Antalet kommuner med trygghetsbostäder har minskat

Antalet kommuner med trygghetsbostäder minskade under 2018. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt om i landet, även om den gemensamma nämnaren för många av dem är trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal.

Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit som ett alternativ för att ge äldre personer större gemenskap och mer trygghet. Det är en så kallad mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg. Det krävs inte något biståndsbeslut från kommunen enligt socialtjänstlagen för att flytta till ett trygghetsboende.

Färre kommuner uppger att de har trygghetsbostäder

I dag finns det trygghetsbostäder i 168 av landets kommuner, vilket är 13 kommuner färre än förra året. Enligt enkätsvaren 2019 uppgår antalet trygghetsbostäder till knappt 11 000.

Dock saknas uppgifter om antalet lägenheter från 25 av dessa 168 kommuner, vilket innebär att det egentligen finns betydligt fler trygghetsbostäder än de som finns med i summeringen. Flera kommuner svarar också att de saknar uppgift om antalet bostäder i trygghetsboenden som är i privat regi.

Störst andel kommuner med trygghetsbostäder finns i högskolekommunerna

Hur stor andel av kommunerna som har trygghetsbostäder varierar mellan kommungrupperna. Det finns trygghetsbostäder i drygt 85 procent av högskoleorterna. I Storstockholm finns det trygghetsbostäder i drygt hälften av kommunerna, och i Storgöteborg och Stormalmö rör det sig om ungefär 70 procent. I kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" finns det trygghetsbostäder i 50 procent av kommunerna.

Antalet mindre kommuner som uppger att de har trygghetsbostäder har minskat med 16, samtidigt som det är i just mindre kommuner det planerade byggandet under 2019–2020 är som störst.

Stöd till bostäder för äldre

Sedan 2016 finns det ett stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder för äldre, och för att öka äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stödet via länken under "Relaterad information".

Lika stort förväntat tillskott av trygghetsbostäder som förra året

Totalt 69 kommuner bedömer att det kommer att påbörjas sammanlagt närmare 2 600 trygghetsbostäder under åren 2019–2020. Det är lika många bostäder som kommunerna beräknade för 2017–2018 och 2018–2019, i ungefär lika många kommuner.

Knappt 60 procent, drygt 1 300 lägenheter, beräknas påbörjas under 2019. Av de 69 kommuner som planerar för trygghetsbostäder uppger 46 att de har trygghetsbostäder sedan tidigare.

Det betyder att det enligt statistiken kommer att tillkomma trygghetsbostäder i ytterligare 23 kommuner som inte har haft denna typ av bostäder tidigare. Dock har antalet kommuner som uppger att de har trygghetsbostäder totalt sett minskat, vilket i så fall innebär att trygghetsboenden har avvecklats eller omvandlats i flera kommuner.

Nyproduktionen står för 88 procent av det förväntade tillskottet av trygghetsbostäder, medan drygt 300 lägenheter förväntas tillkomma genom ändring av befintliga byggnader.

Privata hyresvärdar och allmännyttan står för drygt en tredjedel var av det förväntade tillskottet av trygghetsbostäder.

Störst tillskott i kommuner med färre än 25 000 invånare

Det planerade tillskottet av trygghetsbostäder per 1 000 invånare är störst i kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare". Där handlar det om cirka 900 bostäder fördelat på 39 kommuner.

Det minsta tillskottet per 1 000 invånare finns i de tre storstadsregionerna. Resterande kommungrupper står för ungefär lika stort planerat byggande i förhållande till sin befolkning.

Tillskott av trygghetsbostäder fördelat på kommungrupper, förväntat påbörjande 2019–2020.
Tillskott av trygghetsbostäder fördelat på kommungrupper, förväntat påbörjande 2019–2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2019, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Få lediga trygghetsbostäder i landet

Av totalt 168 kommuner med trygghetsbostäder svarar 21 kommuner att de har outhyrda trygghetsbostäder i en liten del av beståndet. Det är ungefär samma antal som förra året. Det finns inte någon kommun som har outhyrda trygghetsbostäder i en större del av beståndet.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej