Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Förordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018. Det är Boverket som administrerar stödet.

Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor under 2018-2020. Det kan lämnas till projekt som bedrivs av organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:

  • Bostadens utformning och gestaltning: innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge.
  • Livscykelanalyser, LCA: det behövs incitament för att tillämpa livscykelberäkningar. Stödet skulle kunna användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i sig har stor potential för effektivisering och miljövinster.
  • Inomhusmiljö: exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvalitén och därmed hälsan för de boende.
  • Digitalisering: kopplat till boendet kan effektivisera processerna.
  • Industriellt byggande: har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Ansökningsomgång under 2018

Stöd kan i år sökas vid en ansökningsomgång:

  • Ansökningsomgången pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober 2018.

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 8 oktober 2018 för att kunna prövas vid 2018 års prövningstillfälle. Efter den 8 oktober kommer Boverket att prioritera bland ansökningarna och besluta vilka som beviljas stöd. För årets ansökningsomgång kommer det enbart att finnas en pappersblankett. E-tjänst kommer att införas till ansökningsomgångar under 2019. Ansökningsblanketten kommer att finnas på Boverkets webbplats den 1 augusti.

Mer information

Boverkets förslag till föreskrifter om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder ligger för närvarande ute på remiss. Synpunkter ska lämnas till Boverket senast den 17 juni 2018. I "Relaterad information" hittar du länkar till regeringens förordning och Boverkets förslag till föreskrifter.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej