Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Beslutet innebär att inga ansökningar får beviljas efter den 31 december 2018.

Redan beslutade ärenden kommer inte att påverkas. Har du som sökande fått ett beviljandebeslut från Boverket kommer ingenting med er ansökan/projekt att förändras.

Så länge ni utför de åtgärder samt uppfyller de åtagande som framgår av beslutet kommer eventuella slututbetalningar att ske som planerat.

Årets ansökningsomgång är redan passerad och några ytterligare blir inte aktuella.

Vilka åtgärder ges stöd för?

Stöd kan ges till en ny anläggning eller till renovering av en befintlig anläggning. Stödet kan till exempel ges för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. Åtgärden ska vara varaktig och stöd kan inte ges för exempelvis en tillfällig scen eller för att genomföra ett event. Stöd kan ges för högst 50 procent av kostnaden för åtgärden. En åtgärd måste kosta minst 100 000 kronor för att vara stödberättigad. Arbetet med åtgärden får inte ha inletts innan ansökan har kommit in till Boverket.

Boverkets prioriteringsgrunder

Boverket ska prioritera ansökningarna utifrån bland annat stödets syfte. Syftet med stödet är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärden och den ska vara tillgänglig för enskilda.

Tidigare sökomgångar

Stödet infördes 2016. Under 2016 hölls två sökomgångar och stöd beviljades med nästan 200 miljoner kronor. Sammanlagt inkom 314 ansökningar och av dessa beviljades 115 stöd. Boverket har tagit fram en statistikrapport för 2016. Rapporten finns i "Relaterad information".

Under 2017 hölls två sökomgångar och totalt inkom det 278 ansökningar. Av dessa beviljades 180 ansökningar, totalt cirka 417 miljoner kronor.

Under 2018 hölls två sökomgångar och totalt inkom det 294 ansökningar. Av dessa beviljades 228 ansökningar, totalt cirka 425 miljoner kronor.

För er som beviljats stöd

Ni får ett förskott med 75 procent av beviljat stöd utbetalt i samband med Boverkets beslut om stöd. Resterande del utbetalas efter det att ni slutfört åtgärden och skickat in en slutrapport till Boverket. I ert beslut står datum för när åtgärden ska vara slutförd och när slutrapporten ska vara hos Boverket. I beslutet står även vilka villkor som gäller för stödet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej