På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning av fönster och dörrar

Granskad: 

Fönster och ytterdörrar omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

Tillverkare tar ansvar för produktens prestanda

Genom att upprätta en prestandadeklaration och CE-märka fönster och dörrar tar tillverkaren ansvar för att det fönster eller den dörr som avses uppfyller den prestanda som anges och i övrigt uppfyller gällande krav. Som grund för prestandadeklarationen ska tillverkaren upprätta all nödvändig teknisk dokumentation enligt det system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, så kallat AVCP-system.

Fönster och dörrar omfattas som huvudregel av AVCP-system 3. Detta innebär att ett anmält organ ska bedöma prestanda på grundval av provning, beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av byggprodukten. Tillverkaren ansvarar själv för att utföra tillverkningskontroll i fabrik.

Se även Bilaga V i Byggproduktförordningen under rubriken på " På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Spårbarhet mellan prestandadeklaration, CE-märkning och produkt

Spårbarheten mellan prestandadeklarationen, CE-märkningen och produkten är viktig för att säkerställa att slutanvändaren nås av rätt information. Spårbarheten tillförsäkras genom att varje produkttyp ges en unik identifikationskod samt att prestandadeklarationen ges ett referensnummer. Både identifikationskoden och referensnumret ska finnas med i såväl prestandadeklarationen som CE-märkningen.

1.   I prestandadeklarationen ska byggprodukternas prestanda i förhållande till dessa produkters väsentliga egenskaper anges i enlighet med berörda harmoniserade tekniska specifikationer.

2.   Prestandadeklarationen ska särskilt innehålla följande uppgifter:

a) referensen till den produkttyp för vilken prestandadeklarationen upprättats,

b) systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V,

c) referensnummer för och datum för utfärdande av den harmoniserade standard eller den europeiska tekniska bedömning som använts för bedömningen av varje väsentlig egenskap,

d) i förekommande fall, referensnummer för den specifika tekniska dokumentation som använts och de krav som tillverkaren hävdar att produkten uppfyller.

3.   Prestandadeklarationen ska dessutom innehålla

a) den avsedda användningen eller de avsedda användningarna för byggprodukten i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen,

b) en förteckning över de väsentliga egenskaper som fastställs i den harmoniserade tekniska specifikationen för den avsedda användningen eller användningarna,

c) prestanda för minst en av de väsentliga egenskaperna hos byggprodukten, som är relevanta för den avsedda användningen eller de avsedda användningarna,

d) i förekommande fall, prestanda hos byggprodukten genom värden eller klasser, eller i en beskrivning eller om nödvändigt på grundval av en beräkning, i förhållande till dess väsentliga egenskaper som är fastställda i enlighet med artikel 3.3,

e) prestanda för de väsentliga egenskaperna hos byggprodukten i fråga om den avsedda användningen eller de avsedda användningarna, med beaktande av bestämmelserna avseende den avsedda användningen eller de avsedda användningarna där tillverkaren avser att släppa ut produkten på marknaden,

f) för de förtecknade väsentliga egenskaperna, för vilka inga prestanda finns angivna, förkortningen NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd),

g) när en europeisk teknisk bedömning har utfärdats för byggprodukten, produktens prestanda genom värden eller klasser, eller i en beskrivning, i förhållande till alla de väsentliga egenskaper som anges i den motsvarande europeiska tekniska bedömningen.

4.   Prestandadeklarationen ska upprättas enligt den förlaga som anges i bilaga III.

5.   Den information som avses i artikel 31 eller, alltefter omständigheterna, i artikel 33 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen.

Fönster och dörrar tillverkas i många olika utföranden

Fönster och dörrar tillverkas i många olika utföranden. Huvudregeln är att varje produkttyp ska ha en prestandadeklaration. I vissa fall är det däremot tillåtet att ha flera varianter av en produkttyp i samma prestandadeklaration. Förutsättningen för att detta ska vara tillåtet är att produkttypens unika identifikationskod, prestandadeklarationens referensnummer och angiven prestanda anges separat och tydligt för varje variant. Spårbarheten mellan produkten och dess prestanda så som den anges i prestandadeklarationen måste alltså säkerställas även i dessa fall.
Det är också möjligt att gruppera fönster i familjer. I prestandadeklarationen ska det minst fördelaktiga resultatet anges för alla de fönster som ingår i familjen, för varje respektive egenskap.

Se även Mall till prestandadeklaration i Bilaga III, Byggproduktförordningen under rubriken på " På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Vilka egenskaper ska redovisas i Sverige?

Svenska byggreglernas funktionsbaserade karaktär innebär att fönsters och dörrars avsedda användning avgör vilka väsentliga egenskaper som är relevanta att redovisa för fönster och dörrar när de säljs i Sverige. Egenskaperna för en ytterdörr till ett ouppvärmt förråd kan skilja sig från en ytterdörr till en villa.

Takfönster

Takfönster ingår också i standarden EN 14531-1, men vilka egenskaper som kan redovisas i prestandadeklarationen och CE-märkningen skiljer sig från dörrar och andra fönster. Exempelvis är utvändig brandpåverkan och reaktion vid brandpåverkan väsentliga egenskaper som kan redovisas i prestandadeklarationen och CE-märkningen.

Fönster, dörrar och portar med brandegenskaper

Genom tillägg av standarden SS-EN 16034 är det även möjligt att CE-märka fönster, ytterdörrar och motordrivna portar som även har brandegenskaper. Det gäller i kombination med produktstandarderna SS-EN 14351-1 respektive SS-EN 13241-1.

Detta innebär att CE-märkningen för dessa produkter görs mot SS-EN 16034 och antingen SS-EN 14351-1 eller SS-EN 13241-1, och hänvisning till båda standarderna ska finnas i prestandadeklarationen. I mallen för prestandadeklarationen anges detta under punkt 6a. Hänvisning till båda standarderna ska också finnas i CE-märkningen.

För brand- och rökegenskaper gäller AVCP-system 1 även om övriga egenskaper i produktstandarderna är föremål för andra system.

Samexistensperioden för SS-EN 16034 går ut den 1 november 2019 och då blir det obligatoriskt att CE-märka fönster, ytterdörrar och portar med brandegenskaper.

Innerdörrar

Innerdörrar omfattas inte av standarden SS-EN 14351-1, utan kommer att få en egen standard. CE-märkning av innerdörrar blir möjligt först när SS-EN 14351-2 blir harmoniserad. Då kommer det även att bli möjligt att CE-märka innerdörrar som har brandegenskaper.

Typgodkännande

Många fönster, dörrar och portar med brandegenskaper är typgodkända. När det blir obligatoriskt med CE-märkning för dessa produkter får inga nya typgodkännanden utfärdas och redan utfärdade typgodkännanden upphör att gälla.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen