På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheterna i 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag

Granskad:
Nyhet

En ny lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Här sammanfattar vi nyheterna i lagen jämfört med lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också läsa om hur du kommer åt den tidigare versionen av denna handbok som utgår från 1992 års lag liksom om Boverkets arbete med verkställighetsföreskrifter till nya lagen.

Nyheter i 2018 års lag

Personen med funktionsnedsättning söker

Det är den som behöver en anpassning av bostaden som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag alldeles oavsett vem som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. 

Den som äger bostaden och nyttjanderättshavare ska medge att anpassningen utförs

Om sökanden inte är ensam ägare av bostaden eller inte ensam nyttjanderättshavare så krävs för bidrag att ägaren och nyttjanderättshavare går med på att anpassningen utförs. Det behövs också en utfästelse från den som äger bostaden att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen.

Inget bidrag för åtgärder i särskilt boende

Bidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kapitlet 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 § punkten 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Inget bidrag om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel

Om behovet av en anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller landstinget enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kan sökanden inte beviljas bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag i vissa fall trots att bygglagstiftningens tillgänglighetskrav inte har följts 

Om behovet av en anpassning beror på att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte har följts när huset uppfördes eller ändrades ska bostadsanpassningsbidrag ändå kunna beviljas om det inte är sökanden som avvikit från kraven.

Helt nya regler vid byte av bostad

Om sökanden har flyttat lämnas inte bidrag för att rätta till vissa typer av brister som gör att den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det handlar om  brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra våningsskillnader.

Två nya bidragsformer

Två nya bidragsformer införs som komplement till kontantbidrag. Det blir möjligt att få bidraget i form av ett åtagande från kommunens sida eller i form av en begagnad produkt. Men det förutsätter att både sökanden och kommunen vill använda sig av dessa nya bidragsformer.

Kommunens åtagande

Om bidrag ges i form av ett åtagande från kommunen så innebär det att kommunen ansvarar för att åtgärderna genomförs och att det är kommunen som ingår avtal med entreprenörerna. Det är alltså inte sökanden som blir avtalspart gentemot entreprenörerna. 

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till bostadsanpassningsbidrag

Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen i flerbostadshus om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik.

Kommunen får avtala om övertagande av anordning

En kommun får avtala om övertagande av en anordning som inte längre används och som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Kommunen får även lämna ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. Ett övertagande av begagnade anordningar ska alltid bygga på en frivillig överenskommelse.

Återställningsbidraget

Även den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag anger villkoren för det så kallade återställningsbidraget.

En nyhet är att den nuvarande kostnadsgränsen på 5 000 kronor slopas.

En annan nyhet är att bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag för fler typer av åtgärder i anslutning till en bostadsrättslägenhet i ett flerbostadshus. Däremot så kommer bostadsrättsföreningar inte heller med den nya lagen kunna få återställningsbidrag för att återställa åtgärder inne i en bostadsrättslägenhet.

Ytterligare en nyhet är att det  uttryckligen framgår av lagen att återställningsbidrag även kan bli aktuellt i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag trädde ikraft den 1 juli 2018 och gäller för ansökningar som inkommer till kommunen från och med den 1 juli 2018. 

Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag upphävdes den 1 juli 2018 men fortsätter att gälla för ansökningar som inkommit till kommunen senast den 30 juni 2018. Med hänsyn till det kan du alltså fortfarande behöva ta del av vad som gäller enligt 1992 års lag. I "Relaterad information" finner du en länk till en pdf med den äldre versionen av handboken som utgår från 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

Det framgår av propositionen till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag att en sökande som har lämnat in en ansökan om bostadsanpassningsbidrag till kommunen före den 1 juli 2018 kan återkalla ansökan och göra en ny efter den 1 juli 2018. Då gäller den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag. (Proposition 2017/18:80 sid. 59.)

Boverkets kommande verkställighetsföreskrifter

Regeringen har bemyndigat Boverket att skriva verkställighetsföreskrifter till den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Boverket har skrivit ett förslag till föreskrifter och det har varit möjligt för alla att lämna synpunkter på förslaget. Senaste datum för synpunkter var den 31 augusti 2018. Arbetet med föreskrifterna fortsätter. Dessa kommer träda i kraft tidigast under oktober månad 2018 och innehållet kan då skilja sig från förslaget. Via "Relaterad information" kan du läsa mer om vad som gäller i avvaktan på föreskrifterna om du klickar på "Ny lag om bostadsanpassningsbidrag".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen