Vad kan du anmäla och hur gör du?

Du kan göra en anmälan till Boverket om du har klagomål på hur kommunen handlägger eller har handlagt ditt ärende om bostadsanpassningsbidrag i fråga om den formella delen. Om du anser att kommunen har beviljat för lite i bidrag måste du i stället överklaga till förvaltningsrätten. Boverkets tillsyn omfattar heller inte kvaliteten på utförda arbeten.

Boverkets tillsyn begränsar sig till den formella delen av kommunens handläggning. Boverket kan till exempel granska kommunens handläggningstid, om den har berett dig tillfälle att yttra dig över viktiga uppgifter, bemötandet och andra frågor som regleras i förvaltningslagen (1986:223). Däremot omfattar inte Boverkets tillsyn om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag eller inte. Boverket kan alltså inte pröva om du borde ha fått bidrag för fler åtgärder och med högre belopp. För att få detta prövat måste du överklaga till förvaltningsrätten. 

Boverkets tillsyn omfattar heller inte kvaliteten på utförda arbeten.

Om Boverket inleder ett tillsynsärende efter en anmälan brukar Boverket normalt skicka en kopia av anmälan till kommunen och begära att kommunen yttrar sig över anmälan. Boverket brukar också begära att kommunen skickar in alla handlingar i anmälarens ärende om bostadsanpassningsbidrag till Boverket, i kopia eller original. När kommunen har yttrat sig är det vanligt att anmälaren ges tillfälle att yttra sig över vad kommunen har fört fram. När Boverket bedömer att ärendet är färdigutrett fattar Boverket ett tillsynsbeslut. Detta beslut skickas sedan dels till anmälaren, dels till kommunen. Om det finns skäl kan Boverket i tillsynsbeslutet rikta kritik mot kommunens formella hantering. Men Boverket kan inte ändra kommunens beslut.

Att tänka på innan du gör en anmälan

  • En anmälan som skickas in till Boverket blir en allmän handling. Som huvudregel blir den också offentlig och måste lämnas ut om någon begär det. Det enda undantaget är om uppgifterna i anmälan kan omfattas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  • Boverkets tillsyn gäller endast den formella hanteringen av ditt ärende hos kommunen. 
  • Boverket kan inte ändra kommunens beslut. Boverket kan inte heller tala om för en kommun hur den ska pröva en ansökan om bostadsanpassningsbidrag, eftersom kommunen måste göra sin bedömning helt självständigt.
  • En anmälan som gäller en påstådd brottslig gärning i samband med handläggningen, exempelvis en muta, utreds inte av Boverket. En sådan anmälan ska göras till polisen. 
  • Boverket kan på eget initiativ granska en kommun, till exempel med anledning av en anonym anmälan. Om Boverket ska eller inte ska inleda en sådan granskning beslutar Boverket i det enskilda fallet.

Hur du gör en anmälan

En anmälan bör vara skriftlig och kan göras per brev till: Boverket, Registraturen, Box 534, 271 23 Karlskrona eller via e-post. För att Boverket ska kunna handlägga din anmälan ska den innehålla:

  • Kommunens namn.
  • Vad du vill klaga på när det gäller den formella handläggningen. 
  • Ditt namn och din adress.

Du kan även göra en anmälan via formulär på handboken.

Granskad: Sidansvarig: BAB-gruppen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej