På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020

Nyhet,

FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag den 1 januari 2020. Lagen ska beaktas när ett ärende enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag handläggs och när beslut i sådana ärenden fattas. Konventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Sverige ratificerade konventionen 1990. I och med det åtog sig Sverige att anpassa lagar och andra författningar så att de blev förenliga med konventionen om de inte redan var det.

Exempel på konventionens artiklar

En av barnkonventionens grundprinciper är att man i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beakta vad som bedöms vara barnets bästa (artikel 3). En annan grundprincip är att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem (artikel 12). Artikel 23 handlar särskilt om barn med funktionsnedsättningar.

Betydelsen av att konventionen blir lag

Den 1 januari 2020 blir alltså barnkonventionen lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter innehåller alla artiklar i konventionen. Lagen ska beaktas när ett ärende enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag handläggs och när beslut i sådana ärenden fattas. Om kommunen tillämpar en artikel i lagen om barnkonventionen för sitt beslut i bidragsfrågan ska detta framgå av beslutet på samma sätt som tillämpade bestämmelser i lagen om bostadsanpassningsbidrag ska framgå. Det följer av 32 § förvaltningslagen (2017:900).

Rättspraxis

På samma sätt som rättspraxis behövs för att få en klarare bild av innebörden av flera av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag behövs det rättspraxis som klargör hur lagen om bostadsanpassningsbidrag och lagen om barnkonventionen förhåller sig till varandra och i vilken utsträckning lagen om barnkonventionen kommer komplettera lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Barnkonventionsutredningen

Just nu pågår en statlig utredning, Barnkonventionsutredningen. Utredningen kartlägger hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen. Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 15 november 2020.

Mer information

I "Relaterad information" finner du en länk till Barnombudsmannens webbplats. Där finns mycket information om konventionen och vilken betydelse det har att den blir lag. Barnombudsmannen har dessutom tagit fram en webbutbildning som riktar sig till dem som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun.

Även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, lämnar information och erbjuder utbildningar om konventionen. Du finner en länk till deras webbplats i "Relaterad information". 

I "Relaterad information" finner du även en länk till lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej