På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hälften av högskolekommunerna anger att de har balans eller överskott på studentbostäder

Granskad:

Hälften av landets högskolekommuner bedömer att de har balans eller överskott på bostäder åt studenter vid högskola eller universitet. Det är ingen större förändring jämfört med förra året.

Underskott av studentbostäder i hälften av högskolekommunerna

Högskolekommuner

De kommuner som enligt bostadsmarknadsenkäten och i det här avsnittet klassas som högskolekommuner ligger i och utanför storstadsregionerna, och har fler än 300 studenter vid högskola eller universitet. Sammanlagt finns det i år 38 kommuner i landet som klassas som högskolekommuner enligt denna definition.

I 2021 års bostadsmarknadsenkät bedömer 19 av 38 kommuner att de har ett underskott på studentbostäder. Kommuner med underskott finns såväl i stora som små högskolekommuner liksom i de flesta av storstadsregionernas högskolekommuner. Vid förra årets enkät var det 20 av 38 kommuner som bedömde underskott.

Precis som förra året är det totalt 14 högskolekommuner, varav 1 i Storstockholm, som bedömer att bostadsmarknaden för studenter är i balans. Totalt 5 högskolekommuner uppger att de har överskott på studentbostäder och av dessa är det en kommun som anger att de har tomma studentbostäder till följd av nedläggning av program vid universitetet. De senaste åren har 3–5 kommuner uppgett att de har överskott av studentbostäder. Några kommuner har angett att pandemin har gjort så att trycket på studentbostäder är lägre i år än vad det har varit tidigare år.

Inte bara högskolekommuner erbjuder studentbostäder

Utöver högskolekommunerna uppger ytterligare 47 kommuner att de erbjuder särskilda bostäder till studenter. Av dessa kommuner bedömer 27 kommuner att det råder balans på studentbostäder och 19 kommuner bedömer att det finns underskott på studentbostäder. En kommun har angett svarsalternativet ”inte aktuellt” trots att de uppger att de erbjuder särskilda bostäder för studenter. Det är i år ingen kommun, förutom högskolekommunerna, som anger att de har överskott på studentbostäder.

Andelen studentbostäder i de kommuner som inte räknas som högskolekommuner är liten i förhållande till landets totala bestånd av studentbostäder. Nacka och Täby har dock ett bestånd av studentbostäder som kan jämföras med vissa högskolekommuner.

Underskottet beror främst på generell bostadsbrist

Det är 275 kommuner som har svarat på frågan ”Hur bedömer ni läget för studenter på bostadsmarknaden?”. Av dessa har 97 kommuner svarat att frågan inte är aktuell för dem. Av de övriga 178 kommuner så är det nästan hälften som uppger att det råder underskott på bostäder för studenter. Det är 11 kommuner som bedömer att det finns ett överskott på bostäder för studenter, däribland 5 högskolekommuner.

Den vanligaste orsaken till underskottet på bostäder för studenter är att det generellt finns för få lediga bostäder. Det uppger 58 av landets 83 kommuner med underskott på bostäder för studenter. Den näst vanligaste orsaken, angett av 44 kommuner, är att det finns för få bostäder som är särskilt avsedda för studenter. Totalt 38 kommuner uppger att de lediga bostäder som finns är för dyra för studenter och vidare anger 26 kommuner som orsak att det finns för få små bostäder. Många av anledningarna till underskottet på bostäder för studenter liknar de som uppges för gruppen ungdomar.

Övriga orsaker som anges är att

 • de bostäder som erbjuds ligger i områden som inte är attraktiva för studenter (24 kommuner)
 • de lediga bostäderna är för stora för de flesta studenthushåll (12 kommuner)
Studentbostad

Med studentbostad menas studentlägenheter, korridorsrum eller liknande som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Upplåtelseformen är hyresrätt med begränsad besittningsrätt, som är kopplad till hyresgästens studier.

Antalet studentbostäder i landet

Enligt årets bostadsmarknadsenkät finns det sammanlagt cirka 93 000 studentbostäder i hela landet. Det verkliga antalet studentbostäder är dock högre, eftersom vi i årets enkät har några kommuner som har svarat att de har studentbostäder men som inte har uppgett något antal. Cirka 89 700 eller ungefär 96 procent av studentbostäderna finns i de 38 kommuner som klassas som högskolekommuner i det här avsnittet.

SCB anger att det fanns cirka 105 400 studentbostäder i landet år 2020. Den definition av studentbostad som SCB använder är dock inte exakt samma som Boverket använder i bostadsmarknadsenkäten. Enligt SCB färdigställdes drygt 3 100 studentbostäder genom nybyggnad år 2019.

Lediga studentbostäder under delar av året

Kommunerna upplever en hög efterfrågan på studentbostäder vid terminsstart, framför allt inför höstterminen. Under våren och sommaren är efterfrågan betydligt lägre.

Totalt 17 av de kommuner som har särskilda studentbostäder uppger att de brukar ha många lediga studentbostäder under delar av året. Av dessa kommuner är 8 högskolekommuner. Kommunerna har uppgett såväl balans som underskott och överskott på studentbostäder. I 4 kommuner, varav 2 högskolekommuner, står många studentbostäder tomma under hela året. Av dessa 4 kommuner har 2 angett överskott på studentbostäder i kommunen och 2 har angett balans.

Totalt 60 av de kommuner som har särskilda studentbostäder svarar att det inte finns många lediga studentbostäder under delar av året. Av dessa kommuner är 28 högskolekommuner. De flesta kommunerna har uppgett att de har balans respektive underskott i sitt bestånd av studentbostäder. En av kommunerna, som är högskolekommun, anger dock att det råder överskott på bostäder för studenter i kommunen. Några kommuner skriver att det är fler vakanser i år på grund av pandemin än vad det är under ett vanligt år.

Kommuner planerar fler studentbostäder 2021–2022

Sammanlagt bedömer kommunerna att drygt 3 500 studentbostäder kommer att påbörjas under 2021. År 2022 är förväntningarna lägre och uppgår till cirka 3 000 påbörjade studentbostäder. Det är bostäder som förväntas tillkomma genom nybyggnad. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Antal påbörjade studentbostäder 2008–2019 genom nybyggnad, samt kommunernas bedömningar för 2014–2021. Källa: SCB och Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stor andel studentbostäder förväntas tillkomma i Stockholmsregionen

De sammanlagt knappt 6 600 studentbostäderna förväntas bli påbörjade i 29 olika kommuner under 2021 och 2022. Det är en minskning från förra årets enkät både sett till antalet kommuner som planerar att bygga samt till det förväntade antalet bostäder. Det är 7 kommuner och cirka 1 900 bostäder färre jämfört med förra årets enkät, sett till förväntat påbörjande genom nyproduktion. Nästan 40 procent av produktionen 2021–2022 förväntas ske i Storstockholm, där 5 kommuner bedömer att det sammanlagt kommer att påbörjas nästan 2 600 nya studentbostäder. De flesta bostäderna planeras i Stockholms stad.

Storgöteborg och Stormalmö förväntas stå för drygt 20 procent av det totala tillskottet av studentbostäder 2021 och 2022. Här står Malmö och Lund för drygt 900 studentbostäder och Göteborg står för knappt 500 studentbostäder, varav 100 blir bostadsrätter. Det är för övrigt endast Göteborg som bedömer att det kommer påbörjas studentbostäder som bostadsrätter under 2021–2022.

Studentbostäder planeras även utanför högskolekommunerna

Värt att notera är att 12 kommuner som inte räknas som högskolekommuner i enkäten förväntar sig att påbörja studentlägenheter. Exempel på dessa kommuner är:

 • Täby (184 bostäder)
 • Ronneby (64 bostäder)
 • Haninge (62 bostäder)
 • Boden (40 bostäder).

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Det finns ett stöd att söka för att bygga nya hyresbostäder och nya studentbostäder. Regeringen beslutade 2019 om nya regler, som gäller från den 1 februari 2020. Projektet måste påbörjas inom ett år räknat från länsstyrelsens beslut om stöd.  Läs mer om stödet i "Relaterad information".

Här förväntas nya studentbostäder 2021

Om vi tittar på åren var för sig förväntas drygt 3 500 nya studentbostäder påbörjas genom nyproduktion i 17 kommuner runt om i landet 2021. Det är cirka 1 500 färre studentbostäder jämfört med prognosen för nybyggnation 2020, som dessutom fördelade sig på fler kommuner. Störst aktivitet 2021 förväntas i följande kommuner:

 • Stockholm (1 200 bostäder)
 • Malmö (500 bostäder)
 • Göteborg (cirka 340 bostäder)
 • Jönköping (280 bostäder)
 • Linköping (250 bostäder)
 • Uppsala (245 bostäder)
 • Karlskrona (175 bostäder).

I övriga 10 kommuner som anger ett förväntat byggande av studentbostäder under 2021 sträcker sig förväntningarna mellan 2 och 150 bostäder per kommun.

Här förväntas nya studentbostäder 2022

Under år 2022 förväntas drygt 3 000 nya studentbostäder påbörjas genom nybyggnation i 23 kommuner runt om i landet, enligt enkäten. Liksom år 2021 förväntas mest aktivitet i Stockholm, nu med 700 nya studentbostäder. Näst störst aktivitet förväntas i Huddinge med 380 och i Malmö med 300 studentbostäder. 

Av övriga kommuner uppger 7 stycken ett förväntat påbörjande som sträcker sig mellan 100 och 300 bostäder per kommun, och som sammanlagt blir drygt 1 300 studentbostäder. I resterande 12 kommuner med förväntningar om nya studentbostäder under 2022 sträcker sig förväntningarna mellan 2 och 62 bostäder per kommun och summerar till cirka 320. Av dessa 12 kommuner är 5 så kallade övriga kommuner med färre än 25 000 invånare.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen