande befolkning ställer högre krav på tillgänglighet

Viktig information

Observera att enkäten besvarades innan kriget i Ukraina bröt ut.

Att flerbostadshusbeståndet är tillgängligt innebär exempelvis att det är enkelt att ta sig in och ut ur sin bostad och att vistas i sitt närområde. Det handlar också om åtkomliga och användbara soprum, tvättrum och uteplatser, samt om hur själva lägenheten är utformad.

Vi får en alltmer åldrande befolkning, som ställer högre krav på förbättrad tillgänglighet. Personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska också ha möjlighet att ha få en fungerande bostad.

Tillgänglighetsinventeringen svarar på viktiga frågor

Inventeringen är ett strategiskt arbete för att ta reda på mer om flerbostadshusens tillgänglighet. Med den kunskapen kan kommunen utveckla sitt arbete med tillgänglighet, och uppgifterna kan fungera som en grund för arbetet med boendeplanering.

En inventering av bostadsbeståndet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv kan ge svar på många viktiga frågor:

  • Hur många tillgängliga bostäder finns i kommunen, och var finns de?
  • Vilka möjligheter finns i beståndet? Var behöver det ske förbättringar? Vad behöver förbättras?
  • Hur kan vi göra det lättare för invånarna att söka och få en tillgänglig bostad?
  • Hur bör vi planera så att bostadsbeståndet fyller de behov av ett tillgängligt boende som finns?

Inventeringens resultat kan användas i flera sammanhang

Resultatet av inventeringen kan användas som underlag inom flera områden:

  • Förbättring – kommunen kan prioritera sina insatser rätt, så att förbättringarna blir kostnadseffektiva och gynnar både boende och besökare. Skapande av åtgärdsprogram.
  • Förmedling – kommunen kan förmedla bostäder på ett träffsäkert sätt.
  • Underlag för strategisk boendeplanering – hur ser bostadsbeståndet ut i dag och hur kommer behoven av tillgängliga bostäder att se ut i kommunen framöver?
  • Kunskap – ge fastighetsägarna kunskap om tillgängligheten i bostadsbeståndet.
  • Planering – kommunen kan arbeta strategiskt och långsiktigt för att tillgodose behoven av fysisk tillgänglighet i flerbostadshusen. Var behöver det kompletteras med ny tillgänglig bebyggelse?
  • Underlag för dialoger.

Hälften av kommunerna har tillgänglighetsinventerat

Totalt har 145 kommuner tillgänglighetsinventerat antingen hela eller delar av det kommunala beståndet av flerbostadshus. 33 kommuner har tillgänglighetsinventerat det privata flerbostadshusbeståndet.

Vad används inventeringen till?

Vad har kommunerna använt inventeringarna av det kommunala bostadsbeståndet till? Antal kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Tillgänglighetsinventeringarna används framför allt för förmedling av tillgängliga bostäder och även för att skapa åtgärdsprogram. Under alternativet ”annat” anges bland annat att de används som kartläggning för att få ett helhetsperspektiv på läget, vid intern kompetensutveckling, som beslutsunderlag vid investering av hissar, säkra upp att färdigställda projekt harmonierar med lagkrav. Här följer några kommentarer om tillgänglighetsinventeringar från kommunerna:

”Inventeringen genomfördes 2015 som ett projekt finansierat av Boverket. Resultatet visar att en stor del av kommunens fastigheter inte är tillgängliga, då de inte uppnått den lägsta nivån efter webbverktygets krav på tillgänglighet. Detta kan bero på olika anledningar, men till stor del kan det handla om byggår, en annorlunda bygglagstiftning förr eller hur tillgänglighet har prioriterats. Det har även ingått i projektet att förmedla inventeringens resultat till kommuninvånarna, vilket ska göras i olika råd, artiklar i lokala tidningar, via kommunens bostadsförmedling och hemsida.”

”Inget är inventerat utan bostadsanpassningsverksamheten har bara handlagt de ärenden som har inkommit.”

”Det genomförs kontinuerliga bostadsanpassningar. Det kommunala bostadsbolagets äldre bostäder behöver ofta anpassas, sådana saker som man kan tycka borde vara ett underhåll för dem. Som till exempel trappsteg in och ut från bostad inte är så bred och har kort djup. Det hamnar under bostadsanpassning och boende kan då söka bidrag av kommunen.”

”Inventeringen gjordes 2007. All nybyggnation därefter är tillgänglighetsanpassad. Det behövs därför inte göras någon ny inventering.”

Ekonomiskt stöd ledde till fler inventeringar

Kommunerna kunde under 2014 och 2015 söka stöd för att inventera den fysiska tillgängligheten i beståndet av flerbostadshus. Stödets syfte var att göra det lättare för kommunerna att planera för äldres boende. Alla medel som avsattes för stödet förbrukades, och antalet genomförda tillgänglighetsinventeringar ökade.

Totalt 25 kommuner uppger att det finns planer på att genomföra en inventering under 2022.

Vad har kommunerna inventerat?

Kommunerna har framför allt inventerat entréer och trappuppgångar, samt om husen har hiss. Många kommuner har också inventerat bostädernas närområde, soprum och tvättrum. Däremot är det mindre vanligt att inventera hur själva bostäderna är utformade, och om bostäderna behöver rustas upp.

Läs mer om att arbeta med tillgänglighetsinventeringar under "Relaterad information".

Tillgänglighetsinventering

Enkelt avhjälpta hinder

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen