På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av investeringsstöd till äldrebostäder

Granskad:

Överklagade beslut om investeringsstöd till trygghetsbostäder

En fråga i ärendet var om gemensamhetsutrymmenas placering i ett fristående gårdshus uppfyllde de krav som ställs för att få stöd enligt förordningen.

I ärendet hade länsstyrelsen avslagit sökandens ansökan om stöd bland annat med motiveringen att gemensamhetsutrymmena låg i en från bostadslägenheterna fristående huskropp, varför byggnadsprojektet inte uppfyllde de i lagen ställda kraven.

Boverket konstaterade först att målgruppen för boende i trygghetsbostäder är äldre personer vid relativt god hälsa. Därefter konstaterades att i avsaknad av regler om gemensamhetsutrymmen måste det avgörande bli om placeringen av gemensamhetsutrymmet ger en sådan trygghetskänsla för de boende som måste anses ligga i begreppet "trygghetsbostäder". Byggnaden med gemensamhetsutrymmena var i detta fall placerad mitt på innergården, vilken omgärdas av tre radhusliknande byggnader som alla var avsedda att innehålla trygghetsbostäder i framtiden. Det bildades således en skyddad innergård där personer som bor i trygghetsboendet eller som hälsar på i boendet skulle komma att uppehålla sig. Efter en sammantagen bedömning fann Boverket att placeringen av gemensamhetsutrymmena i gårdshuset innebar att kravet på trygghet för de boende fick anses uppfyllt. Det faktum att de boende fick gå en kortare promenad för att komma till gemensamhetsutrymmena i gårdshuset ändrade inte denna bedömning. Överklagandet bifölls därför i denna del.

Bestämmelser: 2 och 5 §§ förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Boverkets diarienummer: 1305-3683/2010
Boverkets beslutsdatum: 2011-01-17

Överklagade beslut om investeringsstöd till trygghetsbostäder

En fråga i ärendet var om gemensamhetsutrymmet för måltider i det närbelägna äldreboendet uppfyllde de krav som ställs för att få stöd enligt förordningen.

I ärendet hade sökanden fått avslag på sin ansökan om stöd bland annat med motiveringen att gemensamhetsutrymmena inte låg i nära anslutning till bostaden, varför byggnadsprojektet inte uppfyllde de i lagen ställda kraven.

Boverket konstaterade även här att i avsaknad av regler om gemensamhetsutrymmen måste det avgörande bli om placeringen av gemensamhetsutrymmet ger en sådan trygghetskänsla för de boende som måste anses ligga i begreppet "trygghetsbostäder". Gemensamhetsutrymmet var i detta fall placerat i ett närbeläget äldreboende som är fristående från den byggnad i vilken trygghetsboendets bostadslägenheter finns. För att ta sig dit var de boende i trygghetsboendet tvungna att passera en trafikerad väg. Med hänsyn till detta fann Boverket att placeringen av gemensamhetsutrymmet i äldreboendet på andra sidan vägen inte uppfyllde kravet på trygghet för de boende och därmed inte heller de i förordningen ställda kraven. Överklagandet avslogs därför.

Bestämmelser: 2 och 5 §§ förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Boverkets diarienummer: 1305-3628/2010
Boverkets beslutsdatum: 2011-01-17

Överklagade beslut om investeringsstöd till trygghetsbostäder

Överklagat beslut om investeringsstöd till trygghetsbostäder – krav på höjd nivå i bostadslägenheterna?

Fråga i ärendet var om bostadslägenheterna uppfyller de krav lagstiftaren ställer för anordnande av trygghetsbostäder och därmed är berättigade till stöd.

I ärendet hade länsstyrelsen avslagit sökandens ansökan om stöd med motiveringen att bostadslägenheterna inte utformats efter den höjda nivån.

Boverket har som ett allmänt råd till investeringsstödsförordningens 5 § angett att det vid utformningen av trygghetsbostäder är lämpligt att använda höjd nivå enligt Svensk standard SS 91 42 21. Boverket konstaterade att kravet på höjd nivå är en rekommendation beträffande tillämpningen av bestämmelsen och inte en tvingande bestämmelse. Boverket ansåg emellertid att eftersom byggnadsprojekt ska utformas så att omvårdnadsarbete kan utföras i enlighet med arbetsmiljölagens krav, måste intentionen vara att byggnadsprojekt så långt det är tekniskt, ekonomiskt och kulturhistoriskt försvarbart och, vid ombyggnad, om ändringen är omfattande, ska uppfylla den höjda nivån i SS 91 42 21. Frågan om höjd nivå måste därför prövas i varje enskilt fall.

I ärendet var det fråga om en ombyggnad av en fastighet till trygghetsbostäder. Boverket konstaterade att kraven i detta byggnadsprojekt ligger på samma nivå som nybyggnadskraven. Av ritningarna i ärendet framgick att i princip samtliga väggar i lägenheterna var nybyggda. Boverket ansåg därför att bolagets möjligheter att anpassa bostadslägenheterna efter den höjda nivån har varit betydande. Efter en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet kom Boverket fram till att krav skulle ställas på att byggnadsprojektet uppfyller den höjda nivån i SS 91 42 21. Efter en genomgång av ritningarna i ärendet konstaterade Boverket att bostadslägenheternas hygienutrymmen emellertid inte uppfyllde den höjda nivån. Bostadslägenheterna uppfyllde därmed inte heller de i förordningen ställda kraven och var därmed inte stödberättigade. Bolagets överklagande avslogs därför.

Bestämmelser: 2 och 5 §§ förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m., allmänt råd till investeringsstödsförordningens 5 § i Boverkets föreskrifter till förordningen om investeringsstöd till äldrebostäder, BFS 2007:8 med ändringar t.o.m. BFS 2009:22
Boverkets diarienummer: 1305-4908/2010
Boverkets beslutsdatum: 2011-04-28

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen