Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland stödet för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Riksdagens beslut innebär att inga ansökningar får beviljas efter den 31 december 2018.

Redan beslutade ärenden kommer inte att påverkas. Har du som sökande fått ett beviljandebeslut från Boverket kommer ingenting med er ansökan/projekt att förändras.

Så länge ni utför de åtgärder samt uppfyller de åtagande som framgår av beslutet kommer eventuella slututbetalningar att ske som planerat.

Årets ansökningsomgång är redan passerad och några ytterligare blir inte aktuella.

Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat och miljöpåverkan.

Stöd kan till exempel lämnas till projekt som bedrivs av företag och organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:

  • Bostadens utformning och gestaltning. Innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge.
  • Livscykelanalyser (LCA). Stödet kan användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i sig har stor potential för effektivisering och miljövinster. Även testpiloter av EU-kommissionens hållbarhetssystem för byggnader Level(s), som är ett ramverk för att förbättra byggnaders hållbarhet (sista dag för registering är den 30 september 2018). Läs mer på EU-kommissionens webbsidor, som du hittar under "Relaterad information".
  • Inomhusmiljö. Exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvaliteten och därmed hälsan för de boende.
  • Digitalisering kopplat till boendet kan effektivisera de olika processerna.
  • Industriellt byggande som har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Stödet lämnas enligt EU:s statsstödsregler. Läs mer under "Stödnivåer och utbetalningar".

Vem kan söka stödet?

Juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, organisationer, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser.

Stödets storlek

Stödnivån varierar beroende på vem som är sökande och vilka åtgärder som stödet avser. Stöd kan lämnas mellan 15 procent och 100 procent. Läs mer under "Stödnivåer och utbetalningar".

Förutsättningar för stöd

Stöd får lämnas för en åtgärd som innebär:

  • utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process
  • användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.

Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

Vilka datum gäller för ansökan och åtgärder?

Ansökan ska ha kommit in till Boverket innan de åtgärder som stödet avser påbörjas.

Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober. En ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den 8 oktober 2018.

När ska åtgärden vara avslutad?

Åtgärden ska vara avslutad senast två år från dagen för beslutet.

Hur söker man stödet?

Stödet söks på en särskild blankett, som ligger i "Relaterad information".

Mer information

I "Relaterad information" hittar du länkar till regeringens förordning och Boverkets föreskrifter. Där finns också ett pdf-dokument med en förteckning över de 60 projekt som fick stöd 2018. I menyn kan du läsa mer om hur du kan planera din ansökan samt om stödnivåer och utbetalningar. Under fliken "Frågor och svar" hittar du svaret på de vanligaste frågorna om stödet och du kan också ställa en ny fråga.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej