På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Minireningsverk och andra enskilda avloppsdelar

I små icke kommunala avloppsanläggningar kan en eller flera byggprodukter ingå som ska CE-märkas.

CE-märkning

Det är bara komponenter och produkter som omfattas av en harmoniserad standard som måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Exempel på avloppsprodukter som inte behöver CE-märkas är sådana som endast hanterar bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).

En harmoniserad standard för byggprodukter, dit vissa avloppsprodukter hör, består av metoder och kriterier för bedömning av byggprodukters prestanda så att egenskaperna beskrivs på ett gemensamt sätt i Europa. Vilka bedömningsmetoder som ska användas anges i standarden. EU-länderna och deras myndigheter får inte efterfråga andra provningar eller bedömningar än de som anges i en harmoniserad standard för byggprodukter. Resultatet av provningarna och bedömningarna redovisas av tillverkaren i prestandadeklarationen.

Standarder

De harmoniserade standarder som finns på området är:

  • SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare
  • SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar
  • SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
  • SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten, och
  • SS-EN 12566-7 Förtillverkat kompletterande reningssteg

Dessutom finns det två tekniska rapporter i serien EN 12566: Del 2: "infiltrationsanläggningar" och del 5: "markbäddar". Dessa tekniska rapporter anger hur man bygger upp infiltrations- respektive filtrationssystem och anses inte vara lämpliga som standarder. Det går ej att CE-märka enligt dessa. När det i de tekniska rapporterna hänvisas till exempelvis geotextilier eller plaströr så ska dessa produkter vara CE-märkta, om det finns harmoniserade standarder som de omfattas av.

Standarderna innehåller i sig inte några krav på reningsgrad. Fastighetsägare och kommun får använda informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att för att avgöra om prestandakraven uppfylls, eller om ytterligare skyddsåtgärder behöver vidtas för att avloppsanläggningen ska kunna godtas på den aktuella platsen

Relevanta nationella krav finns främst i miljöbalken. I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), se "Relaterad information", finns rekommendationer för rening och i dess bilaga 2 finns text som beskriver hur kraven förhåller sig till EU:s byggproduktförordning (CPR).

Produkter som omfattas av standarderna

Samtliga harmoniserade standarder i EN 12566-serien gäller för anläggningar upp till 50 personekvivalenter (pe). De gäller för anläggningar där alla förtillverkade komponenter monteras på fabrik eller på plats av en tillverkare och som provas i sin helhet.

Nedan finns en kort beskrivning av respektive harmoniserad standard som ingår i serien 12566. I informationsbladen, se "Relaterad information", finns information om respektive standards väsentliga egenskaper och vägledning om utformningen av prestandadeklaration och CE-märkning. Vägledningen om prestandadeklaration och CE-märkning är skriven för minireningsverk som omfattas av 12566-3 men de mer generella kommentarerna är relevanta även för de övriga harmoniserade standarderna.

För produkter som säljs i Sverige ska prestandadeklarationen finnas på svenska (det kravet gäller även för bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter). De svenska översättningarna av de väsentliga egenskaperna i informationsbladen är förslag, se "Relaterad information" under "Dokument". Det är tillåtet att använda andra svenska namn på de väsentliga egenskaperna så länga det är tydligt för läsaren vilken egenskap som avses.

Vilka uppgifter avseende provningar respektive fortlöpande tillverkningskontroll som ska göras av tillverkaren eller av ett anmält organ framgår av standarden. Ett organ som anmälts av en medlemsstat ska göra provning för en bestämning av produkttypen (första typ-provning) när det gäller till exempel reningsförmåga hos förtillverkade avloppsanläggningar som omfattas av SS-EN 12566-3.

I "Relaterad information" finns en länk till EU:s databas NANDO där det finns en lista över anmälda testlaboratorier (så kallade anmälda organ) som får utföra provningar enligt dessa standarder. För att få utföra tester måste det anmälda laboratoriet ska vara anmält för varje individuell standard för sig. Ett laboratorium kan vara anmält organ för slamavskiljare (SS-EN 12566-1) utan att vara det för minireningsverk (SS-EN 12566-3).

Kommunens bedömning

Kommunens miljönämnd prövar tillstånd att få installera enskilda avloppsanläggningar och de gör bedömningen av tillåtlighet utifrån miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kommunens byggnadsnämnd prövar den enskilda avloppsanläggningen utifrån plan- och bygglagen.

Standarderna innehåller i normalfallet inte krav på att produkterna ska uppnå en viss prestanda för att få säljas. Därför är det olämpligt att använda uttryck som "godkänd enligt 12566-3". Tillverkaren har dock krav på sig att redovisa produktens prestanda i en prestandadeklaration och i CE-märkningen. Relevanta nationella krav finns främst i miljöbalken. I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), se "Relaterad information", finns rekommendationer för rening och i dess bilaga 2 finns text som beskriver hur kraven förhåller sig till EU:s byggproduktförordning (CPR).

Kommunen har att bedöma om anläggningen i sin helhet uppfyller nationella krav. Kommunens nämnder ska därmed göra en bedömning av hela anläggningen även om dess delar är prestandadeklarerade och CE-märkta. Kommunen får dock inte kräva att tillverkaren ska genomföra ytterligare tester av produkten innan den installeras, eftersom det är att underkänna de bedömningar som ligger till grund för prestandan som är deklarerad i prestandadeklarationen.

EU:s byggproduktförordning hindrar i sig inte att en kommunal nämnd nekar tillstånd att installera en avloppsanläggning om anläggningen till exempel inte renar vattnet tillräckligt väl. Kraven ska dock ställas så att de kan verifieras med hjälp av prestandadeklarationen.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

De övergripande kraven finns i miljöbalken. Havs och vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd som förtydligar kraven i miljöbalken och dess efterföljande förordning om miljöfarlig verksamhet. I "Relaterad information" hittar du en länk till Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17.

Fastighetsägaren och kommunen använder informationen i prestandadeklarationen som underlag i sin bedömning av om de nationella kraven är uppfyllda. Att en produkt är prestandadeklarerad och CE-märkt medför inte ett automatiskt att den får installeras. Kommunens nämnder ska alltså fortfarande göra en prövning av om de nationella kraven uppfylls.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej