Minireningsverk och andra enskilda avloppsdelar som ska vara CE-märkta

I små icke kommunala avloppsanläggningar kan en eller flera byggprodukter ingå som ska CE-märkas.

CE-märkning

Det är bara komponenter och produkter som omfattas av en harmoniserad standard som måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Exempel på reningsverk som inte behöver CE-märkas är produkter som endast hanterar bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).

En harmoniserad standard för byggprodukter består av metoder och kriterier för bedömning av byggprodukters prestanda så att egenskaperna beskrivs på ett gemensamt europeiskt sätt. Vilka bedömningsmetoder som ska användas anges i standarden. EU-länderna och deras myndigheter får inte efterfråga andra provningar eller bedömningar än de som anges i en harmoniserad standard för byggprodukter. Resultatet av provningarna och bedömningarna redovisas av tillverkaren i prestandadeklarationen.

Standarder

De harmoniserade standarder som finns på området är:

 • SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare
 • SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar
 • SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
 • SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten, och
 • SS-EN 12566-7 Förtillverkat kompletterande reningssteg

Dessutom finns det två tekniska rapporter i serien EN 12566: Del 2: "infiltrationsanläggningar" och del 5: "markbäddar". Dessa tekniska rapporter anger hur man bygger upp infiltrations- respektive filtrationssystem och anses inte vara lämpliga som standarder. Det går ej att CE-märka enligt dessa. När det i de tekniska rapporterna hänvisas till exempelvis geotextilier eller plaströr så ska dessa produkter vara CE-märkta, om det finns harmoniserade standarder som de omfattas av.

Standarderna innehåller i sig inte några krav på reningsgrad. Fastighetsägare och kommun får använda informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att för att avgöra om prestandakraven uppfylls. Prestandakraven ställs i svensk lag och förordning. Havs- och vattenmyndigheten vägleder om krav enligt miljöbalken.

En beskrivning av de väsentliga egenskaper som ska listas i prestandadeklarationen för respektive standard finns på specialsidan om minireningsverk och andra enskilda avloppsdelar, se länk under relaterad information.

Produkter som omfattas av standarderna

Samtliga harmoniserade standarder i EN 12566-serien gäller för anläggningar upp till 50 personekvivalenter (pe). De gäller för anläggningar där alla förtillverkade komponenter monteras på fabrik eller på plats av en tillverkare och som provas i sin helhet.

Boverket har inte några listor över vilka produkter som är CE-märkta.

 1. Del 1 och 4: slamavskiljare

  SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare och SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar

  Standarderna täcker samtliga slamavskiljare bortsett från sådana som inte hanterar svartvatten. Slamavskiljare för bara BDT-vatten (smutsigt vatten från endast bad, dusch, diskning och tvätt) omfattas inte av SS-EN 12566-1 eller av SS-EN 12566-4.

  Länk till listor på anmälda testlaboratorier som får utföra provningar enligt dessa standarder hittar du i "relaterad information".

 2. Del 3: minireningsverk

  SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar

  Produkter som omfattas av SS-EN 12566-3 är avsedda att användas för rening av obehandlat avloppsvatten från hushåll upp till 50 personer. Tillverkaren ska klargöra det antal personekvivalenter (pe) som respektive produkttypsvariant (modell) är avsedd för.

  SS-EN 12566-3 omfattar anläggningar med tankar tillverkade av:

  • betong,
  • stål,
  • oplasticerad polyvinylklorid (PVC-U),
  • polyetylen (PE),
  • polypropylen (PP), eller
  • glasfiberförstärkt polyester (GRP-UP).

  SS-EN 12566-3 avser nedgrävda avloppsanläggningar, förutsatt att det inte ställs några fordon ovanpå anläggningen.

  Länk till en lista på anmälda testlaboratorier som får utföra provningar enligt denna standard hittar du i "Relaterad information".

  Tester som utförs på produkterna
  (SS-EN 12566-3)

  Vilka uppgifter avseende provningar respektive fortlöpande tillverkningskontroll som ska göras av tillverkaren eller av ett anmält organ framgår av standarden och har bestämts av medlemsstaterna. Ett organ som anmälts av en medlemsstat ska göra provning för en bestämning av produkttypen (första typ-provning) när det gäller till exempel reningsförmåga hos förtillverkade avloppsanläggningar som omfattas av SS-EN 12566-3.

  När det gäller test av reningseffektiviteten av minireningsverk handlar det om följande:

  • Anläggningen ska installeras på ett sätt som är representativt för normala förhållanden samt skötas i enlighet med tillverkarens skötselinstruktioner.
  • Ett fullständigt test tar X+38 veckor att genomföra. X är det antal veckor som tillverkaren anger att det tar innan anläggningen ger normala operativa resultat.
  • Under större delen av testperioden belastas anläggningen med normalt flöde, men vissa angivna veckor underbelastas anläggningen, vissa veckor överbelastas den och under två veckor stoppas ingående vatten helt.
  • Exakt schema för hur belastningen varierar under testperioden finns i standarden. Det finns också beskrivet hur flödet ska variera under dygnet för att likna ett hushålls vattenanvändningsvanor. Ett strömavbrott på 24 h sker efter drygt halva testperioden.
 3. Del 6: sekundära produkter

  SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten

  SS-EN 12566-6 täcker produkter som säljs som en enhet och utgör ett ytterligare reningssteg genom att komplettera produkter som omfattas av SS-EN 12566-1 eller SS-EN 12566-4. Det slamavskilda avloppsvatten som tas omhand av produkter enligt SS-EN 12566-6 kan även komma från befintliga slamavskiljare.

  Den förtillverkade anläggningen för rening av slamavskilt avloppsvatten består av en eller flera tankar tillverkade av:

  • betong
  • stål
  • oplasticerad polyvinylklorid (PVC-U)
  • polyetylen (PE)
  • polypropylen (PP)
  • glasfiberförstärkt polyester (GRP-UP)
  • polydicyklopentadien (PDCPD)
  • flexibla skikt (PEHD, PP, PVC, EPDM)

  Komponenter såsom rör, pumpar och filtrerande material räknas som delar av produkten.

  SS-EN 12566-6 omfattar produkter avsedda att användas ovan mark (utomhus) eller under jord, där det inte ställs några fordon på produkten.

  Följande produkter omfattas inte av SS-EN 12566-6: Icke vattentäta enheter i ett andra reningssteg med direkt infiltration i marken, samt "Retrofit kits".

  Länk till en lista på anmälda testlaboratorier som får utföra provningar enligt denna standard hittar du i "Relaterad information".

 4. Del 7: kompletterande reningssteg

  SS-EN 12566-7 Förtillverkat kompletterande reningssteg

  SS-EN 12566-7 avser förtillverkade komponenter som säljs som kompletta enheter och som monterats i fabrik eller på plats vid installationen av tillverkaren. Produkterna är avsedda att användas som ett kompletterande reningssteg  avloppsvatten som redan behandlats i delar till reningsanläggningar som omfattas av . Det vill säga som renats av "minireningsverk" som omfattas av SS-EN 12566-3 eller av förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten (SS-EN 12566-6.) Det kompletterande reningssteget (SS-EN 12566-7) är även avsett att användas efter markbäddar som projekterats och utförts i enlighet med den tekniska rapporten CEN/TR 12566-5.

  Standarden avser kompletterande reningssteg avsedda att användas ovan mark (utomhus) eller under jord, där det inte ställs några fordon på produkten.

  Det kompletterande reningssteget består av en eller flera vattentäta tankar tillverkade av

  • betong,
  • korrosionsbeständigt eller belagt stål,
  • oplasticerad polyvinylklorid PVC-U,
  • polyetylen (PE),
  • glasförstärkta härdplaster (GRP) baserad på polyester (UP) (GRP-UP),
  • polypropylen (PP),
  • polydicyklopentadien (PDCPD), eller
  • flexibla skikt (PEHD, PP, PVC, EPDM).

   

  SS-EN 12566-7 omfattar produkter avsedda att användas ovan mark (utomhus) eller under jord, där det inte ställs några fordon på produkten.

  Produkter som omfattas av standarden kan installeras som självständiga enheter eller placeras i befintliga tankar.

  Standarden omfattar inte

  • produkter som omfattas av SS-EN 12566-3 eller SS-EN 12566-6, eller
  • reduktion av mikroorganismer.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

I relaterad information hittar du Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 samt en översiktstabell med parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet, hälsoskydd och miljö. I tabellen jämförs riktvärden i Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd med vad som ska provas enligt bilaga B i den frivilliga delen av standarden EN 12566-3. Tabellen är ännu inte uppdaterad till det nya allmänna rådet. Tabellen visar vilka egenskaper och prestanda som ska eller kan redovisas vid prestandadeklaration och CE-märkning enligt ZA-bilagan i standarden.

Information vid försäljning

Vid försäljning av minireningsverk ska produkten åtföljas av prestandadeklaration och bruksanvisningar. Denna dokumentation ska vara på svenska. Produkten ska också vara CE-märkt.

Tillverkaren ska utöver denna information till kunden även ha ytterligare teknisk dokumentation om sin produkt. Bland myndigheter är det bara Boverket som får begära in sådan dokumentation och endast i samband med marknadskontroll.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej