På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underskottet på särskilda boendeformer har minskat betydligt

Granskad:

Totalt 68 kommuner bedömer i 2021 års bostadsmarknadsenkät att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. Det är 41 kommuner färre än förra året, då 109 kommuner uppgav att de hade underskott på den här formen av bostäder.

Särskilda boendeformer för äldre

Det är kommunen som har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Det framgår av 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). För att få bostad i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen.

Särskilda boendeformer för äldre

Det är kommunen som har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Det framgår av 5 kap 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL. För att få bostad i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen.

I årets bostadsmarknadsenkät uppger 266 kommuner att det finns knappt 85 200 bostäder som är klassade som särskilda boendeformer för äldre. Antalet platser i korttidsboende är drygt 6 500 fördelat på 262 kommuner. Det finns fler bostäder i de kommuner som inte har uppgett något antal bostäder, vilket innebär att det faktiska antalet är större än knappt 85 200 respektive 6 500.

Förändringar av frågorna i årets enkät

I årets enkät är frågan om utbudet av särskilda boendeformer ställd annorlunda jämfört med tidigare år. Årets enkät innehåller endast svarsalternativen ”Balans” eller ”Underskott” på frågan om hur kommunen bedömer utbudet av särskilda boendeformer för äldre. Tidigare år har även alternativet ”Överskott” funnits med.

Nio kommuner har särskilt påpekat i sina kommentarer att kommunen har ett överskott på särskilda boendeformer. De kommunerna återfinns bland kommuner med ”Balans” vilket gör att årets resultat inte är direkt jämförbart med tidigare års. Förra året uppgav 28 kommuner att de hade överskott på särskilda boendeformer för äldre.

Antalet kommuner med balans har ökat betydligt

Antalet kommuner som bedömer att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre har ökat betydligt sedan förra året, från 140 till 204 kommuner.

Det kan finnas flera anledningar till ökningen. Statistik från SCB visar att det har skett ett ökat byggande av specialbostäder de senaste åren vilket kan vara en förklaring. Antalet färdigställda specialbostäder genom nybyggnad var år 2020 det största på över 20 år. Även under 2019 färdigställdes betydligt fler specialbostäder än tidigare år. Läs mer om statistiken för specialbostäder under rubriken ”Statistik för specialbostäder” i menyn. Observera att i statistiken för specialbostäder ingår både särskilda bostäder för äldre och för bostäder för personer med funktionsnedsättning, vilket gör att det inte går att utläsa siffrorna för de olika typerna av specialbostäder. Statistiken talar dock för en tydlig uppgång i färdigställandet.

Coronapandemin har också spelat en viss roll under det gångna året. Enligt Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård och omsorg för äldre flyttade betydligt färre personer in på särskilda boenden än tidigare år. En tydlig effekt är att färre personer har sökt och fått omsorg från sin kommun. Personer har troligtvis låtit bli att söka plats i boende av rädsla för att smittas. Smittspridningen ledde också till vissa intagningsstopp på boenden.

Här är några av kommunernas kommentarer ur bostadsmarknadsenkäten:

”Pandemin har medfört att avsevärt färre äldre ansöker om plats på särskilt boende.”

”Under 2019 hade vi ett genomsnittligt underskott på cirka 15 platser (+/-5 platser) under året. Under 2020 har vi under stor del av året haft lediga platser på våra särskilda boenden och få eller inga äldre som väntar på plats."

”Omsättningen har varit ovanligt hög under 2020 till följd av pandemin.”

Och som nämndes tidigare i texten så är ytterligare en faktor, som till viss del påverkar resultatet, att de kommuner som eventuellt skulle ha svarat ”Överskott” nu är inkluderade i svaret ”Balans”.

Utbud av bostäder i särskilda boendeformer för äldre. Antal kommuner 2014–2021. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Balansen mer jämnt fördelad mellan kommungrupperna

Underskottet på särskilda boendeformer för äldre är enligt enkäten mest utbrett i högskolekommuner med fler än 75 000 invånare där 35 procent av kommunerna uppger att de saknar tillräckligt med bostäder. Storstockholm är den kommungrupp där flest kommuner uppger att de har balans på särskilda boendeformer för äldre, cirka 85 procent. Storstockholm var den kommungrupp som uppgav störst underskott bland sina kommuner (50 procent) i förra årets enkät.

Tidigare har läget ofta varit bättre i till invånarantalet små kommuner utanför storstadsområdena, trots att befolkningen i genomsnitt är äldre där. Nu är det ungefär 70 procent i samtliga kommungrupper som uppger balans, förutom ovan nämnda Storstockholm och högskolekommuner med fler än 75 000 invånare. Anledningen till att balansen på särskilda boendeformer har blivit mer jämnt fördelad i landet är osäker, men som nämndes i texten ovan kan ett ökat färdigställande av specialbostäder och Coronapandemin vara några av orsakerna.

Färre bostäder förväntas tillkomma

Totalt 70 kommuner bedömer att det sammanlagt kommer att tillkomma cirka 5 000 bostäder i särskilda boendeformer för äldre under 2021–2022. Det är 4 kommuner färre än förra året och cirka 300 förväntade bostäder färre jämfört med förväntningarna inför 2020–2021 då antalet förväntade bostäder var knappt 5 300. Knappt hälften av bostäderna förväntas bli påbörjade under 2021, och den andra halvan har planerad byggstart 2022.

Förväntat tillskott per 1000 invånare av särskilda bostäder för äldre 2018–2021, indelning per kommungrupp. Källa Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Kommungruppen "Högskolekommuner med färre än 75 000 invånare" står liksom förra året för den högsta siffran när det gäller planerade bostäder i förhållande till befolkningen. Dessa kommuner förväntar sig att påbörja drygt 650 bostäder under de närmaste två åren.

Biståndsbedömt trygghetsboende

I april 2019 trädde ändringar i socialtjänstlagen i kraft som förtydligar kommunernas möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service, och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Den nya regeln finns i 5 kap. 5 § tredje stycket SoL. Boendeformen benämns biståndsbedömt trygghetsboende. Det är frivilligt för kommunen att inrätta denna boendeform.

I år uppger 24 kommuner att de har inrättat biståndsbedömt trygghetsboende, och de utgörs av 911 platser hittills.

Stöd till bostäder för äldre

Det finns ekonomiska stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder för äldre och för att öka äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stöden via länken under "Relaterad information".

Under fördjupningsfliken hittar du kommunens svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen