På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kammarrättsdom om elrullstolsgarage har överklagats

Nyhet,

Kammarrätten i Göteborg har i ett mål om bostadsanpassningsbidrag bedömt att ett elrullstolsgarage av "brödburksmodell" var att betrakta som ett löst inventarium och därmed inte bidragsberättigande. I målet tillämpades 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrätten meddelade sin dom den 12 augusti 2019, målnummer 1982-19. Kammarrätten gjorde samma bedömning som Förvaltningsrätten i Göteborg.

Domen från Förvaltningsrätten i Göteborg

Enligt Förvaltningsrätten i Göteborg var elrullstolsgaraget "av den typ som är aktuell i målet" förhållandevis lätt att flytta och skulle troligtvis tas med vid flytt. Förvaltningsrätten ansåg inte att det i målet hade framkommit att elrullstolsgaraget hade en tydlig fysisk och funktionell koppling till en fast funktion. Det utgjorde därmed ett löst inventarium, ansåg förvaltningsrätten. Dom den 13 mars 2019, målnummer 14616-18.

Det framgår inte av domen exakt vilken modell på elrullstolsgarage som målet gällde, men kommunen har uppgett för Boverket att det gällde en så kallad brödburksmodell.

Kammarrättens dom

Kammarrätten i Göteborg gjorde samma bedömning som Förvaltningsrätten i Göteborg. Kammarrättsdomen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 4637-19.

Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala

I ett mål från Förvaltningsrätten i Uppsala, som sannolikt även det handlade om ett elrullstolsgarage av brödburksmodell, ansåg domstolen att garaget skulle ses som en sådan fast funktion som omfattades av 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

Domstolen anförde att det aktuella elrullstolsgaraget var en anordning som hade en tydlig fysisk och funktionell koppling till såväl marken som den byggnad som utgjorde klagandens permanentbostad. Domstolen konstaterade vidare att placeringen till sin natur fick anses vara av mer permanent slag, även om det gick att ta det med sig när man flyttar.

Det framgår inte av själva domen vilken typ av elrullstolsgarage som målet gällde, men kommunen hade vid domstolen framfört att det skulle placeras fristående på marken och kopplas med en sladd till ett vanligt eluttag för uppvärmning och laddning. Dom den 26 juli 2019, målnummer 6998-18. Denna dom blev inte överklagad och har därmed vunnit laga kraft.

Högsta förvaltningsdomstolens handläggningstider

Högsta förvaltningsdomstolen ger på sin webbplats följande information om  handläggningstider:

”Tidpunkten för när ett mål blir klart för föredragning varierar med målets omfattning och svårighetsgrad, omständigheterna i det enskilda fallet och arbetssituationen på domstolen. Om Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd påverkas tidpunkten också av den kommunicering som då företas i målet. Högsta förvaltningsdomstolens målsättning är att målen ska avgöras så snart det är möjligt. Det är dock omöjligt att ange någon bestämd tid inom vilket ett visst mål kommer att föredras eller avgöras.”

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej