På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar om bidrag för grönare städer

Granskad:

Här har vi samlat ett antal vanliga frågor och svar om bidraget för grönare städer. Sidan kommer att uppdateras med fler frågor och svar när det finns möjlighet.

Kan man söka bidrag för grönare städer för helt nya bostadsområden?

En grundförutsättning är att detaljplanen för området har vunnit laga kraft. En bedömning görs i varje enskilt ärende.

Kan ett helägt kommunalt stadsutvecklingsbolag söka bidrag?

Bidrag för grönare städer kan sökas endast av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar.

Stöd lämnas med högst 50 procent av de kostnader som kommunen har haft för att planera och genomföra de åtgärder som bidraget avser.
Ett helägt kommunalt stadsutvecklingsbolag kan således inte söka bidraget.

Ryms vår projektidé att revidera och uppdatera grönplanen med ekosystemtjänster och nödvändiga kartunderlag inom ramen för bidraget för grönare städer?

En kommun kan få bidrag för att planera och genomföra en åtgärd. I planeringen kan vissa kostnader för utredningar ingå. Planering ska, enligt Boverkets tolkning, utgöra en mindre del av projektet. I detta fall utförs ingen åtgärd vilket är ett krav enligt förordningen.

Hur lång projekttid är möjlig?

Som längst tre år från åtgärdernas påbörjande. Boverket kan bevilja längre tid om det finns särskilda skäl. Boverket anger den tidpunkt när åtgärderna ska vara inledda och slutförda i beslutet. Om det blir en försening i projektet är det viktigt att sökanden i god tid begär förlängning av projekttiden.

Kan kommunens timlöner utgöra en kostnad i projektet?

Kostnader för eget arbete som är kopplade till planering och genomförande av projektet kan vara bidragsberättigade.

När får vi beslut om ansökan beviljas och kan starta projektet om vi ansöker före den 30 april 2018 för ett projekt som ska anläggas och färdigställas under 2019?

Första ansökningsomgången kommer att beslutas under juni månad 2018. Åtgärder får inte påbörjas innan ansökan om stöd har getts in till Boverket. Påbörjas åtgärden innan beslut om stöd sker detta på sökandens egen risk då sökanden kanske inte beviljas stöd.

Finns det något maxbelopp per projekt att ansöka om?

Det finns inga max- eller minimibelopp.

Kan bidrag för grönare städer kombineras med andra bidrag, t ex RTI-medel från Trafikverket?

Bidrag för grönare städer går att kombineras men får tillsammans med andra bidrag inte överstiga 50 procent av kommunens kostnad för åtgärden.

I kommunen har vi har tre platser som behöver åtgärder under våren/sommaren och som stämmer in på era krav i ansökan. Hur ställer ni er till att en kommun söker bidrag för 3 olika projekt nu innan 30 april? Är det möjligt att få beviljat medel för alla tre projekten eller ska vi bara söka för ett område? Kan ni endast bevilja en ansökan per kommun?

Det finns inget hinder för en kommun att lämna in och få beviljat stöd för flera olika projekt/åtgärder. Prioritering sker mellan inkomna ansökningar och tillgängliga medel.

En anställd hos oss på kommunen är registrerad i Boverkets fullmaktsregister. Kan en annan kollega göra en ansökan, dvs. skriva in sitt namn i ansökan, och använda sig av denna fullmakt?

Det är endast fullmaktstagaren som kan ansöka.

Kommer det att vara möjligt att söka bidrag för grönare städer även de nästkommande åren? Eller är det bara under 2018 som man kan söka bidraget?

Som det ser ut i dag kommer det även att vara möjligt att söka kommande år. Dock kan en regering upphäva stödförordningen tidigare och besluta att stöd inte längre ska utgå. De sökanden som har fått beslut om stöd berörs dock inte av detta.

Avser bidraget endast "fysiska" åtgärder för stadsgrönska, till exempel anläggning och utveckling av grönområden? Eller kan man söka bidrag för att ta fram en kommunal plan för grönare infrastruktur också?

Planen/studien måste vara direkt kopplad till åtgärder som genomförs. En kommun kan få bidrag för att planera och genomföra en åtgärd. I planeringen kan vissa kostnader för utredningar ingå. Planering ska, enligt Boverkets tolkning, utgöra en mindre del av projektet.

Om kommunen vill söka för ett större projekt som kommer att sträcka sig över halva 2018 och hela 2019, och söker bidrag för runt 25 miljoner, är det då värt att söka hela beloppet från 2018 års budget (100 miljoner), eller är det bättre att bryta upp det på halva beloppet för 2018, och göra en ny ansökan med andra halvan av beloppet för 2019, då det finns nya pengar?

Kommunen får själv avgöra hur ansökan ska utformas. Det finns inget hinder för en kommun att lämna in och få beviljat stöd för flera olika projekt/åtgärder. Prioritering sker mellan inkomna ansökningar och tillgängliga medel. Det finns inga max- eller minimibelopp.
Som det ser ut i dag kommer det även att vara möjligt att söka kommande år. Dock kan en regering upphäva stödförordningen tidigare och besluta att stöd inte längre ska utgå. De sökanden som har fått beslut om stöd berörs dock inte av detta.

Är det möjligt att söka för konstnärlig gestaltning - som utvecklar en grön plats? Till exempel i projekt där landskapsarkitektur och konst möts eller där gestaltningen av en park både handlar om grönska och estetiska kvaliteter.

Att bara genomföra åtgärder som omfattar konstnärlig gestaltning utan ny/utvecklad stadsgrönska är inte bidragsberättigat. Huvudfokus i projektet ska vara stadsgrönska då syftet med stödet är att utveckla urbana miljöer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. En kommun kan genomföra projekt som främjar stadsgrönska och estetiska värden, då estetiska värden räknas som en kulturell ekosystemtjänst. Det skulle vara möjligt för en kommun att kombinera stadsgrönska och konstnärlig gestaltning, exempelvis kombinationen vattenrening/vattenkonst. Dock måste en bedömning alltid göras i det enskilda fallet.

Kan en kommun få bidrag för att genomföra medborgardialog?

En kommun kan få bidrag för att planera och genomföra en åtgärd. I planeringen kan ingå att hålla en viss medborgardialog. Planering ska, enligt Boverkets tolkning, utgöra en mindre del av åtgärden.

Kan bidraget användas för utredning av ett projekt, det vill säga är kostnader för beställningar av utredningar bidragsberättigade?

En kommun kan få bidrag för att planera och genomföra en åtgärd. I planeringen kan vissa kostnader för utredningar ingå. Planering ska, enligt Boverkets tolkning, utgöra en mindre del av projektet.

Är kommunens kostnader för eget arbete bidragsberättigat?

Kostnader för eget arbete som är kopplade till planering och genomförande av projektet kan vara bidragsberättigade.

Vi har en skola där vi ska rusta upp utemiljön. Vi ska bland annat plantera träd och anlägga grönytor. Kan vi söka bidraget?

Bidraget får endast ges till åtgärder för stadsgrönska som är till nytta för allmänheten utan krav på någon särskild motprestation. En bedömning måste göras i det enskilda fallet. I ansökan måste det därför tydligt anges hur tillgänglig skolgården är för allmänheten utöver skoltid. 

Hur stort måste projektet vara för att vi ska kunna söka bidrag?

Det finns ingen gräns för hur stort belopp kommunen kan söka bidrag för. För att kunna komma ifråga för bidrag måste projektet dock uppfylla syftet med stödet, det vill säga att främja att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i urbana miljöer i syfte att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Vid bedömningen av ansökningarna kommer Boverket att beakta projektets förutsättningar för att uppnå syftet med stödet. Även ett mindre projekt kan uppfylla syftet med stödet.

Måste andra aktörer än kommunen vara med i ett projekt?

Nej.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen