Miljö- och hälsoskyddsnämnden och CE-märkta byggprodukter

Hur ska du som arbetar i eller under miljö- och hälsoskyddsnämnden förhålla dig till CE-märkta byggprodukter?

CE-märkning av byggprodukter

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom Europa.

I prestandadeklarationen ska det finnas uppgifter om produktens prestanda ifråga om väsentliga produktegenskaper. Exempel på sådana är reningsförmåga för minireningsverk och rökgasutsläpp för kaminer. Vilka egenskaper som är väsentliga och hur dessa ska bestämmas och redovisas anges i den harmoniserade standarden. En offentlig aktör får inte kräva redovisning på annat sätt.

Ansvaret för att ta fram prestandadeklaration och CE-märkning ligger på tillverkaren. Därför har inte myndigheterna några listor över vilka produkter på den svenska marknaden som är CE-märkta. Exempel på produkter som omfattas av krav på CE-märkning är ballast, fönster, minireningsverk och kaminer. Exempel på produkter som inte omfattas är vattenkranar, garderober och köksinredning.

Granskning i samband med prövning

Byggherren ska kunna redovisa prestandadeklarationen till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid behov. Den information som finns i prestandadeklarationen ska vara tillräcklig för prövningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i normalfallet inte behöva efterfråga den dokumentation som ligger till grund för tillverkarens prestandadeklaration.

Upplysning 1: Prestandadeklarationen har sedan den 1 juli 2013 ersatt den tidigare förekommande EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC) för byggprodukter.

Upplysning 2: Typgodkännande är inte längre möjligt när byggprodukter omfattas av en harmoniserad standard under byggproduktförordningen. Redan utfärdade typgodkännanden upphör att gälla när en harmoniserad byggproduktstandard blir obligatorisk.

Redan installerade produkter

Produkter som redan ingår i en avloppsanläggning omfattas av tillsyn enligt miljöbalkens regelverk. För dessa produkter finns inget retroaktivt krav på prestandadeklaration eller CE-märkning, eftersom reglerna bara gäller vid försäljning av nya byggprodukter.

Nyköpt produkt som inte är CE-märkt

Vid prövning av ansökan om installation av eller ändring av en enskild avloppsanläggning med icke CE-märkta produkter ska ansökan bedömas på vanligt sätt, och det är sökanden som ska visa att anläggningen kommer att uppfylla kraven.

Den som misstänker att en produkt säljs utan CE-märkning när den borde vara märkt, eller att uppgifterna i prestandadeklarationen är felaktiga eller missvisande ska vända sig till Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter.

Egenkontroll

Plan- och bygglagen ställer krav på egenkontroll vid byggande. Egenkontrollen enligt plan- och bygglagen innebär att byggherren ska se till att det som byggts uppfyller kraven enligt lagen.

För vissa typer av produkter är bruksanvisningar och skötselinstruktioner en förutsättning för att kunna sköta egenkontrollen under driftstiden. För byggprodukter som säljs i Sverige ska även sådan dokumentation vara på svenska. Den som misstänker att en produkt saknar bruksanvisningar och skötselinstruktioner när sådana behövs, eller om dessa inte finns på svenska fastän produkten är inköpt i Sverige, ska vända sig till Boverket som är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter.

För vissa byggprodukter, till exempel avloppsanläggningar, ställs även krav på egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär att den som ansvarar för anläggningen löpande ska kontrollera och dokumentera att anläggningen fungerar enligt det tillstånd som givits för den. Mer information om detta finns under Minireningsverk.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej