Bidrag för grönare städer

Nu finns ett nytt statligt bidrag för grönare städer. Bidraget kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar. Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för ansökan, som kommer att öppnas i början av april. Funderar din kommun på att söka stödet? Det här kan du göra nu, se Förberedelse inför ansökan nedan.

Syftet med regeringens satsning är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Bidraget omfattar totalt 100 miljoner kronor under 2018.

Vem kan få bidraget?

Bidraget kan endast lämnas till kommuner.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget uppgår till högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärder inom en stad eller tätort som innebär att ett nytt område med stadsgrönska anläggs eller att ett befintligt område med stadsgrönska utvecklas. Åtgärderna ska vara tillgängliga för allmänheten utan kostnad.

Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, planteringar, gröna tak och väggar, ytor för barns lek och utevistelse, ekodukter, gröna korridorer, grön infrastruktur och liknande grönytor i urbana miljöer samt stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar och liknande vattenytor i urbana miljöer.

Två ansökningsomgångar under 2018

Kommunerna söker bidraget hos Boverket. Tänk på att åtgärderna inte får påbörjas innan ansökan om bidrag har lämnats till Boverket. Bidrag kan sökas vid två ansökningsomgångar:

  • Ansökningsomgång 1 pågår till och med den 30 april 2018.
  • Ansökningsomgång 2 pågår den 1 maj till och med den 14 september 2018.

Förberedelse inför ansökan

Ansökningstiden i ansökningsomgång 1 kommer att vara kort och ansökningarna behöver vara kompletta vid ansökan. Det här kan du göra redan nu.

  • För att kunna göra en ansökan elektroniskt behöver du vara registrerad i Boverkets fullmaktsregister. Ordna så att du har fullmakt för din kommun att använda Boverkets e-tjänst. Här hittar du fullmaktsblanketten, som ska fyllas i och skickas till Boverket. Det kan ta upp till en vecka, från att du har skickat in fullmakten, till att du får tillgång till e-tjänsten.
  • Ansökningsblanketten är utskickad på remiss tillsammans med föreskrifterna. Du kan ta del av den i "Relaterad information". Eftersom den är på remiss och därmed inte beslutad så kan den komma att ändras. Men du kan redan nu se vad som troligen kommer att efterfrågas vid ansökan.

Mer information

Regeringen har tagit fram regler för det nya bidraget i en förordning. Förordningen började gälla den 1 februari 2018. Boverket har tagit fram ett förslag till föreskrifter och ansökningsblankett som skickats ut på remiss. Vi kommer att uppdatera informationen under mars när Boverket har fattat beslut om reglerna.

Länk till regeringens förordning och information om Boverkets remissutskick finns i "Relaterad information". Där finns också en länk till Boverkets vägledning om ekosystemtjänster.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej