Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Många kommuner behöver fler seniorbostäder

Granskad:

Det finns seniorbostäder i 64 procent av landets kommuner. Av dessa bedömer nästan 40 procent att det skulle behövas fler. I Storstockholm och i gruppen högskolekommuner finns det seniorbostäder i nästan alla kommuner.

Detta är en seniorbostad

Seniorbostäder är helt vanliga bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet som är avsedda för personer över en viss ålder. Tanken är att bostäderna ska vara utformade efter äldres behov av tillgänglighet, trygghet och med större möjlighet till gemenskap. Seniorbostäder finns som hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenhet och kooperativ hyresrätt och du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Seniorbostäder kan skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda utmärkande att alla som bor i huset är över en viss ålder, medan andra boenden erbjuder service och aktiviteter. Vissa boenden tillhandahåller servicetjänster medan det i andra är de boende själva som arrangerar aktiviteter och samverkar för en trygg och bekväm tillvaro.

Seniorbostäder (på Seniorvals webbplats)

Seniorbostäder har många likheter med trygghetsbostäder, men i en trygghetsbostad är det krav på att gemensamhetsutrymmen och aktiviteter ska finnas vilket det inte är i seniorbostaden. Åldersgränsen skiljer sig också åt.

Jämför boendeformer (på Seniorvals webbplats)

Det finns seniorbostäder i 186 kommuner

I 2023 års bostadsmarknadsenkät uppger 186 kommuner att de har seniorbostäder i kommunen. Totalt 13 kommuner har inte besvarat frågan. Av de 186 kommuner som har svarat uppger 142 ett ungefärligt antal lägenheter, cirka 25 300. Resterande 44 kommuner har inte svarat på hur många lägenheter de har.

Flera kommuner uppger antalet seniorbostäder i allmännyttan, men säger att de inte känner till antalet bostäder i det privata beståndet eftersom de bostäderna förmedlas av bolagen själva. Detta innebär sammantaget att det finns betydligt fler seniorbostäder än de som finns med i enkätens summering. Några kommuner uppger också att de inte skiljer på seniorbostäder och trygghetsbostäder. Kommentar från en kommun:

”Vi har ingen uppgift av antal seniorbostäder i kommunen. Ingen kännedom om efterfrågan, det drivs av privata fastighetsägare. Äldreförvaltningens bedömning är att det generellt finns ett underskott av bostäder anpassade/lämpliga för äldre.”

Många kommuner har för få seniorbostäder

Av de 186 kommunerna som uppger att de har seniorbostäder svarar 88 att det är balans i kommunen. 72 av de 186 kommunerna uppger dock att de har ett underskott på seniorbostäder. 8 kommuner säger att det finns ett överskott på boendeformen.

Av de 74 kommuner som svarat att de saknar seniorbostäder uppger 29 att det finns ett behov av denna boendeform, medan 19 kommuner svarar att det inte finns något behov.

Nedan följer några kommentarer från kommunerna angående seniorbostäder. Av kommunernas kommentarer att döma så behövs ett större och varierat utbud av bostäder för äldre personer, som kan möta de olika behov som finns men som de äldre också har möjlighet att efterfråga.

”Många efterfrågar boendeformen, men hyresnivån gör att många ändå avstår om de blir erbjudna en lägenhet.”

”Kommunen för aktiv dialog med intressenter och uppmanar byggherrar att undersöka möjligheterna att tillföra fler seniorbostäder på den lokala bostadsmarknaden. Seniorbostäder är någonting som ofta efterfrågas av äldre som bor i kommunen, särskilt då i hyresrättsform. Bedömningen är att invånarna har stort behov av bostäder som är anpassade för äldre, men utan att nödvändigtvis vara i form av trygghetsboende eller särskilt boende för äldre. En välfungerande bostadsmarknad kräver ett brett utbud av olika bostadstyper, -former och storlekar på bostäder. Fler seniorbostäder på kommunens lokala bostadsmarknad hade ökat möjligheterna för äldre att byta bostad fler gånger under senare delen av livet och härigenom kunnat bidra till en bättre livskvalitet.”

”Vi har ingen uppgift om antalet seniorbostäder i kommunen. Vi ser att det är en ökande målgrupp och att efterfrågan på den sortens bostäder ökat.  Kommunen ser positivt på den sortens boende då den kan bidra till flyttkedjor där matchningsproblematiken minskas.”

”Seniorbostäder är ett otydligt begrepp som ska ses i relation till kommunens behov av biståndsbedömt trygghetsboende och icke-biståndsbedömt trygghetsboende. Under 2023 byggdes en seniorbostad där åldersgränsen var 55+. Intresset var lågt så huset fylldes med hyresgäster i yngre åldrar.”

Lägre andel seniorbostäder bland små kommuner

I Storstockholm och i högskolekommunerna finns det seniorbostäder i nästan alla kommuner, med bara några undantag. Lägst andel seniorbostäder har kommungruppen ”övriga kommuner med färre än 25 000 invånare”, där 55 procent av kommunerna uppger att de har seniorbostäder.

Det byggs fortfarande relativt få nya seniorbostäder

Totalt 42 av landets kommuner bedömer att det kommer att påbörjas cirka 1 850 seniorbostäder under de närmaste två åren. Det är 250 fler än vad som förväntades för perioden 2022–2023, och i nivå med vad som förväntades för perioden 2020–2021 (före pandemin).

Antal seniorbostäder som förväntas påbörjas närmaste tvåårsperiod och hur många kommuner bostäderna förväntas byggas i. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2015–2023. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Antal seniorbostäder som förväntas påbörjas närmaste tvåårsperiod och hur många kommuner bostäderna förväntas byggas i. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2015–2023. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Kommunernas bedömningar av hur många bostäder som kommer att påbörjas brukar av erfarenhet ligga högre än antalet bostäder som faktiskt påbörjas. För det totala förväntade bostadsbyggandet i landet var utfallet i genomsnitt runt 74 procent av förväntningarna mellan åren 2017–2021. För år 2022 var utfallet lägre, 62 procent. Kommunernas bedömningar för 2022 gjordes i januari, det vill säga före kriget i Ukraina bröt ut. Utfallet kan skilja sig betydligt mellan kommungrupperna.

Ungefär lika många bostadsrätter som hyresrätter beräknas tillkomma

Enligt bedömningarna kommer 51 procent av landets totala nyproduktion av seniorbostäder att bestå av bostadsrätter. Det är en något mindre andel än året innan då den var 57 procent. Andelen tillkomna hyresrätter beräknas bli 49 procent av tillskottet. Inga kommuner planerar att bygga ägarlägenheter.

Förväntat tillskott av seniorbostäder påbörjande år 2023–2024. Antal bostäder. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2023, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Förväntat tillskott av seniorbostäder påbörjande år 2023–2024. Antal bostäder. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2022 Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Störst tillskott i gruppen övriga kommuner

I förhållande till antalet invånare i kommungrupperna är det förväntade tillskottet på seniorbostäder den närmaste tvåårsperioden störst i grupperna ”övriga kommuner med fler än 25 000 invånare” och ”övriga kommuner med färre än 25 000 invånare”. I gruppen ”övriga kommuner med fler än 25 000 invånare” kommer nytillskottet att bestå av 64 procent bostadsrätter och 36 procent hyresrätter. Tillskottet i kommunerna med färre än 25 000 invånare består av 43 procent bostadsrätter och 57 procent hyresrätter.

Det lägsta tillskottet seniorbostäder per invånare förväntas i kommungruppen ”högskolekommuner med färre än 75 000 invånare”, med 0,09 bostäder per 1 000 invånare. Det förväntade tillskottet varierar mellan kommungrupperna från år till år. I förra årets enkät var det just i den här kommungruppen det förväntade tillskottet var som störst, med 0,24 bostäder per 1 000 invånare.

Stöd till bostäder för äldre

Det finns ekonomiska stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder för äldre och för att öka äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stöden via länken i "Relaterad information".

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen