På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frivillig försäkran om ömsesidigt erkännande

Granskad: 

För vissa byggprodukter finns det i dagsläget inga harmoniserade metoder för att bedöma och beskriva prestanda. För sådana produkter gäller principen om ömsesidigt erkännande.

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att produkter som lagligen säljs i andra länder anslutna till den inre marknaden får säljas även i Sverige.

Sedan den 19 april 2020 är EU:s förordning om ömsesidigt erkännande tillämplig fullt ut. Förordningen innebär bland annat en möjlighet för ekonomiska aktörer att upprätta en försäkran som intygar att deras produkt omfattas av principen om ömsesidigt erkännande.

Det är frivilligt att upprätta en försäkran om ömsesidigt erkännande. Principen om ömsesidigt erkännande gäller även om ingen försäkran om ömsesidigt erkännande har upprättats.

Syftet med försäkran om ömsesidigt erkännande

Försäkran om ömsesidigt erkännande är till för att behöriga myndigheter ska kunna bedöma om en produkt får säljas i det mottagande landet. En försäkran om ömsesidigt erkännande får upprättas av den som lagligen säljer produkten i ett land och innebär att myndigheterna i det mottagande landet inte behöver utreda det närmre, utan kan förlita sig på att intygandet stämmer.

Försäkran om ömsesidigt erkännande hindrar dock inte att myndigheterna i det enskilda fallet beslutar om de åtgärder som behövs för att skydda legitima allmänintressen. Sådana beslut ska uppfylla kraven i EU:s förordning om ömsesidigt erkännande.

Om ingen försäkran har upprättats kan det myndigheterna i det mottagande landet inte kräva att en sådan upprättas, utan får själva efterforska om produkten lagligen säljs i något annat land och begära den information som behövs för bedömningen.

I Sverige är Boverket behörig myndighet för byggprodukter. Det innebär att en försäkran om ömsesidigt erkännande ska tillhandahållas till Boverket, om Boverket efterfrågar det i ett tillsynsärende. Om ingen försäkran om ömsesidigt erkännande har upprättats kan Boverket begära annan dokumentation eller information som styrker att produkten lagligen säljs i ett annat land anslutet till den inre marknaden.

Vem som får upprätta en försäkran om ömsesidigt erkännande

Möjligheten riktar sig i första hand till tillverkare. Tillverkaren får dock bemyndiga en representant att upprätta en försäkran om ömsesidigt erkännande för tillverkarens räkning. Även importören eller distributören får upprätta en försäkran om ömsesidigt erkännande, om de kan lägga fram bevisning som bekräftar informationen i försäkran.

Till hjälp för de ekonomiska aktörerna finns en mall och instruktioner för försäkran om ömsesidigt erkännande i bilagan till förordningen om ömsesidigt erkännande, se "Relaterad information".

Språkkrav

Försäkran om ömsesidigt erkännande ska upprättas på ett av unionens officiella språk.

Ifall det språket inte är det som efterfrågas av den mottagande medlemsstaten, ska den ekonomiska aktören översätta försäkran om ömsesidigt erkännande till ett språk som efterfrågas av den mottagande medlemsstaten.

Tillhandahållande av försäkran om ömsesidigt erkännande

Till skillnad från annan produktdokumentation såsom bruksanvisningar eller säkerhetsföreskrifter behöver en försäkran om ömsesidigt erkännande inte följa med produkten hela vägen till slutkonsumenten.

Försäkran om ömsesidigt erkännande kan tillhandahållas i pappersform, på elektronisk väg eller göras tillgänglig online.

Vid tillhandahållande online är det viktigt att den produkttyp eller produktserie som försäkran om ömsesidigt erkännande gäller enkelt ska kunna identifieras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen