På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stödnivåer och utbetalningar

Granskad:

Stödberättigande kostnader.

Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt, artikel 25 i GBER

För forskning och utveckling är dessa kostnader stödberättigande:

 • Personalkostnader: lönekostnader för forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med projektet.
 • Kostnader för instrument och utrustning: Kostnaderna är bara stödberättigande i den utsträckning och under den tid som instrumenten och utrustningen används i projektet. Används de bara till viss del och under viss tid i projektet är det avskrivningskostnaderna som är stödberättigande.
 • Kostnader för byggnader och mark: För byggnader är det avskrivningskostnaderna, som motsvarar ett forskningsprojekts livscykel, som är stödberättigande. Kostnaderna är bara stödberättigande i den utsträckning och under den tid som de används för projektet. För mark är verkliga kapitalkostnader eller hyra stödberättigande i den utsträckning och under den tid som marken tas i anspråk.
 • Kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent: Här avses dels kostnader för forskningstjänster, kunskap och patent, dels kostnader för andra konsulttjänster och motsvarande tjänster som uteslutande används för forskningsverksamhet. För att kostnaderna ska vara stödberättigande krävs att de köpts eller licensierats från externa aktörer på marknadsmässiga villkor.
 • Allmänna omkostnader och andra driftskostnader: andra allmänna kostnader som uppkommit som en direkt följd av projektet, det kan till exempel vara material, förrådsartiklar och liknade.

Stöd till process- och organisationsinnovation, artikel 29 i GBER

För process- och organisationsinnovation är dessa kostnader stödberättigande:

 • Samtliga kostnadsslag som ovan. Vissa kostnader för "konsulttjänster och motsvarande tjänster" är dock undantagna. Endast kostnader för forskningstjänster, tekniskt kunnande och patent är stödberättigande.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i omgångar. Första utbetalningen sker i samband med Boverkets beslut om stöd. Högst 75 procent av stödbeloppet får betalas ut innan åtgärden har slutförts. Åtgärden ska vara avslutad senast två år från dagen för stödbeslutet. Resterande stöd betalas ut efter det att åtgärden har slutförts. Stödmottagaren måste ansöka om utbetalning av resterande stöd. En mall för slutrapport finns under relaterad information.

Lägesrapportering

För de projekt som pågår i mer än sex månader ska en lägesrapport skickas in till Boverket efter halva projekttiden. Datum för när lägesrapporten ska inkomma står i beslutet om stöd under rubriken "Villkor för statligt stöd". I lägesrapporten ska stödmottagaren ange hur arbetet med de stödberättigade åtgärderna fortlöper, om tidplanen följs samt hur mycket av utbetalt stödbelopp som använts. En mall för lägesrapport finns under relaterad information.

Begäran om utbetalning av resterande stöd

Begäran om utbetalning av resterande stöd ska ha kommit in till Boverket senast tre månader från det att åtgärden, enligt beslutet om stöd, senast ska vara slutförd. Om villkoren för stödet är uppfyllda betalas resterande stöd ut. Är villkoren inte uppfyllda kan det bli aktuellt med återbetalning av utbetalat stöd.

Till utbetalningsansökan ska bifogas en ekonomisk redovisning som visar kostnaderna för de stödberättigande åtgärderna och hur stödet har använts. Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av stödmottagarens revisor.

Utförs hela eller delar av en åtgärd av ett företag som bedriver vinstdrivande näringsverksamhet ska ni även bifoga ett registerutdrag som visar att den som utför arbetet eller tillverkar byggelement är godkänd för F-skatt. Utländska företagare eller företag ska visa upp ett intyg eller annan handling som visar att de är underkastade motsvarande kontroll av betalning av skatter och avgifter i sitt hemland.

Återbetalning

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om:

 • sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta
 • det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
 • villkoren för stödet inte följs.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen