Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden går att ansöka om på nytt under 2018. Stödet har två ansökningsomgångar. Ansökningsomgång 1 pågick till och med den 16 april och där har 49 ansökningar beviljats på sammanlagt 102 miljoner kronor. Du hittar de beviljade stöden i "Relaterad information". Ansökningsomgång 2 pågår mellan 17 april och 31 juli 2018.

Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas. Stöd kan under 2018 sökas vid två ansökningsomgångar. Ansökningsomgång 1 pågick till och med 16 april. Ansökningsomgång 2 pågår från den 17 april till och med 31 juli.

Regeringen har tidigare beslutat om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer under 2016 och 2017, se under rubriken Tidigare sökomgångar.

Hur ansöker du om stöd?

Ansökan görs för en åtgärd. Berör åtgärden flera fastigheter ska det ändå vara en ansökan. För att ansöka om stöd via e-tjänsten så krävs en e-legitimation. Observera att om det är en företrädare för en privatperson, organisation, myndighet eller ett företag som ska ansöka via e-tjänsten så krävs det en fullmakt som är registrerad i Boverkets fullmaktsregister. Fullmakten ska skickas in som brev och läggas in i Boverkets fullmaktsregister. Räkna med minst en veckas fördröjning. Handläggningen av ärendet kan sedan följas genom att sökanden eller dess företrädare loggar in på Mina sidor. Du kan även ansöka via blankett som du hittar i "Relaterad information".

Gå till Mina sidor för ansökan.

Ansökan om stöd görs av fastighetsägaren, tomträttshavaren eller någon annan som har fått fastighetsägarens eller tomträttshavarens tillstånd. Fastigheten där åtgärden genomförs måste ligga i eller i anslutning till ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar, dvs. ett bostadsområde där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. För att få svar på om en fastighet ligger i ett område med socioekonomiska utmaningar kan du använda Boverkets sökfunktion, se länk i "Relaterad information".

Vilka åtgärder kan du få stöd för?

Stöd kan ges till en ny anläggning eller till renovering av en befintlig anläggning. Stödet kan till exempel ges för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. Åtgärden ska vara varaktig och stöd kan inte ges för exempelvis en tillfällig scen eller för att genomföra ett event. Stöd kan ges för högst 50 procent av kostnaden för åtgärden. En åtgärd måste kosta minst 100 000 kronor för att vara stödberättigad. Arbetet med åtgärden får inte ha inletts innan ansökan har kommit in till Boverket. För inspiration se länk i "Relaterad information".

Boverkets prioriteringsgrunder

Boverket ska prioritera ansökningarna utifrån bland annat stödets syfte. Syftet med stödet är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärden och den ska vara tillgänglig för enskilda.

Ansökningsomgångar

Stöd kan i år sökas vid två ansökningsomgångar:

  • Ansökningsomgång 1 pågick till och med den 16 april 2018.
  • Ansökningsomgång 2 pågår den 17 april till och med den 31 juli 2018.

Ansökan ska ha inkommit till Boverket senast den 16 april 2018 för ansökningsomgång 1 respektive den 31 juli 2018 för ansökningsomgång 2. Boverket kommer att prioritera bland ansökningarna och besluta vilka som beviljas stöd.

I ansökan ska beräknat slutförandedatum för åtgärden anges. Beviljas ni stöd kommer det att stå i Boverkets beslut vilket datum åtgärden ska vara slutförd. Ni kan inte få en länge tid för slutförande än två år från beslutet.

Tänk på att:

  • ansökningsomgång 1 avslutas den 16 april och ansökningsomgång 2 avslutas den 31 juli 2018
  • var ute i god tid om du ska företräda till exempel ett företag eller en kommun i Boverkets e-tjänst. Det kan ta lite tid att handlägga din ansökan i systemet
  • stöd för moms utgår endast i de fall momsen är en kostnad för sökanden. Här avses momsplikten för den åtgärd som ni söker stöd för och inte er vanliga verksamhet
  • åtgärden inte ska inledas innan ansökan har kommit in till Boverket
  • platsen där åtgärden genomförs måste ligga i eller i anslutning till ett socioekonomiskt utsatt område.

Tidigare sökomgångar

Stödet infördes 2016. Under 2016 hölls två sökomgångar och stöd beviljades med nästan 200 miljoner kronor. Sammanlagt inkom 314 ansökningar och av dessa beviljades 115 stöd. Boverket har tagit fram en statistikrapport för 2016. Rapporten finns i "Relaterad information".

Under 2017 hölls två sökomgångar och totalt inkom det 278 ansökningar. Av dessa beviljades 180 ansökningar, totalt cirka 417 miljoner kronor. Efter den första sökomgången 2018 beviljades 49 ansökningar, totalt cirka 102 miljoner kronor. 

För er som beviljats stöd

Ni får ett förskott med 75 procent av beviljat stöd utbetalt i samband med Boverkets beslut om stöd. Resterande del utbetalas efter det att ni slutfört åtgärden och skickat in en slutrapport till Boverket. I ert beslut står datum för när åtgärden ska vara slutförd och när slutrapporten ska vara hos Boverket. I beslutet står även vilka villkor som gäller för stödet.

Olika typer av projekt som beviljats stöd

Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Stöd har även beviljats för nya anläggningar så som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej