På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Granskad:

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Beslutet innebär att det inte blir någon sökomgång för 2019. För 2018 fick 234 kommuner 1,395 miljarder kronor i statsbidrag.

Syftet med bidraget

Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder.

Ansökningsperioden

Ansökningsperioden för 2018 är slut och stödet går inte längre att söka. 234 kommuner har ansökt om statsbidraget för 2018. Samtliga kommuner som ansökt kommer tilldelas medel. Under "dokument" kan du ladda ner en lista över alla kommuner som blivit tilldelade stöd.

Viktig förutsättning – en fullmakt

För att kunna ansöka om stödet via Boverkets e-tjänst krävs det att en företrädare för kommunen har en registrerad fullmakt hos Boverket. Fullmaktsblanketten och relevanta behörighetshandlingar ska skickas per post till Boverket. Det tar minst en vecka att administrera fullmakten. I "Relaterad information" hittar du fullmaktsblanketten. Väljer kommunen att skicka in en pappersansökan, kontakta Boverket så skickar vi en ansökningsblankett.

Villkoren för bidraget

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Boverket har tagit fram en film där Marks kommun berättar om hur de har arbetat med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, se länk i "Relaterad information". På ansökningsblanketten ska kommunen ange om riktlinjer finns. Riktlinjerna ska inte skickas in tillsammans med ansökan.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Resultatet av en översyn av planens aktualitet kan vara positiv, det vill säga att planen är aktuell, eller negativ, det vill säga att planen inte är aktuell. Beslut om planens aktualitet eller inte beslutas av kommunfullmäktige. Om planen inte är aktuell ska beslutet innehålla vilka åtgärder som ska vidtas. Översiktsplanen ska inte skickas in tillsammans med ansökan.
  • Enligt kommunallagen (2018:725) räknas mandatperioden från den 15 oktober valåret. Boverket kommer därför att vid 2018 års fördelning av bidrag ta ställning till om kommunen antagit eller gjort en översyn av planens aktualitet under föregående mandatperiod (2010-2014) eller innevarande mandatperiod (2014-2018).
  • Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och tolv månader framåt.
  • Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

Cirka 1,395 miljarder fördelas under 2018

Statsbidrag till kommuner som ansöker och uppfyller villkoren är 1,395 miljarder kronor för 2018. Bidraget kommer senare att fördelas mellan bidragsberättigade kommuner.

Vem kan få bidraget?

Alla kommuner som uppfyller de villkor som ställs har rätt till bidrag. Kommunen måste dock ansöka om bidrag hos Boverket.

Bidragets storlek

Vid ansökningstillfället går det inte att beräkna hur stort bidrag en kommun kan komma att få. Det bidrag som varje bostad genererar beror på hur många bostäder, i hela landet, det ska fördelas mellan.
Det i sin tur beror på hur många av landets 290 kommuner som söker och är berättigade till bidrag, hur många bostäder det lämnat startbesked till under den aktuella perioden och hur många nyanlända som fått uppehållstillstånd under perioden och som finns folkbokförda i dessa kommuner.

Hur beräknas bidraget

Utgångspunkten är att varje bostad (startbesked) som tillkommer genererar en andel av stödet. Denna andel är oberoende av storlek eller typ av bostad. En stor bostad genererar inte ett större stöd än en liten och en villa genererar ett lika stort stöd som en hyres- eller bostadsrätt. Hela anslaget kommer att fördelas till alla kommuner som har ansökt om bidrag och uppfyller de kriterier förordningen ställer.

Stödet är uppdelat i två olika potter och stödnivån skiljer sig. Stödet från pott A är större än det som fördelas från pott B.

Fördelning ur pott A

Pott A utgör 60 procent av den totala stödsumman (837 miljoner kronor av 1,395 miljarder kronor för 2018). Potten fördelas mellan de bostäder som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i kommunen, som fått uppehållstillstånd mellan juni föregående år och juli innevarande och som fanns folkbokförda i kommunen den 31 juli.

Behovet av bostäder för nyanlända beräknas genom att man delar antalet nyanlända med den genomsnittliga hushållsstorleken i Sverige (för nuvarande 2,2 personer). Det tal man får fram används som referenstal för bostadsbehovet bland de nyanlända. Boverket hämtar in de uppgifter som behövs för beräkningen av referenstalet från Statistiska centralbyrån, SCB. Kommunen ska inte ta fram några uppgifter om nyanlända.

Illustrtion med hus och människor.
Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder som fått startbesked så beräknas stödet på referenstalet. Illustration: Boverket
En illustration med hus och människor. Illustration:
Om referenstalet är större än antalet bostäder som fått startbesked så beräknas stödet efter antalet bostäder. Illustration: Boverket

Fördelning ur pott B

Pott B utgör 40 procent av stödsumman (558 miljoner kronor av 1,395 miljarder kronor för 2018). Denna pott fördelas mellan de bostäder som byggs utöver behovet hos de nyanlända det vill säga de bostäder som inte får stöd från pott A.

En kommun kan få stöd från både pott A och pott B samtidigt.

Hur ansöker man om statsbidrag?

Statsbidraget söks hos Boverket senast den 1 oktober. Ansökan görs med fördel som en e-ansökan. Observera att den Excel-mall som finns bifogad i ansökan ska fyllas med datum för startbesked, fastighetsbeteckning samt antal bostäder per fastighet.

När vet kommunen om man har fått bidrag?

Boverket kan inte innan alla ansökningar är inskickade till myndigheten och statistik från SCB är levererad uttala sig om hur bidraget kommer att fördelas. Boverket beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas under sista hälften av november månad. Vilka kommuner som får bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslut har fattats. Samtidigt med det får kommunen beslutet via e-tjänsten det vill säga det skickas elektroniskt till fullmaktstagaren.

När betalas bidraget ut?

Boverket betalar ut bidraget senast den 1 december 2018. Det går inte att överklaga ett beslut. Boverket kan återkalla ett beslut om bidrag om bidraget har lämnats på felaktiga grunder samt kräva återbetalning av felaktigt utbetalat bidra

Mer information

Det här är en översiktlig information om vem som har rätt att söka bidraget, de villkor som gäller för bidraget och hur man ansöker. För att få en fullständig bild av de regler som gäller för bidraget behöver ni tillgång till förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Länk finns i "Relaterad information".

Beviljade bidrag för 2017

2017 fick 199 kommuner nästan 1,8 miljarder i statsbidrag för ökat bostadsbyggande. I "Relaterad information" finns en pdf där alla kommuner som fått bidrag räknas upp.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen