Ny lag om bostadsanpassningsbidrag: övergångsbestämmelser och föreskrifter

Den här digitala handboken från Boverket handlar om 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. I just denna artikel kan du läsa om vilken lag som ska tillämpas, den tidigare lagen från 1992  eller 2018 års lag. Du kan också läsa om Boverkets arbete med föreskrifter till 2018 års lag samt vad kommunen ska göra innan föreskrifterna träder i kraft.

Vilken lag ska tillämpas?

Den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen gäller alla ansökningar som inkommer till kommunen från och med det datumet.

Har en ansökan kommit in till kommunen före den 1 juli 2018 gäller i stället lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Det framgår dock av propositionen till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag att en sökande som har lämnat in en ansökan om bostadsanpassningsbidrag till kommunen före den 1 juli 2018 kan återkalla ansökan och göra en ny efter den 1 juli 2018. Då gäller den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag. (Proposition 2017/18:80 sid. 59.)

I "Relaterad information" finner du en pdf med den tidigare versionen av handboken där innehållet bygger på 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

Boverkets föreskrifter

Boverkets föreskrifter (1992:46) till 1992 års lag upphörde den 1 juli 2018 men gäller fortfarande för ansökningar som har kommit in till kommunen före den 1 juli 2018 och som handläggs enligt 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

Boverkets arbete med nya föreskrifter

Regeringen har bemyndigat Boverket att skriva verkställighetsföreskrifter till den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Boverket har skrivit ett förslag till föreskrifter och det har varit möjligt för alla att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna skulle ha inkommit till Boverket senast den 31 augusti 2018. Nu fortsätter arbetet med föreskrifterna. Dessa kommer träda i kraft tidigast under oktober månad 2018 och innehållet kan då skilja sig från förslaget.

Du kan ta del av det remitterade förslaget på föreskrifter via en länk i "Relaterad information".

Kommunens utredningsansvar

Med eller utan föreskrifter har en kommun möjlighet att kräva in den utredning den anser sig behöva för att pröva en ansökan om bostadsanpassningsbidrag utifrån lagens bestämmelser. Av 23 § förvaltningslagen (2017:900), som också trädde i kraft den 1 juli 2018, framgår att kommunen har ett utredningsansvar. Det följer av bestämmelsen att kommunen ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Och om det behövs ska kommunen genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan.

Med hänsyn till kommunens utredningsansvar kan den alltså kräva in till exempel ett sakkunnigintyg om att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen även om det inte finns någon verkställighetsföreskrift som anger det.

Sammanfattning av nyheterna i den nya lagen

Denna handbok handlar alltså om den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. För en mycket kort sammanfattning av nyheterna i lagen kan du läsa artikelsidan "Nyheterna i 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag" som du finner i "Relaterad information". 

Arbetet bakom den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag

Det har varit en lång process fram till den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det började med ett regeringsuppdrag till Boverket att se över 1992 års lag. Via länken "Om översynen av lagen om bostadsanpassningsbidrag" i "Relaterad information" kan du läsa om hur översynen bedrevs på Boverket och om Socialdepartementets beredning av Boverkets förslag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej