På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Radonbidrag

Granskad:

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

Logga in i e-tjänsten

Som inloggad i vår e-tjänst kan du komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Vilka var förutsättningarna för bidrag? 

Enligt förordningen (2018:158) om radonbidrag lämnas bidrag i mån av tillgång på medel. För 2021 var anslaget 18 miljoner kronor. I statens budget för 2021 och 2022 finns inga medel avsatta för bidrag efter år 2021.

Anslaget för 2021 räckte till ansökningar som kommit in till länsstyrelsen till och med den 4 maj 2021.

Vad är radon?

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år.

Vem kan få bidraget?

Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Det krävs även att olägenheten inte är ringa eller helt tillfällig. Den som söker bidraget måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Vilka åtgärder kan ge bidrag?

Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. En redovisning av de åtgärder som bedöms nödvändiga ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering.

Det kan till exempel handla om ventilationsåtgärder, tätning mot mark, installation av radonsug eller anläggandet av en radonbrunn.

Observera att bidrag inte kan lämnas för sådana åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag inkommit till länsstyrelsen!

Se även Boverkets informationsbroschyr "Åtgärder mot radon i bostäder", som du hittar i "Relaterad information".

Vad gäller vid förekomst av radon i dricksvatten?

Den största faran med radon i dricksvatten är att radonet övergår till luften och att man därmed andas in det. Förordningens bidragsbestämmelser utgår därför från den radonhalt som uppmäts i inomhusluften. En mätning som visar på radon i vatten kan således inte ensam läggas till grund för en ansökan om radonbidrag. Det är radonhalten i inomhusluften som måste överstiga 200 Bq/m3. Om en av radonkällorna i ditt hus visar sig vara vattnet, finns dock inget hinder för att åtgärdsförslaget också innehåller åtgärder avseende just vattnet (till exempel en radonavskiljare).

Hur stort är bidraget?

Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut.

Får radonbidraget kombineras med ROT-avdrag?

Om den sökande har ansökt, eller har för avsikt att ansöka om ROT-bidrag för samma åtgärder, kan radonbidrag endast sökas för materialkostnader. Läs mer om villkoren för ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats, länken dit hittar du i "Relaterad information".

Hur ansöker man?

Ansökan görs med fördel som en e-ansökan.

Till ansökan ska bifogas:

  1. en mätrapport som visar resultatet av utförd radonmätning
  2. en handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån
  3. en redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser.

Handling enligt andra punkten, samt redovisning enligt tredje punkten, ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering. Kompetens inom området kan till exempel visas med certifiering för behörighet K enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter. Kompetens kan även visas med andra handlingar såsom diplom, examensbevis, tjänstgöringsintyg eller motsvarande.

Till ansökan bör även bifogas en ritning eller motsvarande handling som visar byggnaden och var de sökta åtgärderna kommer att placeras. Företräds sökanden av annan ska fullmakt bifogas ansökan.

Ansökan kan även göras med hjälp av en blankett, som går att ladda ner från "Relaterad information". Ifylld blankett ska lämnas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Mätning av radonhalten

Mätning av radonhalt ska utföras så att ett årsmedelvärde kan anges. Vid mätningen bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning" följas. Årsmedelvärdet ska anses vara lika med bostadens medelvärde för mätperioden förutsatt att följande villkor är uppfyllda. Mätning ska ske:

  • under minst två månader
  • under eldningssäsong (normalt tiden från den 1 oktober till den 30 april)
  • i minst två rum som används varje dag i bostaden, dock inte i badrum
  • på varje våningsplan som används som boutrymme
  • med instrument som kalibrerats på för mätmetoden vedertaget sätt.

Årsmedelvärdet och de uppgifter som enligt ovan ligger till grund för bestämmandet av årsmedelvärdet ska redovisas i en mätrapport. Mätrapporten ska även innehålla uppgift om mätmetod och mätinstrument.

Radonmätningen får inte vara utförd tidigare än fem år före det att ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det finns synnerliga skäl får en mätning som är äldre än fem år godkännas.

Utbetalning och uppföljning

Sista dag för färdigställande

Länsstyrelsen beslutar i varje enskilt ärende när åtgärderna senast ska vara färdigställda och när du senast ska begära att bidraget ska betalas ut. Om du inte slutför arbetet eller inte kommer in med begäran om utbetalning inom den tid som länsstyrelsen meddelar kan ditt bidragsbeslut återkallas.

Begäran om utbetalning

Bidraget betalas ut av Boverket i efterskott när arbetet är slutfört. Begäran om utbetalning ska göras på den blankett som följer med bidragsbeslutet. Till begäran om utbetalning ska du bifoga en kopia av faktura som visar kostnaden för radonsaneringsåtgärderna och den tidpunkt vid vilken åtgärderna påbörjades.

Uppföljningsmätning

Ett villkor för bidraget är att du efter saneringsåtgärderna gör en uppföljningsmätning av radonhalten. Uppföljningsmätningen ska göras på samma sätt som den bidragsgrundande mätningen.

Vad händer om jag inte kan uppvisa ett resultat på högst 200 Bq per kubikmeter efter genomförda åtgärder?

Det är inte nödvändigt att uppvisa ett resultat på högst 200 Bq/m3 för att kunna begära utbetalning av bidrag. Det som krävs är att de åtgärder för vilka bidrag beviljats också har genomförts. Efter att utbetalning av bidrag skett ska du genomföra en uppföljningsmätning och lämna in resultatet till din länsstyrelse inom den tid som står angivet i beslutet. Om du av någon anledning blir försenad är det viktigt att du tar kontakt med din länsstyrelse i god tid. Om uppföljningsmätningen fortfarande visar på ett resultat över 200 Bq/m3 kommer detta inte att innebära att du blir tvungen att återbetala ditt bidrag. En uppföljningsmätning ska lämnas in oavsett resultat.

Mer information

Mer information om radon hittar du i "Relaterad information" där du också hittar länkar till regeringens förordning, Boverkets föreskrifter och ansökningsblanketten.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet samt betala ut beviljat stöd. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen