På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fortfarande många kommuner som uppger underskott

Granskad:

I bostadsmarknadsenkäten 2021 uppger 124 kommuner att de har underskott på någon form av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Vanligast är brist på boendetypen gruppbostäder.

Bostäder för personer med funktionsnedsättning

Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är boende enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller boende enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).

Förändringar i årets enkät

Med anledning av Coronapandemin och den ansträngda situationen i kommunerna ser årets enkät annorlunda ut. I årets enkät har frågan om antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning tillfälligt utgått. Antalet bostäder för tidigare år går att hitta i Öppna data – Bostadsmarknadsenkäten, se länk i "Relaterad information".

Svarsalternativen för frågorna om hur utbudet av olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning ser också annorlunda ut i år. I årets enkät är det endast möjligt att välja ”balans” eller ”underskott”. Alternativet ”överskott” finns inte med. De kommuner som eventuellt har ett överskott finns representerade i gruppen som uppger ”balans”, vilket gör att resultaten för ”balans” för år 2021 inte går att jämföra direkt med tidigare års resultat i tabellen nedan.

Färre kommuner uppger underskott

Antalet kommuner som uppger att det inte finns tillräckligt med bostäder för personer med funktionsnedsättning ökade mellan åren 2014–2018, men för tredje året i rad sker nu en minskning. I årets enkät har det minskat med totalt 20 kommuner jämfört med året före, samtidigt som de kommuner som uppger att de har balans i utbudet har ökat. 90 av de 124 kommuner som i år svarade att de har underskott uppgav underskott även året innan.

Enligt SCB:s statistik över specialbostäder framgår det att antalet färdigställda specialbostäder genom nybyggnad år 2020 var det största sedan mer än 20 år tillbaka i tiden. Även under 2019 färdigställdes betydligt fler specialbostäder jämfört med tidigare år. Läs mer om statistiken för specialbostäder under rubriken ”Statistik för specialbostäder” i menyn. Observera att i statistiken för specialbostäder ingår både särskilda bostäder för äldre och bostäder för personer med funktionsnedsättning, vilket gör att det inte går att utläsa siffrorna för de olika typerna av specialbostäder. Statistiken talar dock för en tydlig uppgång i färdigställandet.

Utbud av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning, antal kommuner

  BME 2014 BME 2015 BME 2016 BME 2017 BME 2018 BME 2019 BME 2020 BME
2021
Underskott 127 153 150 163 169 162 144 124
Balans 151 126 123 116   112 125 144
Överskott 3 3 4 1   3 4  

Utbud av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. Antal kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2014–2021, Boverket.

Läget bättre i de små kommunerna

Sett till situationen i kommungrupperna är underskottet på bostäder med särskild service mest utbrett i högskolekommuner med färre än 75 000 invånare. Där uppger hela 77 procent att det saknas tillräckligt med bostäder med särskild service. Den minsta andelen kommuner med underskott finns i kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare". Där är det ungefär 30 procent av kommunerna som saknar tillräckligt med bostäder. 60 procent av kommunerna där har balans eller överskott på den typen av bostäder.

Andel kommuner i respektive kommungrupp med balans eller underskott i utbudet av bostäder för personer med funktionsnedsättning, januari 2021. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Enkäten skiljer på olika former av LSS-boende

Boendeformer med särskild service enligt LSS finns i form av gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. En närmare beskrivning följer nedan.

Flest anger brist på gruppbostäder

Gruppbostäder

Gruppbostäder kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen.

Kommuner som uppger underskott eller balans på gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Antal kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Gruppbostäder är den typ av bostäder som flest kommuner uppger att det är brist på. Totalt uppger 118 kommuner att det är underskott på gruppbostäder, medan 146 kommuner uppger att de har balans. Diagrammet visar att antalet kommuner med underskott på bostäder minskat något och antalet kommuner som har tillgodosett behovet av bostäder ökar.

Vanligare med balans i beståndet av servicebostäder

Servicebostäder

Servicebostäder består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildas behov och ligger oftast i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas stöd dygnet runt i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon behöver.

Kommuner som uppger underskott eller balans på servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. Antal kommuner. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Totalt 85 av de kommuner som har svarat på frågan uppger att de inte har tillräckligt många servicebostäder, medan 163 kommuner uppger att de har balans. Förra året uppgav 98 kommuner att det var underskott på servicebostäder, så läget har förbättrats lite för den här typen av bostäder.

Särskilt anpassad bostad saknas i knappt hälften av kommunerna

Särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en egen bostad som den bostadssökande beviljas och som är anpassad till den boendes behov. Ingen fast personalgrupp ingår.

I årets enkät har frågan om särskilt anpassade bostäder utgått. Resultat från tidigare år går att hitta under Öppna data – Bostadsmarknadsenkäten, se länk i "Relaterad information".

Olika svårigheter att täcka behoven

Det finns flera anledningar till att det kan vara svårt för kommunerna att förutse behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det är en komplex situation med flera parametrar att ta hänsyn till. Här följer några beskrivningar och kommentarer från kommuner som ger lite olika beskrivning av svårigheterna.

Den generella bristen på bostäder har betydelse för möjligheten att ordna servicebostäder och särskilt anpassade bostäder då de ofta ligger i det ordinarie bostadsbeståndet: ”Situationen med underskott av bostäder på den öppna bostadsmarknaden påverkar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ordna en bostad själva.” ”Personer som är i behov av servicebostad eller särskilt anpassad bostad har svårigheter att få en bostad med närhet till viktiga funktioner, närstående och nätverk. Bristen påverkar också möjligheterna för en person som skulle kunna flytta från en bostad med särskild service enligt LSS eller SoL (främst servicebostad) att flytta till en bostad i ordinärt boende.”

”Det är svårt att beräkna när det är dags för yngre att flytta hemifrån till annat boende”

”Vi har personer som beviljats plats i kö. Inga platser är lediga och omsättningen är i princip noll.”

”Vi har ett överskott på servicelägenheter i dagsläget, till största delen beroende på att personer tackar nej till erbjudna lägenheter, alltså inte brist på lägenheter. Oftast beror det på att de ligger i geografiska områden i kommunen, som personen inte vill bo i. Detta innebär en utmaning för att få fram lägenheter i andra områden för att kunna verkställa de beslut som fattats.”

Några kommuner kommenterar att behoven är mycket individuella, och att de inte alltid kan tillgodose servicemottagarnas behov trots att kommunen bygger gruppbostäder och har balans. Därför kan det ibland vara svårt att fylla platserna, samtidigt som det också kan vara svårt att erbjuda lämpligt boende för vissa personer. Det finns inte resurser att ha tomma platser av alla olika boendetyper i väntan på att en person ska behöva bostad. Förutom lokaler handlar det också om personalen: "För att tillgodose personernas behov måste också anpassning av verksamheten göras, både kompetensmässigt för personalen och fysiska anpassningar i såväl inom- som utomhusmiljö."

”Generellt i kommunen råder bostadsbrist. För personer med funktionsnedsättning är det än mer kännbart då de utöver funktionsnedsättning, som ibland kräver vissa fysiska funktionsanpassningar, också har en begränsad ekonomi då merparten inte har ett lönearbete.”

Situationen för många kommuner är sårbar och kan snabbt förändras: ”För närvarande är boenden för personer med funktionsnedsättning i balans men eftersom vi har generellt få boenden kan det lätt hamna ur balans vid nyinflyttningar.”

Fortfarande låga siffror i förväntat byggande

Behovet är fortfarande stort på särskilda bostäder i landet. Enligt enkäten kommer totalt 80 kommuner att påbörja sammanlagt 1 300 bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning under åren 2021–2022. Det är ungefär 200 fler än vad kommunerna uppgav som förväntat i förra årets enkät.

Knappt 700 av bostäderna har planerad byggstart år 2021, och cirka 600 förväntas bli påbörjade under år 2022. Kommunernas bedömningar av hur många bostäder som kommer att påbörjas brukar av erfarenhet ligga cirka 20 procent högre än antalet bostäder som faktiskt påbörjas.

Antal bostäder som förväntas tillkomma för personer med funktionsnedsättning 2021–2022. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Storstockholm förväntas bygga flest bostäder

Flest bostäder förväntas tillkomma i kommungrupperna Storstockholm, Storgöteborg och "övriga kommuner med fler än 25 000 invånare". Där förväntas det byggas mellan 0,15–0,16 bostäder per 1000 invånare under perioden 2021–2022. Av dessa kommuner är det mellan 59–65 procent av kommunerna som uppger att de har ett underskott. Den kommungrupp där störst andel kommuner uppger underskott är Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare, 77 procent. Där förväntas ett byggande på 0,14 bostäder per 1000 invånare.

Gruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" är den kommungrupp som har lägst procent underskott på bostäder i förhållande till de andra kommungrupperna, 31 procent.

Lägst antal bostäder förväntas tillkomma i ”högskolekommuner med fler än 75 000 invånare” och i Stormalmö. Där uppger 50 respektive 59 procent att de har ett underskott på särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Tabellen nedan visar förväntat byggande av bostäder (2021–2022) för personer med funktionsnedsättning per 1 000 invånare och andelen kommuner som uppger underskott på bostäder för denna grupp.

 

Kommungrupper

Antal invånare Förväntat byggande

Kommuner med underskott,
procent

Storstockholm 2 391 990 0,16 65
Storgöteborg 1 049 592 0,15 62
Stormalmö 748 433 0,09 50
Högskoleorter
> 75 000
2 157 035 0,07 59
Högskoleorter
< 75 000
757 587 0,14 77
Övriga kommuner
> 25 000
1 259 205 0,15 56
Övriga kommuner
< 25 000
2 015 453 0,11 31
Riket totalt 10 379 295    

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen