Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggregler för enklare förläggningar

Granskad:

Undantag från byggregler undantag från plan- och byggregler för enkla förläggningar för vissa utlänningar gäller från den 2 maj 2022 till och med den 30 juni 2023.

Vilka egenskapskrav och utformningskrav som är möjliga att helt göra undantag ifrån eller anpassningar och avsteg, samt när det inte krävs bygglov eller anmälan går att läsa på sidan Undantag i PBL för enkla förläggningar för vissa utlänningar och tillhörande åtgärder eller via relaterad information nedan.

Undantag i PBL för enkla förläggningar för vissa utlänningar och tillhörande åtgärder

Boverket har inga tillämpningsföreskrifter eller allmänna råd till möjligheterna för undantag och anpassningar från enklare förläggningar som drivs av staten på statlig mark. Eftersom regleringen i förordningen i det stora hela är likalydande formulerat som reglerna från 2016 för tillfälliga anläggningsboenden enligt plan- och byggförordningen är det Boverket uppfattning att Boverkets föreskrift ATA med tillhörande vägledning i tillämpliga delar kan tjäna som vägledning även för enklare förläggningar.

En skillnad mot tillfälliga anläggningsboende är att kravet på skydd mot buller helt är undantaget. Det innebär att det som regleras i ATA och tillhörande vägledning inte behöver beaktas för buller. Kravet på bärförmåga, staga och beständighet kan även göras anpassning och avsteg på vilket inte är möjligt för tillfälliga anläggningsboenden.

En annan skillnad är varaktigheten på åtgärderna samt åtgärdernas art. Reglerna för enklare förläggningar gäller fram till utgången av 2024 medan tillfälliga ankomstboende kan ha tidsbegränsade bygglov på upp till tio år. En slutsats av det är att åtminstone de undantag som finns i ATA bör kunna vara acceptabla även för enkla förläggningar eftersom boende där förväntas tillbringa kortare perioder än på ett ankomstboende. Att ATA i tillämpliga delar kan användas som vägledande framgår även av regeringen promemoria inför införandet av aktuell förordning.

Eftersom möjligheterna för anpassning och avsteg kan anses vara större ju kortare varaktigheten är så kan det vara möjligt att göra andra undantag än de som finns reglerade i ATA. I det fallet är det byggherren som är ansvarig, det vill säga staten eller på uppdrag av staten och det är kommunens byggnadsnämnd som har tillsyn. Observera att trots möjligheter till anpassningar och avsteg från krav i PBL så ska även andra lagstiftningar uppfyllas exempelvis kraven på skäligt brandskydd enigt lagen om skydd mot olyckor. Vägledningar om vilka anpassningar och avsteg som kan göras enligt ATA och vilken övrig lagstiftning som berörs finns beskrivit i Boverkets vägledning för tillfälliga anläggningsboenden här på PBL kunskapsbanken.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen